Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for clear (6 entries) (6.0392 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clear-, *clear*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Clear \Clear\ (kl[=e]r), a. [Compar. {Clearer} (-[~e]r); superl. {Clearest}.] [OE. cler, cleer, OF. cler, F. clair, fr.L. clarus, clear, bright, loud, distinct, renowned; perh. akin to L. clamare to call, E. claim. Cf. {Chanticleer}, {Clairvoyant}, {Claret}, {Clarify}.] 1. Free from opaqueness; transparent; bright; light; luminous; unclouded. [1913 Webster] The stream is so transparent, pure, and clear. --Denham. [1913 Webster] Fair as the moon, clear as the sun. --Canticles vi. 10. [1913 Webster] 2. Free from ambiguity or indistinctness; lucid; perspicuous; plain; evident; manifest; indubitable. [1913 Webster] One truth is clear; whatever is, is right. --Pope. [1913 Webster] 3. Able to perceive clearly; keen; acute; penetrating; discriminating; as, a clear intellect; a clear head. [1913 Webster] Mother of science! now I feel thy power Within me clear, not only to discern Things in their causes, but to trace the ways Of highest agents. --Milton. [1913 Webster] 4. Not clouded with passion; serene; cheerful. [1913 Webster] With a countenance as clear As friendship wears at feasts. --Shak. [1913 Webster] 5. Easily or distinctly heard; audible; canorous. [1913 Webster] Hark! the numbers soft and clear Gently steal upon the ear. --Pope. [1913 Webster] 6. Without mixture; entirely pure; as, clear sand. [1913 Webster] 7. Without defect or blemish, such as freckles or knots; as, a clear complexion; clear lumber. [1913 Webster] 8. Free from guilt or stain; unblemished. [1913 Webster] Statesman, yet friend to truth! in soul sincere, In action faithful, and in honor clear. --Pope. [1913 Webster] 9. Without diminution; in full; net; as, clear profit. [1913 Webster] I often wished that I had clear, For life, six hundred pounds a-year. --Swift . [1913 Webster] 10. Free from impediment or obstruction; unobstructed; as, a clear view; to keep clear of debt. [1913 Webster] My companion . . . left the way clear for him. --Addison. [1913 Webster] 11. Free from embarrassment; detention, etc. [1913 Webster] The cruel corporal whispered in my ear, Five pounds, if rightly tipped, would set me clear. --Gay. [1913 Webster] {Clear breach}. See under {Breach}, n., 4. {Clear days} (Law.), days reckoned from one day to another, excluding both the first and last day; as, from Sunday to Sunday there are six clear days. {Clear stuff}, boards, planks, etc., free from knots. Syn: Manifest; pure; unmixed; pellucid; transparent; luminous; obvious; visible; plain; evident; apparent; distinct; perspicuous. See {Manifest}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Clear \Clear\ (kl[=e]r), v. i. 1. To become free from clouds or fog; to become fair; -- of the weather; -- often followed by up, off, or away. [1913 Webster] So foul a sky clears not without a storm. --Shak. [1913 Webster] Advise him to stay till the weather clears up. --Swift. [1913 Webster] 2. To become free from turbidity; -- of solutions or suspensions of liquids; as, the salt has not completely dissolved until the suspension clears up; when refrigerated, the juice may become cloudy, but when warmed to room temperature, it clears up again. [PJC] 3. To disengage one's self from incumbrances, distress, or entanglements; to become free. [Obs.] [1913 Webster] He that clears at once will relapse; for finding himself out of straits, he will revert to his customs; but he that cleareth by degrees induceth a habit of frugality. --Bacon. [1913 Webster] 3. (Banking) To make exchanges of checks and bills, and settle balances, as is done in a clearing house. [1913 Webster] 4. To obtain a clearance; as, the steamer cleared for Liverpool to-day. [1913 Webster] {To clear out}, to go or run away; to depart. [Colloq.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Clear \Clear\ (kl[=e]r), n. (Carp.) Full extent; distance between extreme limits; especially; the distance between the nearest surfaces of two bodies, or the space between walls; as, a room ten feet square in the clear. