Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for close (7 entries) (4.8234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -close-, *close*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Close \Close\, v. i. 1. To come together; to unite or coalesce, as the parts of a wound, or parts separated. [1913 Webster] What deep wounds ever closed without a scar? --Byron. [1913 Webster] 2. To end, terminate, or come to a period; as, the debate closed at six o'clock. [1913 Webster] 3. To grapple; to engage in hand-to-hand fight. [1913 Webster] They boldly closed in a hand-to-hand contest. --Prescott. [1913 Webster] {To close on} or {To close upon}, to come to a mutual agreement; to agree on or join in. "Would induce France and Holland to close upon some measures between them to our disadvantage." --Sir W. Temple. {To close with}. (a) To accede to; to consent or agree to; as, to close with the terms proposed. (b) To make an agreement with. {To close with the land} (Naut.), to approach the land. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Close \Close\ (kl[=o]z), v. t. [imp. & p. p. {Closed} (kl[=o]zd); p. pr. & vb. n. {Closing}.] [From OF. & F. clos, p. p. of clore to close, fr. L. claudere; akin to G. schliessen to shut, and to E. clot, cloister, clavicle, conclude, sluice. Cf. {Clause}, n.] 1. To stop, or fill up, as an opening; to shut; as, to close the eyes; to close a door. [1913 Webster] 2. To bring together the parts of; to consolidate; as, to close the ranks of an army; -- often used with up. [1913 Webster] 3. To bring to an end or period; to conclude; to complete; to finish; to end; to consummate; as, to close a bargain; to close a course of instruction. [1913 Webster] One frugal supper did our studies close. --Dryden. [1913 Webster] 4. To come or gather around; to inclose; to encompass; to confine. [1913 Webster] The depth closed me round about. --Jonah ii. 5. [1913 Webster] But now thou dost thyself immure and close In some one corner of a feeble heart. --Herbert. [1913 Webster] {A closed sea}, a sea within the jurisdiction of some particular nation, which controls its navigation. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Close \Close\, n. 1. The manner of shutting; the union of parts; junction. [Obs.] [1913 Webster] The doors of plank were; their close exquisite. --Chapman. [1913 Webster] 2. Conclusion; cessation; ending; end. [1913 Webster] His long and troubled life was drawing to a close. --Macaulay. [1913 Webster] 3. A grapple in wrestling. --Bacon. [1913 Webster] 4. (Mus.) (a) The conclusion of a strain of music; cadence. (b) A double bar marking the end. [1913 Webster] At every close she made, the attending throng Replied, and bore the burden of the song. --Dryden. Syn: Conclusion; termination; cessation; end; ending; extremity; extreme. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Close \Close\ (kl[=o]s), a. [Compar. {Closer} (kl[=o]"s[~e]r); superl. {Closest}.] [Of. & F. clos, p. p. of clore. See {Close}, v. t.] 1. Shut fast; closed; tight; as, a close box. [1913 Webster] From a close bower this dainty music flowed. --Dryden. [1913 Webster] 2. Narrow; confined; as, a close alley; close quarters. "A close prison." --Dickens. [1913 Webster] 3. Oppressive; without motion or ventilation; causing a feeling of lassitude; -- said of the air, weather, etc. [1913 Webster] If the rooms be low-roofed, or full of windows and doors, the one maketh the air close, . . . and the other maketh it exceeding unequal. --Bacon. [1913 Webster] 4. Strictly confined; carefully quarded; as, a close prisoner. [1913 Webster] 5. Out of the way observation; secluded; secret; hidden. "He yet kept himself close because of Saul." --1 Chron. xii. 1 [1913 Webster] "Her close intent." --Spenser. [1913 Webster] 6. Disposed to keep secrets; secretive; reticent. "For secrecy, no lady closer." --Shak. [1913 Webster] 7. Having the parts near each other; dense; solid; compact; as applied to bodies; viscous; tenacious; not volatile, as applied to liquids. [1913 Webster] The golden globe being put into a press, . . . the water made itself way through the pores of