Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for grain (7 entries) (4.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grain-, *grain*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Grain \Grain\, v. & n. See {Groan.} [Obs.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Grain \Grain\ (gr[=a]n), n. [F. grain, L. granum, grain, seed, small kernel, small particle. See {Corn}, and cf. {Garner}, n., {Garnet}, {Gram} the chick-pea, {Granule}, {Kernel.}] [1913 Webster] 1. A single small hard seed; a kernel, especially of those plants, like wheat, whose seeds are used for food. [1913 Webster] 2. The fruit of certain grasses which furnish the chief food of man, as corn, wheat, rye, oats, etc., or the plants themselves; -- used collectively. [1913 Webster] Storehouses crammed with grain. --Shak. [1913 Webster] 3. Any small, hard particle, as of sand, sugar, salt, etc.; hence, any minute portion or particle; as, a grain of gunpowder, of pollen, of starch, of sense, of wit, etc. [1913 Webster] I . . . with a grain of manhood well resolved. --Milton. [1913 Webster] 4. The unit of the English system of weights; -- so called because considered equal to the average of grains taken from the middle of the ears of wheat. 7,000 grains constitute the pound avoirdupois, and 5,760 grains the pound troy. A grain is equal to .0648 gram. See {Gram.} [1913 Webster] 5. A reddish dye made from the coccus insect, or kermes; hence, a red color of any tint or hue, as crimson, scarlet, etc.; sometimes used by the poets as equivalent to {Tyrian purple}. [1913 Webster] All in a robe of darkest grain. --Milton. [1913 Webster] Doing as the dyers do, who, having first dipped their silks in colors of less value, then give' them the last tincture of crimson in grain. --Quoted by Coleridge, preface to Aids to Reflection. [1913 Webster] 6. The composite particles of any substance; that arrangement of the particles of any body which determines its comparative roughness or hardness; texture; as, marble, sugar, sandstone, etc., of fine grain. [1913 Webster] Hard box, and linden of a softer grain. --Dryden. [1913 Webster] 7. The direction, arrangement, or appearance of the fibers in wood, or of the strata in stone, slate, etc. [1913 Webster] Knots, by the conflux of meeting sap, Infect the sound pine and divert his grain Tortive and errant from his course of growth. --Shak. [1913 Webster] 8. The fiber which forms the substance of wood or of any fibrous material. [1913 Webster] 9. The hair side of a piece of leather, or the marking on that side. --Knight. [1913 Webster] 10. pl. The remains of grain, etc., after brewing or distillation; hence, any residuum. Also called {draff}. [1913 Webster] 11. (Bot.) A rounded prominence on the back of a sepal, as in the common dock. See {Grained}, a., 4. [1913 Webster] 12. Temper; natural disposition; inclination. [Obs.] [1913 Webster] Brothers . . . not united in grain. --Hayward. [1913 Webster] 13. A sort of spice, the grain of paradise. [Obs.] [1913 Webster] He cheweth grain and licorice, To smellen sweet. --Chaucer. [1913 Webster] {Against the grain}, against or across the direction of the fibers; hence, against one's wishes or tastes; unwillingly; unpleasantly; reluctantly; with difficulty. --Swift. --Saintsbury. {A grain of allowance}, a slight indulgence or latitude a small allowance. {Grain binder}, an attachment to a harvester for binding the grain into sheaves. {Grain colors}, dyes made from the coccus or kermes insect. {Grain leather}. (a) Dressed horse hides. (b) Goat, seal, and other skins blacked on the grain side for women's shoes, etc. {Grain moth} (Zool.), one of several small moths, of the family {Tineid[ae]} (as {Tinea granella} and {Butalis cerealella}), whose larv[ae] devour grain in storehouses. {Grain side} (Leather), the side of a skin or hide from which the hair has been removed; -- opposed to {flesh side.} {Grains of paradise}, the seeds of a species of amomum. {grain tin}, crystalline tin ore metallic tin smelted with charcoal. {Grain weevil} (Zool.), a small red weevil ({Sitophilus granarius}), which destroys stored wheat and other grain, by eating out the interior. {Grain worm} (Zool.), the larva of the grain moth. See {grain moth}, above. {In grain}, of a fast color; deeply seated; fixed; innate; genuine. "Anguish in grain." --Herbert. {To dye in grain}, to dye of a fast color by means of the coccus or kermes grain [see {Grain}, n., 5]; hence, to dye firmly; also, to dye in the wool, or in the raw material. See under {Dye.} [1913 Webster] The red roses flush up in her cheeks . . . Likce crimson dyed in grain. --Spenser. {To go against the grain of} (a person), to be repugnant to; to vex, irritate, mortify, or trouble. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Grain \Grain\, v. t. [imp. & p. p. {Grained} (gr[=a]nd); p. pr. & vb. n. {Graining.}] 1. To paint in imitation of the grain of wood, marble, etc. [1913 Webster] 2. To form (powder, sugar, etc.) into grains. [1913 Webster] 3. To take the hair off (skins); to soften and raise the grain of (leather, etc.). [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Grain \Grain\, v. i. [F. grainer, grener. See {Grain}, n.] 1. To yield fruit. [Obs.] --Gower. [1913 Webster] 2. To form grains, or to assume a granular form, as the result of crystallization; to granulate. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Grain \Grain\ (gr[=a]n), n. [See {Groin} a part of the body.] [1913 Webster] 1. A branch of a tree; a stalk or stem of a plant. [Obs.] --G. Douglas. [1913 Webster] 2. A tine, prong, or fork. Specifically: (a) One the branches of a valley or of a river. (b) pl. An iron fish spear or harpoon, having four or more barbed points. [1913 Webster] 3. A blade of a sword, knife, etc. [1913 Webster] 4. (Founding) A thin piece of metal, used in a mold to steady a core. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: grain n 1: a relatively small granular particle of a substance; "a grain of sand"; "a grain of sugar" 2: foodstuff prepared from the starchy grains of cereal grasses [syn: {grain}, {food grain}, {cereal}] 3: the side of leather from which the hair has been removed 4: a weight unit used for pearls or diamonds: 50 mg or 1/4 carat [syn: {grain}, {metric grain}] 5: 1/60 dram; equals an avoirdupois grain or 64.799 milligrams 6: 1/7000 pound; equals a troy grain or 64.799 milligrams 7: dry seed-like fruit produced by the cereal grasses: e.g. wheat, barley, Indian corn [syn: {grain}, {caryopsis}] 8: a cereal grass; "wheat is a grain that is grown in Kansas" 9: the smallest possible unit of anything; "there was a grain of truth in what he said"; "he does not have a grain of sense" 10: the direction, texture, or pattern of fibers found in wood or leather or stone or in a woven fabric; "saw the board across the grain" 11: the physical composition of something (especially with respect to the size and shape of the small constituents of a substance); "breadfruit has the same texture as bread"; "sand of a fine grain"; "fish with a delicate flavor and texture"; "a stone of coarse grain" [syn: {texture}, {grain}] v 1: thoroughly work in; "His hands were grained with dirt" [syn: {ingrain}, {grain}] 2: paint (a surface) to make it look like stone or wood 3: form into grains [syn: {granulate}, {grain}] 4: become granular [syn: {granulate}, {grain}] From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: grain [grɛ̃] grain; granule; pip

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.0245 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).