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Clear \Clear\, adv. 1. In a clear manner; plainly. [1913 Webster] Now clear I understand What oft . . . thoughts have searched in vain. --Milton. [1913 Webster] 2. Without limitation; wholly; quite; entirely; as, to cut a piece clear off. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Clear \Clear\, v. t. [imp. & p. p. {Cleared}; p. pr. & vb. n. {Clearing}.] 1. To render bright, transparent, or undimmed; to free from clouds. [1913 Webster] He sweeps the skies and clears the cloudy north. --Dryden. [1913 Webster] 2. To free from impurities; to clarify; to cleanse. [1913 Webster] 3. To free from obscurity or ambiguity; to relive of perplexity; to make perspicuous. [1913 Webster] Many knotty points there are Which all discuss, but few can clear. --Prior. [1913 Webster] 4. To render more quick or acute, as the understanding; to make perspicacious. [1913 Webster] Our common prints would clear up their understandings. --Addison [1913 Webster] 5. To free from impediment or incumbrance, from defilement, or from anything injurious, useless, or offensive; as, to clear land of trees or brushwood, or from stones; to clear the sight or the voice; to clear one's self from debt; -- often used with of, off, away, or out. [1913 Webster] Clear your mind of cant. --Dr. Johnson. [1913 Webster] A statue lies hid in a block of marble; and the art of the statuary only clears away the superfluous matter. --Addison. [1913 Webster] 6. To free from the imputation of guilt; to justify, vindicate, or acquit; -- often used with from before the thing imputed. [1913 Webster] I . . . am sure he will clear me from partiality. --Dryden. [1913 Webster] How! wouldst thou clear rebellion? --Addison. [1913 Webster] 7. To leap or pass by, or over, without touching or failure; as, to clear a hedge; to clear a reef. [1913 Webster] 8. To gain without deduction; to net. [1913 Webster] The profit which she cleared on the cargo. --Macaulay. [1913 Webster] {To clear a ship at the customhouse}, to exhibit the documents required by law, give bonds, or perform other acts requisite, and procure a permission to sail, and such papers as the law requires. {To clear a ship for action}, or {To clear for action} (Naut.), to remove incumbrances from the decks, and prepare for an engagement. {To clear the land} (Naut.), to gain such a distance from shore as to have sea room, and be out of danger from the land. {To clear hawse} (Naut.), to disentangle the cables when twisted. {To clear up}, to explain; to dispel, as doubts, cares or fears. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: clear adv 1: completely; "read the book clear to the end"; "slept clear through the night"; "there were open fields clear to the horizon" [syn: {clear}, {all the way}] 2: in an easily perceptible manner; "could be seen clearly under the microscope"; "She cried loud and clear" [syn: {clearly}, {clear}] adj 1: readily apparent to the mind; "a clear and present danger"; "a clear explanation"; "a clear case of murder"; "a clear indication that she was angry"; "gave us a clear idea of human nature" [ant: {unclear}] 2: free from confusion or doubt; "a complex problem requiring a clear head"; "not clear about what is expected of us" 3: affording free passage or view; "a clear view"; "a clear path to victory"; "open waters"; "the open countryside" [syn: {clear}, {open}] 4: allowing light to pass through; "clear water"; "clear plastic bags"; "clear glass"; "the air is clear and clean" [ant: {opaque}] 5: free from contact or proximity or connection; "we were clear of the danger"; "the ship was clear of the reef" 6: characterized by freedom from troubling thoughts (especially guilt); "a clear conscience"; "regarded her questioner with clear untroubled eyes" 7: (of sound or color) free from anything that dulls or dims; "efforts to obtain a clean bass in orchestral recordings"; "clear laughter like a waterfall"; "clear reds and blues"; "a light lilting voice like a silver bell" [syn: {clean}, {clear}, {light}, {unclouded}] 8: (especially of a title) free from any encumbrance or limitation that presents a question of fact or law; "I have clear title to this property" [syn: {clear}, {unmortgaged}] 9: clear and