Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for good (5 entries) (6.0939 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -good-, *good*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Good \Good\, a. [Compar. {Better}; superl. {Best}. These words, though used as the comparative and superlative of good, are from a different root.] [AS. G[=o]d, akin to D. goed, OS. g[=o]d, OHG. guot, G. gut, Icel. g[=o][eth]r, Sw. & Dan. god, Goth. g[=o]ds; prob. orig., fitting, belonging together, and akin to E. gather. [root]29 Cf. {Gather}.] [1913 Webster] 1. Possessing desirable qualities; adapted to answer the end designed; promoting success, welfare, or happiness; serviceable; useful; fit; excellent; admirable; commendable; not bad, corrupt, evil, noxious, offensive, or troublesome, etc. [1913 Webster] And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. --Gen. i. 31. [1913 Webster] Good company, good wine, good welcome. --Shak. [1913 Webster] 2. Possessing moral excellence or virtue; virtuous; pious; religious; -- said of persons or actions. [1913 Webster] In all things showing thyself a pattern of good works. --Tit. ii. 7. [1913 Webster] 3. Kind; benevolent; humane; merciful; gracious; polite; propitious; friendly; well-disposed; -- often followed by to or toward, also formerly by unto. [1913 Webster] The men were very good unto us. --1 Sam. xxv. 15. [1913 Webster] 4. Serviceable; suited; adapted; suitable; of use; to be relied upon; -- followed especially by for. [1913 Webster] All quality that is good for anything is founded originally in merit. --Collier. [1913 Webster] 5. Clever; skillful; dexterous; ready; handy; -- followed especially by at. [1913 Webster] He . . . is a good workman; a very good tailor. --Shak. [1913 Webster] Those are generally good at flattering who are good for nothing else. --South. [1913 Webster] 6. Adequate; sufficient; competent; sound; not fallacious; valid; in a commercial sense, to be depended on for the discharge of obligations incurred; having pecuniary ability; of unimpaired credit. [1913 Webster] My reasons are both good and weighty. --Shak. [1913 Webster] My meaning in saying he is a good man is . . . that he is sufficient . . . I think I may take his bond. --Shak. [1913 Webster] 7. Real; actual; serious; as in the phrases in good earnest; in good sooth. [1913 Webster] Love no man in good earnest. --Shak. [1913 Webster] 8. Not small, insignificant, or of no account; considerable; esp., in the phrases a good deal, a good way, a good degree, a good share or part, etc. [1913 Webster] 9. Not lacking or deficient; full; complete. [1913 Webster] Good measure, pressed down, and shaken together, and running over. --Luke vi. 38. [1913 Webster] 10. Not blemished or impeached; fair; honorable; unsullied; as in the phrases a good name, a good report, good repute, etc. [1913 Webster] A good name is better than precious ointment. --Eccl. vii. 1. [1913 Webster] {As good as}. See under {As}. {For good}, or {For good and all}, completely and finally; fully; truly. [1913 Webster] The good woman never died after this, till she came to die for good and all. --L'Estrange. {Good breeding}, polite or polished manners, formed by education; a polite education. [1913 Webster] Distinguished by good humor and good breeding. --Macaulay. {Good cheap}, literally, good bargain; reasonably cheap. {Good consideration} (Law). (a) A consideration of blood or of natural love and affection. --Blackstone. (b) A valuable consideration, or one which will sustain a contract. {Good fellow}, a person of companionable qualities. [Familiar] {Good folk}, {or Good people}, fairies; brownies; pixies, etc. [Colloq. Eng. & Scot.] {Good for nothing}. (a) Of no value; useless; worthless. (b) Used substantively, an idle, worthless person. [1913 Webster] My father always said I was born to be a good for nothing. --Ld. Lytton. {Good Friday}, the Friday of Holy Week, kept in some churches as a fast, in memoory of our Savior's passion or suffering; the anniversary of the crucifixion. {Good humor}, or {Good-humor}, a cheerful or pleasant temper or state of mind. {Good humor man}, a travelling