Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for heart (4 entries) (6.1841 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heart-, *heart*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Heart \Heart\ (h[aum]rt), n. [OE. harte, herte, heorte, AS. heorte; akin to OS. herta, OFies. hirte, D. hart, OHG. herza, G. herz, Icel. hjarta, Sw. hjerta, Goth. ha['i]rt[=o], Lith. szirdis, Russ. serdtse, Ir. cridhe, L. cor, Gr. kardi`a, kh^r. [root]277. Cf. {Accord}, {Discord}, {Cordial}, 4th {Core}, {Courage}.] 1. (Anat.) A hollow, muscular organ, which, by contracting rhythmically, keeps up the circulation of the blood. [1913 Webster] Why does my blood thus muster to my heart! --Shak. [1913 Webster] Note: In adult mammals and birds, the heart is four-chambered, the right auricle and ventricle being completely separated from the left auricle and ventricle; and the blood flows from the systemic veins to the right auricle, thence to the right ventricle, from which it is forced to the lungs, then returned to the left auricle, thence passes to the left ventricle, from which it is driven into the systemic arteries. See Illust. under {Aorta}. In fishes there are but one auricle and one ventricle, the blood being pumped from the ventricle through the gills to the system, and thence returned to the auricle. In most amphibians and reptiles, the separation of the auricles is partial or complete, and in reptiles the ventricles also are separated more or less completely. The so-called lymph hearts, found in many amphibians, reptiles, and birds, are contractile sacs, which pump the lymph into the veins. [1913 Webster] 2. The seat of the affections or sensibilities, collectively or separately, as love, hate, joy, grief, courage, and the like; rarely, the seat of the understanding or will; -- usually in a good sense, when no epithet is expressed; the better or lovelier part of our nature; the spring of all our actions and purposes; the seat of moral life and character; the moral affections and character itself; the individual disposition and character; as, a good, tender, loving, bad, hard, or selfish heart. [1913 Webster] Hearts are dust, hearts' loves remain. --Emerson. [1913 Webster] 3. The nearest the middle or center; the part most hidden and within; the inmost or most essential part of any body or system; the source of life and motion in any organization; the chief or vital portion; the center of activity, or of energetic or efficient action; as, the heart of a country, of a tree, etc. [1913 Webster] Exploits done in the heart of France. --Shak. [1913 Webster] Peace subsisting at the heart Of endless agitation. --Wordsworth. [1913 Webster] 4. Courage; courageous purpose; spirit. [1913 Webster] Eve, recovering heart, replied. --Milton. [1913 Webster] The expelled nations take heart, and when they fly from one country invade another. --Sir W. Temple. [1913 Webster] 5. Vigorous and efficient activity; power of fertile production; condition of the soil, whether good or bad. [1913 Webster] That the spent earth may gather heart again. --Dryden. [1913 Webster] 6. That which resembles a heart in shape; especially, a roundish or oval figure or object having an obtuse point at one end, and at the other a corresponding indentation, -- used as a symbol or representative of the heart. [1913 Webster] 7. One of the suits of playing cards, distinguished by the figure or figures of a heart; as, hearts are trumps. [1913 Webster] 8. Vital part; secret meaning; real intention. [1913 Webster] And then show you the heart of my message. --Shak. [1913 Webster] 9. A term of affectionate or kindly and familiar address. "I speak to thee, my heart." --Shak. [1913 Webster] Note: Heart is used in many compounds, the most of which need no special explanation; as, heart-appalling, heart-breaking, heart-cheering, heart-chilled, heart-expanding, heart-free, heart-hardened, heart-heavy, heart-purifying, heart-searching, heart-sickening, heart-sinking, heart-sore, heart-stirring, heart-touching, heart-wearing, heart-whole, heart-wounding, heart-wringing, etc. [1913 Webster] {After one's own heart}, conforming with one's inmost approval and desire; as, a friend after my own heart. The Lord hath sought him a man after his own heart. --1 Sam. xiii. 14. {At heart}, in the inmost character or disposition; at bottom; really; as, he is at heart a good man. {By heart}, in the closest or most thorough manner; as, to know or learn by heart. "Composing songs, for fools to get by heart" (that is, to commit to memory, or to learn thoroughly). --Pope. {to learn by heart}, to memorize. {For my heart}, for my life; if my life were at stake. [Obs.] "I could not get him for my heart to do it." --Shak. {Heart bond} (Masonry), a bond in which no header stone stretches across the wall, but two headers meet in the middle, and their joint is covered by another stone laid header fashion. --Knight. {Heart and hand}, with enthusiastic co["o]peration. {Heart hardness}, hardness of heart; callousness of feeling; moral insensibility. --Shak. {Heart heaviness}, depression of spirits. --Shak. {Heart point} (Her.), the fess point. See {Escutcheon}. {Heart rising}, a rising of the heart, as in opposition. {Heart shell} (Zool.), any marine, bivalve