Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for harder (2 entries) (4.8638 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harder-, *harder*.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Hard \Hard\ (h[aum]rd), a. [Compar. {Harder} (-[~e]r); superl. {Hardest}.] [OE. hard, heard, AS. heard; akin to OS. & D. hard, G. hart, OHG. herti, harti, Icel. har[eth]r, Dan. haard, Sw. h[*a]rd, Goth. hardus, Gr. kraty`s strong, ka`rtos, kra`tos, strength, and also to E. -ard, as in coward, drunkard, -crat, -cracy in autocrat, democracy; cf. Skr. kratu strength, k[.r] to do, make. Cf. {Hardy}.] 1. Not easily penetrated, cut, or separated into parts; not yielding to pressure; firm; solid; compact; -- applied to material bodies, and opposed to {soft}; as, hard wood; hard flesh; a hard apple. [1913 Webster] 2. Difficult, mentally or judicially; not easily apprehended, decided, or resolved; as a hard problem. [1913 Webster] The hard causes they brought unto Moses. --Ex. xviii. 26. [1913 Webster] In which are some things hard to be understood. --2 Peter iii. 16. [1913 Webster] 3. Difficult to accomplish; full of obstacles; laborious; fatiguing; arduous; as, a hard task; a disease hard to cure. [1913 Webster] 4. Difficult to resist or control; powerful. [1913 Webster] The stag was too hard for the horse. --L'Estrange. [1913 Webster] A power which will be always too hard for them. --Addison. [1913 Webster] 5. Difficult to bear or endure; not easy to put up with or consent to; hence, severe; rigorous; oppressive; distressing; unjust; grasping; as, a hard lot; hard times; hard fare; a hard winter; hard conditions or terms. [1913 Webster] I never could drive a hard bargain. --Burke. [1913 Webster] 6. Difficult to please or influence; stern; unyielding; obdurate; unsympathetic; unfeeling; cruel; as, a hard master; a hard heart; hard words; a hard character. [1913 Webster] 7. Not easy or agreeable to the taste; harsh; stiff; rigid; ungraceful; repelling; as, a hard style. [1913 Webster] Figures harder than even the marble itself. --Dryden. [1913 Webster] 8. Rough; acid; sour, as liquors; as, hard cider. [1913 Webster] 9. (Pron.) Abrupt or explosive in utterance; not aspirated, sibilated, or pronounced with a gradual change of the organs from one position to another; -- said of certain consonants, as c in came, and g in go, as distinguished from the same letters in center, general, etc. [1913 Webster] 10. Wanting softness or smoothness of utterance; harsh; as, a hard tone. [1913 Webster] 11. (Painting) (a) Rigid in the drawing or distribution of the figures; formal; lacking grace of composition. (b) Having disagreeable and abrupt contrasts in the coloring or light and shade. [1913 Webster] {Hard cancer}, {Hard case}, etc. See under {Cancer}, {Case}, etc. {Hard clam}, or {Hard-shelled clam} (Zool.), the quahog. {Hard coal}, anthracite, as distinguished from {bituminous coal} ({soft coal}). {Hard and fast}. (Naut.) See under {Fast}. {Hard finish} (Arch.), a smooth finishing coat of hard fine plaster applied to the surface of rough plastering. {Hard lines}, hardship; difficult conditions. {Hard money}, coin or specie, as distinguished from paper money. {Hard oyster} (Zool.), the northern native oyster. [Local, U. S.] {Hard pan}, the hard stratum of earth lying beneath the soil; hence, figuratively, the firm, substantial, fundamental part or quality of anything; as, the hard pan of character, of a matter in dispute, etc. See {Pan}. {Hard rubber}. See under {Rubber}. {Hard solder}. See under {Solder}. {Hard water}, water, which contains lime or some mineral substance rendering it unfit for washing. See {Hardness}, 3. {Hard wood}, wood of a solid or hard texture; as walnut, oak, ash, box, and the like, in distinction from pine, poplar, hemlock, etc. {In hard condition}, in excellent condition for racing; having firm muscles; -- said of race horses. Syn: Solid; arduous; powerful; trying; unyielding; stubborn; stern; flinty; unfeeling; harsh; difficult; severe; obdurate; rigid. See {Solid}, and {Arduous}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Harder \Har"der\ (h[aum]r"d[~e]r), n. (Zool.) A South African mullet, salted for food. [1913 Webster]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  harder 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
harder
 • /HH AA1 R D ER0/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
  [hard]
 • (อากาศ) รุนแรง: หนัก [Lex2]
 • แข็ง[Lex2]
 • แข็งกระด้าง: ดุดัน, ไร้เมตตา [Lex2]
 • โดยใช้สมาธิ[Lex2]
 • โดยแรง: อย่างแรง [Lex2]
 • เต็มไปด้วยปัญหา[Lex2]
 • ที่ต้องใช้ความพยายามมาก[Lex2]
 • เป็นจริง: แท้จริง [Lex2]
 • ยาก: ลำบาก [Lex2]
 • อย่างใช้ความพยายามมาก: อย่างทรหด [Lex2]
 • (ฮาร์ด) adj. แข็ง,แน่น,ยาก,ลำบาก,รุนแรง,ดุเดือด,เลว,ทนไม่ได้,เข้มงวด,ปฏิเสธไม่ได้ adv. รุนแรง,เอาจริงเอาจัง,เข้มงวด,เสียใจจริง ๆ ,ใกล้,ใกล้ชิด,มากเกิน,ใกล้ชิด, [Hope]
 • (adj) หนัก,ยาก,ลำบาก,รุนแรง,แข็ง,ทรหด,แน่น [Nontri]
 • (adv) อย่างแข็งขัน,อย่างเต็มกำลัง,อย่างเต็มที่,อย่างหนัก,อย่างยากลำบาก [Nontri]
 • /HH AA1 R D/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Haider, Marder, harter, hart, ARD, Hand, Harn, Harz, Herd, ward

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 4.8638 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).