vendor who sells Good Humor ice-cream (or some similar ice-cream) from a small refrigerated truck; he usually drives slowly through residential neighborhoods in summertime, loudly playing some distinctive recorded music to announce his presence. [U. S.] {Good nature}, or {Good-nature}, habitual kindness or mildness of temper or disposition; amiability; state of being in good humor. [1913 Webster] The good nature and generosity which belonged to his character. --Macaulay. [1913 Webster] The young count's good nature and easy persuadability were among his best characteristics. --Hawthorne. {Good people}. See {Good folk} (above). {Good speed}, good luck; good success; godspeed; -- an old form of wishing success. See {Speed}. {Good turn}, an act of kidness; a favor. {Good will}. (a) Benevolence; well wishing; kindly feeling. (b) (Law) The custom of any trade or business; the tendency or inclination of persons, old customers and others, to resort to an established place of business; the advantage accruing from tendency or inclination. [1913 Webster] The good will of a trade is nothing more than the probability that the old customers will resort to the old place. --Lord Eldon. {In good time}. (a) Promptly; punctually; opportunely; not too soon nor too late. (b) (Mus.) Correctly; in proper time. {To hold good}, to remain true or valid; to be operative; to remain in force or effect; as, his promise holds good; the condition still holds good. {To make good}, to fulfill; to establish; to maintain; to supply (a defect or deficiency); to indemmify; to prove or verify (an accusation); to prove to be blameless; to clear; to vindicate. [1913 Webster] Each word made good and true. --Shak. [1913 Webster] Of no power to make his wishes good. --Shak. [1913 Webster] I . . . would by combat make her good. --Shak. [1913 Webster] Convenient numbers to make good the city. --Shak. {To think good}, to approve; to be pleased or satisfied with; to consider expedient or proper. [1913 Webster] If ye think good, give me my price; and if not, forbear. --Zech. xi. 12. [1913 Webster] Note: Good, in the sense of wishing well, is much used in greeting and leave-taking; as, good day, good night, good evening, good morning, etc. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Good \Good\, n. 1. That which possesses desirable qualities, promotes success, welfare, or happiness, is serviceable, fit, excellent, kind, benevolent, etc.; -- opposed to evil. [1913 Webster] There be many that say, Who will show us any good ? --Ps. iv. 6. [1913 Webster] 2. Advancement of interest or happiness; welfare; prosperity; advantage; benefit; -- opposed to harm, etc. [1913 Webster] The good of the whole community can be promoted only by advancing the good of each of the members composing it. --Jay. [1913 Webster] 3. pl. Wares; commodities; chattels; -- formerly used in the singular in a collective sense. In law, a comprehensive name for almost all personal property as distinguished from land or real property. --Wharton. [1913 Webster] He hath made us spend much good. --Chaucer. [1913 Webster] Thy lands and goods Are, by the laws of Venice, confiscate Unto the state of Venice. --Shak. [1913 Webster] {Dress goods}, {Dry goods}, etc. See in the Vocabulary. {Goods engine}, a freight locomotive. [Eng.] {Goods train}, a freight train. [Eng.] {Goods wagon}, a freight car [Eng.] See the Note under {Car}, n., 2. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Good \Good\, adv. Well, -- especially in the phrase as good, with a following as expressed or implied; equally well with as much advantage or as little harm as possible. [1913 Webster] As good almost kill a man as kill a good book. --Milton. [1913 Webster] {As good as}, in effect; virtually; the same as. [1913 Webster] They who counsel ye to such a suppressing, do as good as bid ye suppress yourselves. --Milton. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Good \Good\, v. t. 1. To make good; to turn to good. [Obs.] [1913 Webster] 2. To manure; to improve. [Obs.] --Bp. Hall. Good-by From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: good adv 1: (often used as a combining form) in a good or proper or satisfactory manner or to a high standard (`good' is a nonstandard dialectal variant for `well'); "the children behaved well"; "a task well done"; "the party went well"; "he slept well"; "a well-argued thesis"; "a well-seasoned dish"; "a well-planned party"; "the baby can walk pretty good" [syn: {well}, {good}] [ant: {badly}, {ill}, {poorly}] 2: completely and absolutely (`good' is sometimes used informally for `thoroughly'); "he was soundly defeated"; "we beat him good" [syn: {thoroughly}, {soundly}, {good}] adj 1: having desirable or positive qualities especially those suitable for a thing specified; "good news from the hospital"; "a good report card"; "when she was good she was very very good"; "a good knife is one good for cutting"; "this stump will make a good picnic table"; "a good check"; "a good joke"; "a good exterior paint"; "a good secretary"; "a good dress for the office" [ant: {bad}] 2: having the normally expected amount; "gives full measure"; "gives good measure"; "a good mile from here" [syn: {full}, {good}] 3: morally admirable [ant: {evil}] 4: deserving of esteem and respect; "all respectable companies give guarantees"; "ruined the family's good name" [syn: {estimable}, {good}, {honorable}, {respectable}] 5: promoting or enhancing well-being; "an arms limitation agreement beneficial to all countries"; "the beneficial effects of a temperate climate"; "the experience was good for her" [syn: {beneficial}, {good}] 6: agreeable or pleasing; "we all had a good time"; "good manners" 7: of moral excellence; "a genuinely good person"; "a just cause"; "an upright and respectable man" [syn: {good}, {just}, {upright}] 8: having or showing knowledge and skill and aptitude; "adept in handicrafts"; "an adept juggler"; "an expert job"; "a good mechanic"; "a practiced marksman"; "a proficient engineer"; "a lesser-known but no less skillful composer"; "the effect was achieved by skillful retouching" [syn: {adept}, {expert}, {good}, {practiced}, {proficient}, {skillful}, {skilful}] 9: thorough; "had a good workout"; "gave the house a good cleaning" 10: with or in a close or intimate relationship; "a good friend"; "my sisters and brothers are near and dear" [syn: {dear}, {good}, {near}] 11: financially sound; "a good investment"; "a secure investment" [syn: {dependable}, {good}, {safe}, {secure}] 12: most suitable or right for a particular purpose; "a good time to plant tomatoes"; "the right time to act"; "the time is ripe for great sociological changes" [syn: {good}, {right}, {ripe}] 13: resulting favorably; "it's a good thing that I wasn't there"; "it is good that you stayed"; "it is well that no one saw you"; "all's well that ends well" [syn: {good}, {well(p)}] 14: exerting force or influence; "the law is effective immediately"; "a warranty good for two years"; "the law is already in effect (or in force)" [syn: {effective}, {good}, {in effect(p)}, {in force(p)}] 15: capable of pleasing; "good looks" 16: appealing to the mind; "good music"; "a serious book" [syn: {good}, {serious}] 17: in excellent physical condition; "good teeth"; "I still have one good leg"; "a sound mind in a sound body" [syn: {good}, {sound}] 18: tending to promote physical well-being; beneficial to health; "beneficial effects of a balanced diet"; "a good night's sleep"; "the salutary influence of pure air" [syn: {good}, {salutary}] 19: not forged; "a good dollar bill" [syn: {good}, {honest}] 20: not left to spoil; "the meat is still good" [syn: {good}, {undecomposed}, {unspoiled}, {unspoilt}] 21: generally admired; "good taste" n 1: benefit; "for your own good"; "what's the good of worrying?" 2: moral excellence or admirableness; "there is much good to be found in people" [syn: {good}, {goodness}] [ant: {evil}, {evilness}] 3: that which is pleasing or valuable or useful; "weigh the good against the bad"; "among the highest goods of all are happiness and self-realization" [syn: {good}, {goodness}] [ant: {bad}, {badness}] 4: articles of commerce [syn: {commodity}, {trade good}, {good}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0939 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).