Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for has (9 entries) (6.0762 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -has-, *has*.

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Has \Has\ (h[a^]z), 3d pers. sing. pres. of {Have}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Have \Have\ (h[a^]v), v. t. [imp. & p. p. {Had} (h[a^]d); p. pr. & vb. n. {Having}. Indic. present, I {have}, thou {hast}, he {has}; we, ye, they {have}.] [OE. haven, habben, AS. habben (imperf. h[ae]fde, p. p. geh[ae]fd); akin to OS. hebbian, D. hebben, OFries. hebba, OHG. hab[=e]n, G. haben, Icel. hafa, Sw. hafva, Dan. have, Goth. haban, and prob. to L. habere, whence F. avoir. Cf. {Able}, {Avoirdupois}, {Binnacle}, {Habit}.] 1. To hold in possession or control; to own; as, he has a farm. [1913 Webster] 2. To possess, as something which appertains to, is connected with, or affects, one. [1913 Webster] The earth hath bubbles, as the water has. --Shak. [1913 Webster] He had a fever late. --Keats. [1913 Webster] 3. To accept possession of; to take or accept. [1913 Webster] Break thy mind to me in broken English; wilt thou have me? --Shak. [1913 Webster] 4. To get possession of; to obtain; to get. --Shak. [1913 Webster] 5. To cause or procure to be; to effect; to exact; to desire; to require. [1913 Webster] I had the church accurately described to me. --Sir W. Scott. [1913 Webster] Wouldst thou have me turn traitor also? --Ld. Lytton. [1913 Webster] 6. To bear, as young; as, she has just had a child. [1913 Webster] 7. To hold, regard, or esteem. [1913 Webster] Of them shall I be had in honor. --2 Sam. vi. 22. [1913 Webster] 8. To cause or force to go; to take. "The stars have us to bed." --Herbert. "Have out all men from me." --2 Sam. xiii. 9. [1913 Webster] 9. To take or hold (one's self); to proceed promptly; -- used reflexively, often with ellipsis of the pronoun; as, to have after one; to have at one or at a thing, i. e., to aim at one or at a thing; to attack; to have with a companion. --Shak. [1913 Webster] 10. To be under necessity or obligation; to be compelled; followed by an infinitive. [1913 Webster] Science has, and will long have, to be a divider and a separatist. --M. Arnold. [1913 Webster] The laws of philology have to be established by external comparison and induction. --Earle. [1913 Webster] 11. To understand. [1913 Webster] You have me, have you not? --Shak. [1913 Webster] 12. To put in an awkward position; to have the advantage of; as, that is where he had him. [Slang] [1913 Webster] Note: Have, as an auxiliary verb, is used with the past participle to form preterit tenses; as, I have loved; I shall have eaten. Originally it was used only with the participle of transitive verbs, and denoted the possession of the object in the state indicated by the participle; as, I have conquered him, I have or hold him in a conquered state; but it has long since lost this independent significance, and is used with the participles both of transitive and intransitive verbs as a device for expressing past time. Had is used, especially in poetry, for would have or should have. [1913 Webster] Myself for such a face had boldly died. --Tennyson. [1913 Webster] {To have a care}, to take care; to be on one's guard. {To have (a man) out}, to engage (one) in a duel. {To have done} (with). See under {Do}, v. i. {To have it out}, to speak freely; to bring an affair to a conclusion. {To have on}, to wear. {To have to do with}. See under Do, v. t. Syn: To possess; to own. See {Possess}. [1913 Webster] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: HAS High Availability Subsystem (Bull) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: particular 1. belirli, muayyen, özel, hususi, has, mahsus 2. her bir 3. zata mahsus, şahsi 4. dikkate lâyık 5. titiz, meraklı, dikkatli 6. ayrıntılı, teferruatlı, etraflı 7. (huk.) ferdi, mahalli, kısmi 8. madde, tafsilâtın bir maddesi, husus 9. (çoğ.) ayrıntılar, tafsilât. in particular özellikle, bilhassa. particular'ity hususiyet 10. husus 11. titizlik. particularly özellikle, bilhassa, hususi surette 12. ayrıntılı olarak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: proper 1. münasip, layık, yakışır, uygun 2. has, hususi, kendine mahsus, zati 3. doğru, gerçek, tam 4. hürmete lâyık 5. asıl (yer) 6. (eski ) güzel, fevkalade. proper fraction tam kesir. proper name özel isim. the proper time uygun zaman. properly uygun şe- kilde 7. hakkıyle, haklı olarak 8. doğru olarak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: pure 1. saf, safi, som, halis, has, temiz 2. kusursuz, lekesiz 3. nazari, tatbikatsız 4. iffetli, namuslu, masum. pure and simple sadece, yalnız, tek. pure'ly sadece, yalnız 5. tamamen, bütün bütün 6. masumiyetle, iffetle. pureness safilik, paklık, temizlik. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: refined 1. ince, kibar, zarif 2. safi, has 3. dakik, tam. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: special 1. özel, hususi, has, mahsus 2. bir cinse mahsus 3. yegâne 4. ekstra (gazete) 5. herhangi özel bir şey 6. özellik. special agent özel ajan special case özel durum. special delivery (A.B.D.) ekspres mektup 7. özel ulak. special edition özel baskı. special pleading (huk.) karşı tarafın iddialarını reddetmeden kanuni itirazlarda bulunma 8. bir konunun yalnızca olumlu yönlerini sunma. special student özel bir program takip eden öğrenci. specially özellikle, bilhassa. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: appanage 1. kral tarafından hanedana mensup olanlara irat ve maaş olarak tahsis olunan arazi veya para 2. has, tımar 3. bir kimsede yaradılıştan mevcut olan kabiliyetler, fıtri istidat.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0762 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).