Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for dally (26 entries) (0.6613 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dally-, *dally*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dally[VI] ชักช้า, See also: เสียเวลา, อืดอาด, Syn. loiter, trifle
dally[VT] ชักช้า, See also: เสียเวลา, อืดอาด, Syn. loiter, idle
dally[VI] ทำเล่นๆ, See also: หยอกล้อ, Syn. flirt, tease, trifle
dally over[PHRV] เสียเวลากับ, See also: ปล่อยเวลาให้เสียไปกับ, Syn. dawdle over
dally with[PHRV] คิดเล่นๆเรื่อง, Syn. play with, toy with, trifle with
dally with[PHRV] ทำเป็นล้อเล่น (เรื่องความรัก) กับ (เพศตรงข้าม), See also: ทำเจ้าชู้กับ, เกี้ยวเล่นกับ, Syn. flirt with
dally with[PHRV] ทำเล่นๆ, See also: ไม่จริงจัง

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า dally **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
dallyYou're late! Sheesh, dilly-dally dilly-dally ...

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dally(แดล'ลี) {dallied,dallying,dallies} vi. หยอกล้อ,เกี้ยวเล่น,ฆ่าเวลา vt.ทำให้หมดเปลืองเวลา, See also: dallier n. ดูdally dallyingly adv. ดูdally, Syn. idle

English-Thai: Nontri Dictionary
dally(vt) เล่นสนุก,ล้อเล่น,ฆ่าเวลา,พูดเล่นลิ้น,เกี้ยวเล่นๆ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพละโลม[V] flirt with, See also: dally, wanton, court, Syn. แพะโลม, แทะโลม, พูดเกี้ยว, Example: เขาชอบแพละโลมสาวๆ ทุกคนที่อยู่ใกล้ ไม่ว่าใครเขาก็ไม่เว้น, Thai definition: พูดเลียบเคียงทางชู้สาว
แพะโลม[V] dally, See also: wanton, woo, court, Syn. แทะโลม, แพละโลม, พูดเกี้ยว, Example: เขาก็แพะโลมไปตามประสาผู้ชายเจ้าชู้ ไม่ได้จริงจังอะไร, Thai definition: พูดเลียบเคียงทางชู้สาว
โอ้เอ้[V] dawdle, See also: dally, lag, loiter, poke, tarry, Syn. ชักช้า, ยืดยาด, ช้า, Example: แม่ไล่ให้เขาไปอาบน้ำ เตรียมตัวไปทำงาน เพราะโอ้เอ้อยู่จะไปทำงานสาย, Thai definition: ไม่รีบร้อน
หยอกเอิน[V] dally, See also: flirt, Syn. เล้าโลม, Example: แดงฟังพี่บัวกับผัวคุยกันหยอกเอินกันกระเซ้าเย้าแหย่กันอย่างงงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อืด[adj.] (eūt) EN: slow ; dilatory ; sluggish ; tardy ; dillydallying   FR: lent
ไม่ทันการ[v.] (mai thankān) EN: retard ; delay ; tarry ; dawdle ; dally ; wait   
เถลไถล[v.] (thalēthalai) EN: wander ; dawdle ; dilly-dally ; stroll ; loiter   FR: trînasser ; lambiner
หยอกเอิน[v.] (yøk-oēn) EN: dally ; flirt   
หยอกเอินผู้หญิง[v. exp.] (yøk-oēn phūying) EN: dally with a woman ; flirt with a woman   

CMU English Pronouncing Dictionary
DALLY D AE1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dally (v) (d a1 l ii)
dallying (v) (d a1 l i i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代利斯[Dai4 li4 si1, 代利斯] Dallys, Algerian seaport and naval base [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dally \Dal"ly\, v. t. To delay unnecessarily; to while away. [1913 Webster] Dallying off the time with often skirmishes. --Knolles. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Dally \Dal"ly\ (d[a^]l"l[y^]), v. i. [imp. & p. p. {Dallied} (d[a^]l"l[i^]d); p. pr. & vb. n. {Dallying}.] [OE. dalien, dailien; cf. Icel. pylja to talk, G. dallen, dalen, dahlen, to trifle, talk nonsense, OSw. tule a droll or funny man; or AS. dol foolish, E. dull.] 1. To waste time in effeminate or voluptuous pleasures, or in idleness; to fool away time; to delay unnecessarily; to tarry; to trifle. [1913 Webster] We have trifled too long already; it is madness to dally any longer. --Calamy. [1913 Webster] We have put off God, and dallied with his grace. --Barrow. [1913 Webster] 2. To interchange caresses, especially with one of the opposite sex; to use fondling; to wanton; to sport. [1913 Webster] Not dallying with a brace of courtesans. --Shak. [1913 Webster] Our aerie . . . dallies with the wind. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: dally v 1: behave carelessly or indifferently; "Play about with a young girl's affection" [syn: {dally}, {toy}, {play}, {flirt}] 2: waste time; "Get busy--don't dally!" [syn: {dally}, {dawdle}] 3: talk or behave amorously, without serious intentions; "The guys always try to chat up the new secretaries"; "My husband never flirts with other women" [syn: {chat up}, {flirt}, {dally}, {butterfly}, {coquet}, {coquette}, {romance}, {philander}, {mash}] 4: consider not very seriously; "He is trifling with her"; "She plays with the thought of moving to Tasmania" [syn: {dally}, {trifle}, {play}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.6613 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).