Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for grow (3 entries) (4.7825 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grow-, *grow*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Grow \Grow\ (gr[=o]), v. i. [imp. {Grew} (gr[udd]); p. p. {Grown (gr[=o]n); p. pr. & vb. n. {Growing}.] [AS. gr[=o]wan; akin to D. groeijen, Icel. gr[=o]a, Dan. groe, Sw. gro. Cf. {Green}, {Grass}.] 1. To increase in size by a natural and organic process; to increase in bulk by the gradual assimilation of new matter into the living organism; -- said of animals and vegetables and their organs. [1913 Webster] 2. To increase in any way; to become larger and stronger; to be augmented; to advance; to extend; to wax; to accrue. [1913 Webster] Winter began to grow fast on. --Knolles. [1913 Webster] Even just the sum that I do owe to you Is growing to me by Antipholus. --Shak. [1913 Webster] 3. To spring up and come to maturity in a natural way; to be produced by vegetation; to thrive; to flourish; as, rice grows in warm countries. [1913 Webster] Where law faileth, error groweth. --Gower. [1913 Webster] 4. To pass from one state to another; to result as an effect from a cause; to become; as, to grow pale. [1913 Webster] For his mind Had grown Suspicion's sanctuary. --Byron. [1913 Webster] 5. To become attached or fixed; to adhere. [1913 Webster] Our knees shall kneel till to the ground they grow. --Shak. [1913 Webster] {Growing cell}, or {Growing slide}, a device for preserving alive a minute object in water continually renewed, in a manner to permit its growth to be watched under the microscope. {Grown over}, covered with a growth. {To grow out of}, to issue from, as plants from the soil, or as a branch from the main stem; to result from. [1913 Webster] These wars have grown out of commercial considerations. --A. Hamilton. {To grow up}, to arrive at full stature or maturity; as, grown up children. {To grow together}, to close and adhere; to become united by growth, as flesh or the bark of a tree severed. --Howells. Syn: To become; increase; enlarge; augment; improve; expand; extend. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Grow \Grow\ (gr[=o]), v. t. To cause to grow; to cultivate; to produce; as, to grow a crop; to grow wheat, hops, or tobacco. --Macaulay. Syn: To raise; to cultivate. See {Raise}, v. t., 3. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: grow v 1: pass into a condition gradually, take on a specific property or attribute; become; "The weather turned nasty"; "She grew angry" [syn: {turn}, {grow}] 2: become larger, greater, or bigger; expand or gain; "The problem grew too large for me"; "Her business grew fast" 3: increase in size by natural process; "Corn doesn't grow here"; "In these forests, mushrooms grow under the trees"; "her hair doesn't grow much anymore" 4: cause to grow or develop; "He grows vegetables in his backyard" 5: develop and reach maturity; undergo maturation; "He matured fast"; "The child grew fast" [syn: {mature}, {maturate}, {grow}] 6: come into existence; take on form or shape; "A new religious movement originated in that country"; "a love that sprang up from friendship"; "the idea for the book grew out of a short story"; "An interesting phenomenon uprose" [syn: {originate}, {arise}, {rise}, {develop}, {uprise}, {spring up}, {grow}] 7: cultivate by growing, often involving improvements by means of agricultural techniques; "The Bordeaux region produces great red wines"; "They produce good ham in Parma"; "We grow wheat here"; "We raise hogs here" [syn: {grow}, {raise}, {farm}, {produce}] 8: come to have or undergo a change of (physical features and attributes); "He grew a beard"; "The patient developed abdominal pains"; "I got funny spots all over my body"; "Well-developed breasts" [syn: {grow}, {develop}, {produce}, {get}, {acquire}] 9: grow emotionally or mature; "The child developed beautifully in her new kindergarten"; "When he spent a summer at camp, the boy grew noticeably and no longer showed some of his old adolescent behavior" [syn: {develop}, {grow}] 10: become attached by or as if by the process of growth; "The tree trunks had grown together"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  grow 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
grow
 • เติบโต: เจริญเติบโต, งอกงาม [Lex2]
 • พัฒนา: แผ่ขยาย [Lex2]
 • ปลูก: เพาะ, เลี้ยง [Lex2]
 • ทำให้เจริญเติบโต: ทำให้งอกงาม, ทำให้เป็นผู้ใหญ่, ทำให้ใหญ่ขึ้น, ทำให้โตขึ้น [Lex2]
 • (โกร) vi.,vt. (ทำให้) เจริญ,เจริญงอกงาม,งอกขึ้น,ผุดขึ้น,เกิดขึ้น,ปรากฎขึ้น. ###S. increase,thrive,cultivate ###A. decrease,fail [Hope]
 • (vi,vt) เติบโต,ขึ้น,เจริญเติบโต,งอกงาม,ผุดขึ้น,ปลูก,เพาะปลูก [Nontri]
 • /G R OW1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Grog, Gros, grob, groß

Similar FRENCH words suggested by aspell:
gros, grog, grole, gré, grogs, go, gord, Brown, griot, gris, groin, groom, froc, gril, group, grue, grée, gréé, Roy, goy, goï, pro, rob, roc, roi, rot, rôt, grau, gras, grès, pros, show, éros, Greg, broc, croc, drop, gnon, grec, gréa, prof, slow, troc, trop, trot

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 4.7825 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).