Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for job (6 entries) (6.0721 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -job-, *job*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Job \Job\ (j[o^]b), n. [Prov. E. job, gob, n., a small piece of wood, v., to stab, strike; cf. E. gob, gobbet; perh. influenced by E. chop to cut off, to mince. See {Gob}.] [1913 Webster] 1. A sudden thrust or stab; a jab. [1913 Webster] 2. A piece of chance or occasional work; any definite work undertaken in gross for a fixed price; as, he did the job for a thousand dollars. [1913 Webster] 3. A public transaction done for private profit; something performed ostensibly as a part of official duty, but really for private gain; a corrupt official business. [1913 Webster] 4. Any affair or event which affects one, whether fortunately or unfortunately. [Colloq.] [1913 Webster] 5. A situation or opportunity of work; as, he lost his job. [Colloq.] [1913 Webster] 6. A task, or the execution of a task; as, Michelangelo did a great job on the David statue. [PJC] 7. (Computers) A task or coordinated set of tasks for a multitasking computer, submitted for processing as a single unit, usually for execution in background. See {job control language}. [PJC] Note: Job is used adjectively to signify doing jobs, used for jobs, or let on hire to do jobs; as, job printer; job master; job horse; job wagon, etc. [1913 Webster] {By the job}, at a stipulated sum for the work, or for each piece of work done; -- distinguished from {time work}; as, the house was built by the job. {Job lot}, a quantity of goods, usually miscellaneous, sold out of the regular course of trade, at a certain price for the whole; as, these articles were included in a job lot. {Job master}, one who lest out horses and carriages for hire, as for family use. [Eng.] {Job printer}, one who does miscellaneous printing, esp. circulars, cards, billheads, etc. {Odd job}, miscellaneous work of a petty kind; occasional work, of various kinds, or for various people. {to do a job on}, to harm badly or destroy. [slang] {on the job}, alert; performing a responsibility well. [slang] [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Job \Job\, v. i. 1. To do chance work for hire; to work by the piece; to do petty work. [1913 Webster] Authors of all work, to job for the season. --Moore. [1913 Webster] 2. To seek private gain under pretense of public service; to turn public matters to private advantage. [1913 Webster] And judges job, and bishops bite the town. --Pope. [1913 Webster] 3. To carry on the business of a jobber in merchandise or stocks. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Job \Job\ (j[=o]b), n. The hero of the book of that name in the Old Testament; the prototypical patient man. [1913 Webster] {Job's comforter}. (a) A false friend; a tactless or malicious person who, under pretense of sympathy, insinuates rebukes. (b) A boil. [Colloq.] {Job's news}, bad news. --Carlyle. {Job's tears} (Bot.), a kind of grass ({Coix Lacryma}), with hard, shining, pearly grains. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Job \Job\ (j[o^]b), v. t. [imp. & p. p. {Jobbed} (j[o^]bd); p. pr. & vb. n. {Jobbing}.] [1913 Webster] 1. To strike or stab with a pointed instrument. --L'Estrange. [1913 Webster] 2. To thrust in, as a pointed instrument. --Moxon. [1913 Webster] 3. To do or cause to be done by separate portions or lots; to sublet (work); as, to job a contract. [1913 Webster] 4. (Com.) To buy and sell, as a broker; to purchase of importers or manufacturers for the purpose of selling to retailers; as, to job goods. [1913 Webster] 5. To hire or let by the job or for a period of service; as, to job a carriage. --Thackeray. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: job n 1: the principal activity in your life that you do to earn money; "he's not in my line of business" [syn: {occupation}, {business}, {job}, {line of work}, {line}] 2: a specific piece of work required to be done as a duty or for a specific fee; "estimates of the city's loss on that job ranged as high as a million dollars"; "the job of repairing the engine took several hours"; "the endless task of classifying the samples"; "the farmer's morning chores" [syn: {job}, {task}, {chore}] 3: a workplace; as in the expression "on the job"; 4: an object worked on; a result produced by working; "he held the job in his left hand and worked on it with his right" 5: the responsibility to do something; "it is their job to print the truth" 6: the performance of a piece of work; "she did an outstanding job as Ophelia"; "he gave it up as a bad job" 7: a damaging piece of work; "dry rot did the job of destroying the barn"; "the barber did a real job on my hair" 8: a state of difficulty that needs to be resolved; "she and her husband are having problems"; "it is always a job to contact him"; "urban problems such as traffic congestion and smog" [syn: {problem}, {job}] 9: a Jewish hero in the Old Testament who maintained his faith in God in spite of afflictions that tested him 10: any long-suffering person who withstands affliction without despairing 11: (computer science) a program application that may consist of several steps but is a single logical unit 12: a book in the Old Testament containing Job's pleas to God about his afflictions and God's reply [syn: {Job}, {Book of Job}] 13: a crime (especially a robbery); "the gang pulled off a bank job in St. Louis" [syn: {caper}, {job}] v 1: profit privately from public office and official business 2: arranged for contracted work to be done by others [syn: {subcontract}, {farm out}, {job}] 3: work occasionally; "As a student I jobbed during the semester breaks" 4: invest at a risk; "I bought this house not because I want to live in it but to sell it later at a good price, so I am speculating" [syn: {speculate}, {job}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Job [dʒɔp] (n) , s.(m ) job

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0721 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).