distinct to the senses; easily perceptible; "as clear as a whistle"; "clear footprints in the snow"; "the letter brought back a clear image of his grandfather"; "a spire clean-cut against the sky"; "a clear-cut pattern" [syn: {clear}, {clean-cut}, {clear-cut}] 10: accurately stated or described; "a set of well-defined values" [syn: {well-defined}, {clear}] [ant: {ill-defined}, {unclear}] 11: free from clouds or mist or haze; "on a clear day" [ant: {cloudy}] 12: free of restrictions or qualifications; "a clean bill of health"; "a clear winner" [syn: {clean}, {clear}] 13: free from flaw or blemish or impurity; "a clear perfect diamond"; "the clear complexion of a healthy young woman" 14: clear of charges or deductions; "a clear profit" 15: easily deciphered [syn: {clear}, {decipherable}, {readable}] 16: freed from any question of guilt; "is absolved from all blame"; "was now clear of the charge of cowardice"; "his official honor is vindicated" [syn: {absolved}, {clear}, {cleared}, {exculpated}, {exonerated}, {vindicated}] 17: characterized by ease and quickness in perceiving; "clear mind"; "a percipient author" [syn: {clear}, {percipient}] n 1: the state of being free of suspicion; "investigation showed that he was in the clear" 2: a clear or unobstructed space or expanse of land or water; "finally broke out of the forest into the open" [syn: {open}, {clear}] v 1: rid of obstructions; "Clear your desk" [syn: {unclutter}, {clear}] [ant: {clutter}, {clutter up}] 2: make a way or path by removing objects; "Clear a path through the dense forest" 3: become clear; "The sky cleared after the storm" [syn: {clear up}, {clear}, {light up}, {brighten}] [ant: {cloud}, {overcast}] 4: grant authorization or clearance for; "Clear the manuscript for publication"; "The rock star never authorized this slanderous biography" [syn: {authorize}, {authorise}, {pass}, {clear}] 5: remove; "clear the leaves from the lawn"; "Clear snow from the road" 6: go unchallenged; be approved; "The bill cleared the House" [syn: {pass}, {clear}] 7: be debited and credited to the proper bank accounts; "The check will clear within 2 business days" [ant: {bounce}] 8: go away or disappear; "The fog cleared in the afternoon" 9: pass by, over, or under without making contact; "the balloon cleared the tree tops" [syn: {clear}, {top}] 10: make free from confusion or ambiguity; make clear; "Could you clarify these remarks?"; "Clear up the question of who is at fault" [syn: {clear}, {clear up}, {shed light on}, {crystallize}, {crystallise}, {crystalize}, {crystalise}, {straighten out}, {sort out}, {enlighten}, {illuminate}, {elucidate}] 11: free from payment of customs duties, as of a shipment; "Clear the ship and let it dock" 12: clear from impurities, blemishes, pollution, etc.; "clear the water before it can be drunk" 13: yield as a net profit; "This sale netted me $1 million" [syn: {net}, {clear}] 14: make as a net profit; "The company cleared $1 million" [syn: {net}, {sack}, {sack up}, {clear}] 15: earn on some commercial or business transaction; earn as salary or wages; "How much do you make a month in your new job?"; "She earns a lot in her new job"; "this merger brought in lots of money"; "He clears $5,000 each month" [syn: {gain}, {take in}, {clear}, {make}, {earn}, {realize}, {realise}, {pull in}, {bring in}] 16: sell; "We cleared a lot of the old model cars" 17: pass an inspection or receive authorization; "clear customs" 18: pronounce not guilty of criminal charges; "The suspect was cleared of the murder charges" [syn: {acquit}, {assoil}, {clear}, {discharge}, {exonerate}, {exculpate}] [ant: {convict}] 19: settle, as of a debt; "clear a debt"; "solve an old debt" [syn: {clear}, {solve}] 20: make clear, bright, light, or translucent; "The water had to be cleared through filtering" 21: rid of instructions or data; "clear a memory buffer" 22: remove (people) from a building; "clear the patrons from the theater after the bomb threat" 23: remove the occupants of; "Clear the building" 24: free (the throat) by making a rasping sound; "Clear the throat" [syn: {clear}, {clear up}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0392 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).