shell of the genus {Cardium} and allied genera, having a heart-shaped shell; esp., the European {Isocardia cor}; -- called also {heart cockle}. {Heart sickness}, extreme depression of spirits. {Heart and soul}, with the utmost earnestness. {Heart urchin} (Zool.), any heartshaped, spatangoid sea urchin. See {Spatangoid}. {Heart wheel}, a form of cam, shaped like a heart. See {Cam}. {In good heart}, in good courage; in good hope. {Out of heart}, discouraged. {Poor heart}, an exclamation of pity. {To break the heart of}. (a) To bring to despair or hopeless grief; to cause to be utterly cast down by sorrow. (b) To bring almost to completion; to finish very nearly; -- said of anything undertaken; as, he has broken the heart of the task. {To find in the heart}, to be willing or disposed. "I could find in my heart to ask your pardon." --Sir P. Sidney. {To have at heart}, to desire (anything) earnestly. {To have in the heart}, to purpose; to design or intend to do. {To have the heart in the mouth}, to be much frightened. {To lose heart}, to become discouraged. {To lose one's heart}, to fall in love. {To set the heart at rest}, to put one's self at ease. {To set the heart upon}, to fix the desires on; to long for earnestly; to be very fond of. {To take heart of grace}, to take courage. {To take to heart}, to grieve over. {To wear one's heart upon one's sleeve}, to expose one's feelings or intentions; to be frank or impulsive. {With all one's heart}, {With one's whole heart}, very earnestly; fully; completely; devotedly. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Heart \Heart\ (h[aum]rt), v. t. To give heart to; to hearten; to encourage; to inspirit. [Obs.] [1913 Webster] My cause is hearted; thine hath no less reason. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Heart \Heart\, v. i. To form a compact center or heart; as, a hearting cabbage. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: heart n 1: the locus of feelings and intuitions; "in your heart you know it is true"; "her story would melt your bosom" [syn: {heart}, {bosom}] 2: the hollow muscular organ located behind the sternum and between the lungs; its rhythmic contractions move the blood through the body; "he stood still, his heart thumping wildly" [syn: {heart}, {pump}, {ticker}] 3: the courage to carry on; "he kept fighting on pure spunk"; "you haven't got the heart for baseball" [syn: {heart}, {mettle}, {nerve}, {spunk}] 4: an area that is approximately central within some larger region; "it is in the center of town"; "they ran forward into the heart of the struggle"; "they were in the eye of the storm" [syn: {center}, {centre}, {middle}, {heart}, {eye}] 5: the choicest or most essential or most vital part of some idea or experience; "the gist of the prosecutor's argument"; "the heart and soul of the Republican Party"; "the nub of the story" [syn: {kernel}, {substance}, {core}, {center}, {centre}, {essence}, {gist}, {heart}, {heart and soul}, {inwardness}, {marrow}, {meat}, {nub}, {pith}, {sum}, {nitty- gritty}] 6: an inclination or tendency of a certain kind; "he had a change of heart" [syn: {heart}, {spirit}] 7: a plane figure with rounded sides curving inward at the top and intersecting at the bottom; conventionally used on playing cards and valentines; "he drew a heart and called it a valentine" 8: a firm rather dry variety meat (usually beef or veal); "a five-pound beef heart will serve six" 9: a positive feeling of liking; "he had trouble expressing the affection he felt"; "the child won everyone's heart"; "the warmness of his welcome made us feel right at home" [syn: {affection}, {affectionateness}, {fondness}, {tenderness}, {heart}, {warmness}, {warmheartedness}, {philia}] 10: a playing card in the major suit that has one or more red hearts on it; "he led the queen of hearts"; "hearts were trumps"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  heart 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
heart
 • ความรัก: ความเอ็นดู [Lex2]
 • จิตใจ: ส่วนลึกของจิตใจ, ความรู้สึก [Lex2]
 • ไพ่โพแดง[Lex2]
 • ส่วนสำคัญ: ใจกลาง, แก่น [Lex2]
 • หัวใจ (อวัยวะ)[Lex2]
 • หัวใจ\n [LongdoEN]
 • (ฮาร์ท) n. หัวใจ,หน้าอก,แก่น,ไส้,จุดสำคัญ,ความกล้าหาญ,ความรู้สึก,ความรัก,ส่วนในสุด,จิตใจ,สุขภาพจิต,สิ่งที่เป็นรูปหัวใจ, (ไพ่) โพแดง vt. ติดที่หัวใจ,สนับสนุน ###S. love,courage,core,center [Hope]
 • (n) หัวใจ,จิตใจ,ความรัก,ความรู้สึก,ส่วนสำคัญ,แก่น,ความกล้าหาญ [Nontri]
 • /HH AA1 R T/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
hart, Heirat, harrt, Hera, ehrt, gebart, Herta, Hertz, harkt, harte, Herr, Wart, Art, Chart, Heras, hat, her, herab, heran, Lesart, derart, heuert, Henry, Bart, Bert, Haar, Haft, Halt, Harn, Harz, Haut, Heer, Heft, Herd, Herz, Hort, Lear, Part, UART, Wert, habt, hakt, hast, haut, hebt, hegt, herb, hext, hurt, hört, wert, zart, Header, geartet, Abart, Haare, Haars, Hecht, Heere, Heers, Helot, Herrn, Hoare, Lears, Quart, Start, Unart, apart, dealt, gebar, hebst, heckt, hegst, hehlt, heilt, heizt, heißt, helft, hellt, hemmt

Similar FRENCH words suggested by aspell:
hart, heurt, huart, harts, écart, art, heurts, huarts, fart, kart, part, d'art, huard, l'art, quart

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1841 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).