Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for carry (4 entries) (4.7923 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -carry-, *carry*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Carry \Car"ry\, v. t. [imp. & p. p. {Carried}; p. pr. & vb. n. {Carrying}.] [OF. carier, charier, F. carrier, to cart, from OF. car, char, F. car, car. See {Car}.] 1. To convey or transport in any manner from one place to another; to bear; -- often with away or off. [1913 Webster] When he dieth he shall carry nothing away. --Ps. xiix. 17. [1913 Webster] Devout men carried Stephen to his burial. --Acts viii, 2. [1913 Webster] Another carried the intelligence to Russell. --Macaulay. [1913 Webster] The sound will be carried, at the least, twenty miles. --Bacon. [1913 Webster] 2. To have or hold as a burden, while moving from place to place; to have upon or about one's person; to bear; as, to carry a wound; to carry an unborn child. [1913 Webster] If the ideas . . . were carried along with us in our minds. --Locke. [1913 Webster] 3. To move; to convey by force; to impel; to conduct; to lead or guide. [1913 Webster] Go, carry Sir John Falstaff to the Fleet. --Shak. [1913 Webster] He carried away all his cattle. --Gen. xxxi. 18. [1913 Webster] Passion and revenge will carry them too far. --Locke. [1913 Webster] 4. To transfer from one place (as a country, book, or column) to another; as, to carry the war from Greece into Asia; to carry an account to the ledger; to carry a number in adding figures. [1913 Webster] 5. To convey by extension or continuance; to extend; as, to carry the chimney through the roof; to carry a road ten miles farther. [1913 Webster] 6. To bear or uphold successfully through conflict, as a leader or principle; hence, to succeed in, as in a contest; to bring to a successful issue; to win; as, to carry an election. "The greater part carries it." --Shak. [1913 Webster] The carrying of our main point. --Addison. [1913 Webster] 7. To get possession of by force; to capture. [1913 Webster] The town would have been carried in the end. --Bacon. [1913 Webster] 8. To contain; to comprise; to bear the aspect of; to show or exhibit; to imply. [1913 Webster] He thought it carried something of argument in it. --Watts. [1913 Webster] It carries too great an imputation of ignorance. --Lacke. [1913 Webster] 9. To bear (one's self); to behave, to conduct or demean; -- with the reflexive pronouns. [1913 Webster] He carried himself so insolently in the house, and out of the house, to all persons, that he became odious. --Clarendon. [1913 Webster] 10. To bear the charges or burden of holding or having, as stocks, merchandise, etc., from one time to another; as, a merchant is carrying a large stock; a farm carries a mortgage; a broker carries stock for a customer; to carry a life insurance. [1913 Webster] {Carry arms} (Mil. Drill), a command of the Manual of Arms directing the soldier to hold his piece in the right hand, the barrel resting against the hollow of the shoulder in a nearly perpendicular position. In this position the soldier is said to stand, and the musket to be held, at carry. {To carry all before one}, to overcome all obstacles; to have uninterrupted success. {To carry arms} (a) To bear weapons. (b) To serve as a soldier. {To carry away}. (a) (Naut.) to break off; to lose; as, to carry away a fore-topmast. (b) To take possession of the mind; to charm; to delude; as, to be carried by music, or by temptation. {To carry coals}, to bear indignities tamely, a phrase used by early dramatists, perhaps from the mean nature of the occupation. --Halliwell. {To carry coals to Newcastle}, to take things to a place where they already abound; to lose one's labor. {To carry off} (a) To remove to a distance. (b) To bear away as from the power or grasp of others. (c) To remove from life; as, the plague carried off thousands. {To carry on} (a) To carry farther; to advance, or help forward; to continue; as, to carry on a design. (b) To manage, conduct, or prosecute; as, to carry on husbandry or trade. {To carry out}. (a) To bear from within. (b) To put into execution; to bring to a successful issue. (c) To sustain to the end; to continue to the end. {To carry through}. (a) To convey through the midst of. (b) To support to the end; to sustain, or keep from falling, or being subdued. "Grace will carry us . . . through all difficulties." --Hammond. (c) To complete; to bring to a successful issue; to succeed. {To carry up}, to convey or extend in an upward course or direction; to build. {To carry weight}. (a) To be handicapped; to have an extra burden, as when one rides or runs. "He carries weight, he rides a race" --Cowper. (b) To have influence. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Carry \Car"ry\, v. i. 1. To act as a bearer; to convey anything; as, to fetch and carry. [1913 Webster] 2. To have propulsive power; to propel; as, a gun or mortar carries well. [1913 Webster] 3. To hold the head; -- said of a horse; as, to carry well i. e., to hold the head high, with arching neck. [1913 Webster] 4. (Hunting) To have earth or frost stick to the feet when running, as a hare. --Johnson. [1913 Webster] {To carry on}, to behave in a wild, rude, or romping manner. [Colloq.