Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for ilk (15 entries) (3.4577 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ilk-, *ilk*.

Result from Foreign Dictionaries (15 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ilk \Ilk\, a. [Scot. ilk, OE. ilke the same, AS. ilca. Cf. {Each}.] Same; each; every. [Archaic] --Spenser. [1913 Webster] {Of that ilk}, (a) denoting that a person's surname and the title of his estate are the same; as, Grant of that ilk, i.e., Grant of Grant. [Scottish] --Jamieson. (a) Of the same kind. [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ilk \Ilk\ ([i^]lk), n. Kind; class; sort; type; as, him and his ilk; -- sometimes used to indicate disapproval when applied to people. [1913 Webster +PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: ilk n 1: a kind of person; "We'll not see his like again"; "I can't tolerate people of his ilk" [syn: {like}, {ilk}] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: early 1. erken 2. eski 3. ilk, ilkel 4. vakitsiz, vaktinden evvel. early bird erken kalkan, sabahçı. The early bird gets the worm Erken davranan istediğini elde eder. early riser erken kalkan kimse .at an early age çocukken.at your early convenience sizin için uygun olan ilk fırsatta. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: elementary 1. basit, sade, öz 2. ilk, başlangıç, giriş. elementary education ilköğretim. elementary proposition (man.) asıl önerme. elementary school ilkokul 3. ilk ve ortaokul. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: first 1. ilk, birinci, baş, en büyuk 2. başlangıç 3. baş yer, birincilik 4. (müz.) en tiz ses 5. birinci (mal.) 6. ayın ilk günü 7. evvelâ, ilk önce, başta, en ileride 8. ilk defa olarak 9. ondan evvel. firsts en iyi kalite eşya. first edition ilk baskı. first aid (tıb.) ilk yardım. first aidedecamp baş yaver. first and foremost ilk önce, en başta. first and last ilk ve son, her şeyi hesaba katarak, umumiyet itibariyle. firstborn ilk çocuk 10. ilk doğan. first base başarının başlangıcı. First Cause ilk neden, Cenabı Hak. first class birinci sınıfa ait 11. birinci sınıftan, mükemmel, âIâ 12. adi mektup cinsinden 13. birinci mevki ile. first cost maliyet fiyatı. First Day pazar günü. firstday cover ilk gün satışa çıkarılan yeni pulla pullanmış zarf. first floor zemin kat 14. (ing) birinci kat. first form (bak.) form. first fruits ilk sonuç, ilk hasılât. firsthand doğrudan doğruya, vasıtasız olarak, aracı olmadan 15. dolaysız. first lady cumhurbaşkanının karısı. first lieutenant (ask.) üsteğmen. first mate (den) kaptan yardımcısı. first mortgage ipotek, birinci derecede ipotek. first name isim, ad. first night gala temsili, açılış gecesi. first offender ilk defa sabıkalı olan kimse. first person birinci tekil veya (çoğ.)ul şahıs (ben, biz) first or last er geç. first papers (A.B.D) vatandaşlığa kabul için yapılan ilk müracaat. firstrate mükemmel, birinci sınıf. first water en yüksek kalite (mücevher) at first ilk önce, evvelce. from the first baştan itibaren. the first two baştan itibaren ilk ikisi, birinci gelen iki (kimse veya şey) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: fore 1. ön taraftaki, öndeki 2. ilk 3. daha evvelki 4. ön 5. önde olan şey 6. (den) baş taraf, pruva. come to the fore başa geçmek, öne geçmek. the fore part ön taraf, baş taraf. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: original 1. asli, esasa ait, ilk 2. özgün, yeni, yeni icat olunmuş, orijinal 3. yaratıcı (zeka) 4. aslı, kaynak, menşe 5. asıl nüsha, müsvedde 6. acayip kimse. original mind yaratıcı zeka. original sin (ilah.) kalıtımla geçen veya doğuştan olan günah. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: primordial 1. başlangıçta mevcut olan, ilk 2. esasi 3. (biyol.) bir fert veya uzvun ilk büyüme devresinde görülen 4. temel ilke. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: prime 1. baş 2. birinci 3. ilk 4. asıl, asli 5. (mat.) asal (sayı) prime cost asıl fiyat, maliyet. prime meridian baş meridyen. prime minister başbakan. prime mover ana kuvvet. prime number asal sayı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: primitive 1. ilk, asli, eski, evvelki 2. iptidai, ilkel, ilksel 3. basit, kaba, eski usul 4. (gram.) kurala bağlı olmayan, türetilmemiş 5. kurala bağlı olmayıp işitilerek öğrenilen kelime 6. (mat.) bir denklemin basit ve esas şekli 7. ilkel sanata benzer resim yapan ressam veya yaptığı resim 8. ilkel insan. primitively ilkelce. primitiveness ilkellik. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: precursor 1. haberci, müjdeci, muştucu. precursory önceden haber veren 2. ön, ilk. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: preliminary 1. başlangıç olan, hazırlayıcı, ilk, ön 2. (çoğ.) başlangıç, ön hazırlık 3. eleme maçı 4. üniversitede ön sınav, yeterlik sınavı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: premier 1. birinci, ilk 2. baş, asıl 3. başbakan. premiership başbakanlık. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: proto-, prot- 1. (önek) birinci, ilk, baş.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.4577 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).