that very close metal. --Locke. [1913 Webster] 8. Concise; to the point; as, close reasoning. "Where the original is close no version can reach it in the same compass." --Dryden. [1913 Webster] 9. Adjoining; near; either in space; time, or thought; -- often followed by to. [1913 Webster] Plant the spring crocuses close to a wall. --Mortimer. [1913 Webster] The thought of the Man of sorrows seemed a very close thing -- not a faint hearsay. --G. Eliot. [1913 Webster] 10. Short; as, to cut grass or hair close. [1913 Webster] 11. Intimate; familiar; confidential. [1913 Webster] League with you I seek And mutual amity, so strait, so close, That I with you must dwell, or you with me. --Milton. [1913 Webster] 12. Nearly equal; almost evenly balanced; as, a close vote. "A close contest." --Prescott. [1913 Webster] 13. Difficult to obtain; as, money is close. --Bartlett. [1913 Webster] 14. Parsimonious; stingy. "A crusty old fellow, as close as a vise." --Hawthorne. [1913 Webster] 15. Adhering strictly to a standard or original; exact; strict; as, a close translation. --Locke. [1913 Webster] 16. Accurate; careful; precise; also, attentive; undeviating; strict; not wandering; as, a close observer. [1913 Webster] 17. (Phon.) Uttered with a relatively contracted opening of the mouth, as certain sounds of e and o in French, Italian, and German; -- opposed to open. [1913 Webster] {Close borough}. See under {Borough}. {Close breeding}. See under {Breeding}. {Close communion}, communion in the Lord's supper, restricted to those who have received baptism by immersion. {Close corporation}, a body or corporation which fills its own vacancies. {Close fertilization}. (Bot.) See {Fertilization}. {Close harmony} (Mus.), compact harmony, in which the tones composing each chord are not widely distributed over several octaves. {Close time}, a fixed period during which killing game or catching certain fish is prohibited by law. {Close vowel} (Pron.), a vowel which is pronounced with a diminished aperture of the lips, or with contraction of the cavity of the mouth. {Close to the wind} (Naut.), directed as nearly to the point from which the wind blows as it is possible to sail; closehauled; -- said of a vessel. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Close \Close\ (? or ?), n. [OF. & F. clos an inclosure, fr. clos, p. p. of clore. See {Close}, v. t.] 1. An inclosed place; especially, a small field or piece of land surrounded by a wall, hedge, or fence of any kind; -- specifically, the precinct of a cathedral or abbey. [1913 Webster] Closes surrounded by the venerable abodes of deans and canons. --Macaulay. [1913 Webster] 2. A narrow passage leading from a street to a court, and the houses within. [Eng.] --Halliwell [1913 Webster] 3. (Law) The interest which one may have in a piece of ground, even though it is not inclosed. --Bouvier. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Close \Close\ (kl[=o]s), adv. 1. In a close manner. [1913 Webster] 2. Secretly; darkly. [Obs.] [1913 Webster] A wondrous vision which did close imply The course of all her fortune and posterity. --Spenser. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: close adv 1: near in time or place or relationship; "as the wedding day drew near"; "stood near the door"; "don't shoot until they come near"; "getting near to the true explanation"; "her mother is always near"; "The end draws nigh"; "the bullet didn't come close"; "don't get too close to the fire" [syn: {near}, {nigh}, {close}] 2: in an attentive manner; "he remained close on his guard" [syn: {close}, {closely}, {tight}] adj 1: at or within a short distance in space or time or having elements near each other; "close to noon"; "how close are we to town?"; "a close formation of ships" [ant: {distant}] 2: close in relevance or relationship; "a close family"; "we are all...in close sympathy with..."; "close kin"; "a close resemblance" [ant: {distant}, {remote}] 3: not far distant in time or space or degree or circumstances; "near neighbors"; "in the near future"; "they are near equals"; "his nearest approach to success"; "a very near thing"; "a near hit by