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Carry \Car"ry\, n.; pl. {Carries}. A tract of land, over which boats or goods are carried between two bodies of navigable water; a carrying place; a portage. [U.S.] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: carry n 1: the act of carrying something v 1: move while supporting, either in a vehicle or in one's hands or on one's body; "You must carry your camping gear"; "carry the suitcases to the car"; "This train is carrying nuclear waste"; "These pipes carry waste water into the river" [syn: {transport}, {carry}] 2: have with oneself; have on one's person; "She always takes an umbrella"; "I always carry money"; "She packs a gun when she goes into the mountains" [syn: {carry}, {pack}, {take}] 3: transmit or serve as the medium for transmission; "Sound carries well over water"; "The airwaves carry the sound"; "Many metals conduct heat" [syn: {impart}, {conduct}, {transmit}, {convey}, {carry}, {channel}] 4: serve as a means for expressing something; "The painting of Mary carries motherly love"; "His voice carried a lot of anger" [syn: {carry}, {convey}, {express}] 5: bear or be able to bear the weight, pressure,or responsibility of; "His efforts carried the entire project"; "How many credits is this student carrying?"; "We carry a very large mortgage" 6: support or hold in a certain manner; "She holds her head high"; "He carried himself upright" [syn: {hold}, {carry}, {bear}] 7: contain or hold; have within; "The jar carries wine"; "The canteen holds fresh water"; "This can contains water" [syn: {hold}, {bear}, {carry}, {contain}] 8: extend to a certain degree; "carry too far"; "She carries her ideas to the extreme" 9: continue or extend; "The civil war carried into the neighboring province"; "The disease extended into the remote mountain provinces" [syn: {carry}, {extend}] 10: be necessarily associated with or result in or involve; "This crime carries a penalty of five years in prison" 11: win in an election; "The senator carried his home state" 12: include, as on a list; "How many people are carried on the payroll?" 13: behave in a certain manner; "She carried herself well"; "he bore himself with dignity"; "They conducted themselves well during these difficult times" [syn: {behave}, {acquit}, {bear}, {deport}, {conduct}, {comport}, {carry}] 14: have on hand; "Do you carry kerosene heaters?" [syn: {stock}, {carry}, {stockpile}] 15: include as the content; broadcast or publicize; "We ran the ad three times"; "This paper carries a restaurant review"; "All major networks carried the press conference" [syn: {carry}, {run}] 16: propel, "Carry the ball"; "dribble the ball" [syn: {dribble}, {carry}] 17: pass on a communication; "The news was carried to every village in the province" 18: have as an inherent or characteristic feature or have as a consequence; "This new washer carries a two year guarantee"; "The loan carries a high interest rate"; "this undertaking carries many dangers"; "She carries her mother's genes"; "These bonds carry warrants"; "The restaurant carries an unusual name" 19: be conveyed over a certain distance; "Her voice carries very well in this big opera house" 20: keep up with financial support; "The Federal Government carried the province for many years" 21: have or possess something abstract; "I carry her image in my mind's eye"; "I will carry the secret to my grave"; "I carry these thoughts in the back of my head"; "I carry a lot of life insurance" 22: be equipped with (a mast or sail); "This boat can only carry a small sail" 23: win approval or support for; "Carry all before one"; "His speech did not sway the voters" [syn: {carry}, {persuade}, {sway}] 24: compensate for a weaker partner or member by one's own performance; "I resent having to carry her all the time" 25: take further or advance; "carry a cause" 26: have on the surface or on the skin; "carry scars" 27: capture after a fight; "The troops carried the town after a brief fight" 28: transfer (entries) from one account book to another [syn: {post}, {carry}] 29: transfer (a number, cipher, or remainder) to the next column or unit's place before or after, in addition or multiplication; "put down 5 and carry 2" 30: pursue a line of scent or be a bearer; "the dog was taught to fetch and carry" 31: bear (a crop); "this land does not carry olives" 32: propel or give impetus to; "The sudden gust of air propelled the ball to the other side of the fence" 33: drink alcohol without showing ill effects; "He can hold his liquor"; "he had drunk more than he could carry" [syn: {carry}, {hold}] 34: be able to feed; "This land will carry ten cows to the acre" 35: have a certain range; "This rifle carries for 3,000 feet" 36: cover a certain distance or advance beyond; "The drive carried to the green" 37: secure the passage or adoption (of bills and motions); "The motion carried easily" 38: be successful in; "She lost the game but carried the match" 39: sing or play against other voices or parts; "He cannot carry a tune" 40: be pregnant with; "She is bearing his child"; "The are expecting another child in January"; "I am carrying his child" [syn: {have a bun in the oven}, {bear}, {carry}, {gestate}, {expect}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 4.7923 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).