Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for floor (3 entries) (3.9779 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -floor-, *floor*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Floor \Floor\ (fl[=o]r), n. [AS. fl[=o]r; akin to D. vloer, G. flur field, floor, entrance hall, Icel. fl[=o]r floor of a cow stall, cf. Ir. & Gael. lar floor, ground, earth, W. llawr, perh. akin to L. planus level. Cf. {Plain} smooth.] 1. The bottom or lower part of any room; the part upon which we stand and upon which the movables in the room are supported. [1913 Webster] 2. The structure formed of beams, girders, etc., with proper covering, which divides a building horizontally into stories. Floor in sense 1 is, then, the upper surface of floor in sense 2. [1913 Webster] 3. The surface, or the platform, of a structure on which we walk or travel; as, the floor of a bridge. [1913 Webster] 4. A story of a building. See {Story}. [1913 Webster] 5. (Legislative Assemblies) (a) The part of the house assigned to the members. (b) The right to speak; as, the gentleman from Iowa has the floor. [U.S.] [1913 Webster] Note: Instead of he has the floor, the English say, he is in possession of the house. [1913 Webster] 6. (Naut.) That part of the bottom of a vessel on each side of the keelson which is most nearly horizontal. [1913 Webster] 7. (Mining) (a) The rock underlying a stratified or nearly horizontal deposit. (b) A horizontal, flat ore body. --Raymond. [1913 Webster] {Floor cloth}, a heavy fabric, painted, varnished, or saturated, with waterproof material, for covering floors; oilcloth. {Floor cramp}, an implement for tightening the seams of floor boards before nailing them in position. {Floor light}, a frame with glass panes in a floor. {Floor plan}. (a) (Shipbuilding) A longitudinal section, showing a ship as divided at the water line. (b) (Arch.) A horizontal section, showing the thickness of the walls and partitions, arrangement of passages, apartments, and openings at the level of any floor of a house. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Floor \Floor\, v. t. [imp. & p. p. {Floored}; p. pr. & vb. n. {Flooring}.] 1. To cover with a floor; to furnish with a floor; as, to floor a house with pine boards. [1913 Webster] 2. To strike down or lay level with the floor; to knock down; hence, to silence by a conclusive answer or retort; as, to floor an opponent. [1913 Webster] Floored or crushed by him. --Coleridge. [1913 Webster] 3. To finish or make an end of; as, to floor a college examination. [Colloq.] [1913 Webster] I've floored my little-go work. --T. Hughes. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: floor n 1: the inside lower horizontal surface (as of a room, hallway, tent, or other structure); "they needed rugs to cover the bare floors"; "we spread our sleeping bags on the dry floor of the tent" [syn: {floor}, {flooring}] 2: a structure consisting of a room or set of rooms at a single position along a vertical scale; "what level is the office on?" [syn: {floor}, {level}, {storey}, {story}] 3: a lower limit; "the government established a wage floor" [syn: {floor}, {base}] 4: the ground on which people and animals move about; "the fire spared the forest floor" 5: the bottom surface of any lake or other body of water 6: the lower inside surface of any hollow structure; "the floor of the pelvis"; "the floor of the cave" 7: the occupants of a floor; "the whole floor complained about the lack of heat" 8: the parliamentary right to address an assembly; "the chairman granted him the floor" 9: the legislative hall where members debate and vote and conduct other business; "there was a motion from the floor" 10: a large room in a exchange where the trading is done; "he is a floor trader" [syn: {floor}, {trading floor}] v 1: surprise greatly; knock someone's socks off; "I was floored when I heard that I was promoted" [syn: {shock}, {floor}, {ball over}, {blow out of the water}, {take aback}] 2: knock down with force; "He decked his opponent" [syn: {deck}, {coldcock}, {dump}, {knock down}, {floor}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  floor 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
floor
 • ชั้นอาคาร: ชั้นของตึก [Lex2]
 • พื้น: พื้นห้อง [Lex2]
 • ทำให้งง: ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้สับสน [Lex2]
 • คว่ำ (คู่ต่อสู้ในการชกมวย): ล้ม [Lex2]
 • ระดับต่ำสุด (รายได้, ราคา)[Lex2]
 • (ฟลอร์) n. พื้น,พื้นห้อง,กัน (ทะเล,ถ้ำ,น้ำ) ,ชั้นอาคาร,ชั้นต่ำสุด,ชั้นพื้นฐาน vt. ปูพื้น,ทำให้ล้มลง,ทำให้สับสน,ทำให้งง. -Phr. (take the floor อภิปราย) ###S. level,stage [Hope]
 • (n) พื้น,ก้นทะเล,ชั้นของตึก [Nontri]
 • (vt) ปูพื้น,ชนะ,ทำให้ล้มลง,ทำให้งง [Nontri]
 • /F L AO1 R/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Fluor, Flora, Flop, Fluors, Flair, Flops, flogt, floht, flott, Floh, Floß, Flur, Moor, flog, floh, fror, Flirt, Flohs, Flyer, floss, fort, flocht, Florenz

Similar FRENCH words suggested by aspell:
flood, fluor, fluors, flore, flop, flot, foot, loir, for, flair, flocon, flops, l'or, floc, look, fleur, flots

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 3.9779 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).