the bomb"; "she was near tears"; "she was close to tears"; "had a close call" [syn: {near}, {close}, {nigh}] [ant: {far}] 4: rigorously attentive; strict and thorough; "close supervision"; "paid close attention"; "a close study"; "kept a close watch on expenditures" 5: marked by fidelity to an original; "a close translation"; "a faithful copy of the portrait"; "a faithful rendering of the observed facts" [syn: {close}, {faithful}] 6: (of a contest or contestants) evenly matched; "a close contest"; "a close election"; "a tight game" [syn: {close}, {tight}] 7: crowded; "close quarters" [syn: {close}, {confining}] 8: lacking fresh air; "a dusty airless attic"; "the dreadfully close atmosphere"; "hot and stuffy and the air was blue with smoke" [syn: {airless}, {close}, {stuffy}, {unaired}] 9: of textiles; "a close weave"; "smooth percale with a very tight weave" [syn: {close}, {tight}] 10: strictly confined or guarded; "kept under close custody" 11: confined to specific persons; "a close secret" 12: fitting closely but comfortably; "a close fit" [syn: {close}, {snug}, {close-fitting}] 13: used of hair or haircuts; "a close military haircut" 14: giving or spending with reluctance; "our cheeseparing administration"; "very close (or near) with his money"; "a penny-pinching miserly old man" [syn: {cheeseparing}, {close}, {near}, {penny-pinching}, {skinny}] 15: inclined to secrecy or reticence about divulging information; "although they knew her whereabouts her friends kept close about it" [syn: {close}, {closelipped}, {closemouthed}, {secretive}, {tightlipped}] n 1: the temporal end; the concluding time; "the stopping point of each round was signaled by a bell"; "the market was up at the finish"; "they were playing better at the close of the season" [syn: {stopping point}, {finale}, {finis}, {finish}, {last}, {conclusion}, {close}] 2: the last section of a communication; "in conclusion I want to say..." [syn: {conclusion}, {end}, {close}, {closing}, {ending}] 3: the concluding part of any performance [syn: {finale}, {close}, {closing curtain}, {finis}] v 1: move so that an opening or passage is obstructed; make shut; "Close the door"; "shut the window" [syn: {close}, {shut}] [ant: {open}, {open up}] 2: become closed; "The windows closed with a loud bang" [syn: {close}, {shut}] [ant: {open}, {open up}] 3: cease to operate or cause to cease operating; "The owners decided to move and to close the factory"; "My business closes every night at 8 P.M."; "close up the shop" [syn: {close up}, {close}, {fold}, {shut down}, {close down}] [ant: {open}, {open up}] 4: finish or terminate (meetings, speeches, etc.); "The meeting was closed with a charge by the chairman of the board" [ant: {open}] 5: come to a close; "The concert closed with a nocturne by Chopin" [syn: {conclude}, {close}] 6: complete a business deal, negotiation, or an agreement; "We closed on the house on Friday"; "They closed the deal on the building" 7: be priced or listed when trading stops; "The stock market closed high this Friday"; "My new stocks closed at $59 last night" 8: engage at close quarters; "close with the enemy" 9: cause a window or an application to disappear on a computer desktop [ant: {open}] 10: change one's body stance so that the forward shoulder and foot are closer to the intended point of impact 11: come together, as if in an embrace; "Her arms closed around her long lost relative" [syn: {close}, {come together}] 12: draw near; "The probe closed with the space station" 13: bring together all the elements or parts of; "Management closed ranks" 14: bar access to; "Due to the accident, the road had to be closed for several hours" 15: fill or stop up; "Can you close the cracks with caulking?" [syn: {close}, {fill up}] 16: unite or bring into contact or bring together the edges of; "close the circuit"; "close a wound"; "close a book"; "close up an umbrella" [syn: {close up}, {close}] 17: finish a game in baseball by protecting a lead; "The relief pitcher closed with two runs in the second inning"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.8234 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).