Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for bring (2 entries) (5.7994 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bring-, *bring*.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bring \Bring\, v. t. [imp. & p. p. {Brought}; p. pr. & vb. n. {Bringing}.] [OE. bringen, AS. bringan; akin to OS. brengian, D. brengen, Fries. brenga, OHG. bringan, G. bringen, Goth. briggan.] 1. To convey to the place where the speaker is or is to be; to bear from a more distant to a nearer place; to fetch. [1913 Webster] And as she was going to fetch it, he called to her, and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread. --1 Kings xvii. 11. [1913 Webster] To France shall we convey you safe, And bring you back. --Shak. [1913 Webster] 2. To cause the accession or obtaining of; to procure; to make to come; to produce; to draw to. [1913 Webster] There is nothing will bring you more honor . . . than to do what right in justice you may. --Bacon. [1913 Webster] 3. To convey; to move; to carry or conduct. [1913 Webster] In distillation, the water . . . brings over with it some part of the oil of vitriol. --Sir I. Newton. [1913 Webster] 4. To persuade; to induce; to draw; to lead; to guide. [1913 Webster] It seems so preposterous a thing . . . that they do not easily bring themselves to it. --Locke. [1913 Webster] The nature of the things . . . would not suffer him to think otherwise, how, or whensoever, he is brought to reflect on them. --Locke. [1913 Webster] 5. To produce in exchange; to sell for; to fetch; as, what does coal bring per ton? [1913 Webster] {To bring about}, to bring to pass; to effect; to accomplish. {To bring back}. (a) To recall. (b) To restore, as something borrowed, to its owner. {To bring by the lee} (Naut.), to incline so rapidly to leeward of the course, when a ship sails large, as to bring the lee side suddenly to the windward, any by laying the sails aback, expose her to danger of upsetting. {To bring down}. (a) To cause to come down. (b) To humble or abase; as, to bring down high looks. {To bring down the house}, to cause tremendous applause. [Colloq.] {To bring forth}. (a) To produce, as young fruit. (b) To bring to light; to make manifest. {To bring forward} (a) To exhibit; to introduce; to produce to view. (b) To hasten; to promote; to forward. (c) To propose; to adduce; as, to bring forward arguments. {To bring home}. (a) To bring to one's house. (b) To prove conclusively; as, to bring home a charge of treason. (c) To cause one to feel or appreciate by personal experience. (d) (Naut.) To lift of its place, as an anchor. {To bring in}. (a) To fetch from without; to import. (b) To introduce, as a bill in a deliberative assembly. (c) To return or repot to, or lay before, a court or other body; to render; as, to bring in a verdict or a report. (d) To take to an appointed place of deposit or collection; as, to bring in provisions or money for a specified object. (e) To produce, as income. (f) To induce to join. {To bring off}, to bear or convey away; to clear from condemnation; to cause to escape. {To bring on}. (a) To cause to begin. (b) To originate or cause to exist; as, to bring on a disease. {To bring one on one's way}, to accompany, guide, or attend one. {To bring out}, to expose; to detect; to bring to light from concealment. {To bring over}. (a) To fetch or bear across. (b) To convert by persuasion or other means; to cause to change sides or an opinion. {To bring to}. (a) To resuscitate; to bring back to consciousness or life, as a fainting person. (b) (Naut.) To check the course of, as of a ship, by dropping the anchor, or by counterbracing the sails so as to keep her nearly stationary (she is then said to lie to). (c) To cause (a vessel) to lie to, as by firing across her course. (d) To apply a rope to the capstan. {To bring to light}, to disclose; to discover; to make clear; to reveal. {To bring a sail to} (Naut.), to bend it to the yard. {To bring to pass}, to accomplish to effect. "Trust also in Him; and He shall bring it to pass." --Ps. xxxvii. 5. {To bring under}, to subdue; to restrain; to reduce to obedience. {To bring up}. (a) To carry upward; to nurse; to rear; to educate. (b) To cause to stop suddenly. (c) Note: [v. i. by dropping the reflexive pronoun] To stop suddenly; to come to a standstill. [Colloq.] {To bring up (any one) with a round turn}, to cause (any one) to stop abruptly. [Colloq.] {To be brought to bed}. See under {Bed}. [1913 Webster] Syn: To fetch; bear; carry; convey; transport; import; procure; produce; cause; adduce; induce. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: bring v 1: take something or somebody with oneself somewhere; "Bring me the box from the other room"; "Take these letters to the boss"; "This brings me to the main point" [syn: {bring}, {convey}, {take}] 2: cause to come into a particular state or condition; "Long hard years of on the job training had brought them to their competence"; "bring water to the boiling point" 3: cause to happen or to occur as a consequence; "I cannot work a miracle"; "wreak havoc"; "bring comments"; "play a joke"; "The rain brought relief to the drought-stricken area" [syn: {bring}, {work}, {play}, {wreak}, {make for}] 4: go or come after and bring or take back; "Get me those books over there, please"; "Could you bring the wine?"; "The dog fetched the hat" [syn: {bring}, {get}, {convey}, {fetch}] [ant: {bear away}, {bear off}, {carry away}, {carry off}, {take away}] 5: bring into a different state; "this may land you in jail" [syn: {bring}, {land}] 6: be accompanied by; "Can I bring my cousin to the dinner?" 7: advance or set forth in court; "bring charges", "institute proceedings" [syn: {institute}, {bring}] 8: bestow a quality on; "Her presence lends a certain cachet to the company"; "The music added a lot to the play"; "She brings a special atmosphere to our meetings"; "This adds a light note to the program" [syn: {lend}, {impart}, {bestow}, {contribute}, {add}, {bring}] 9: be sold for a certain price; "The painting brought $10,000"; "The old print fetched a high price at the auction" [syn: {fetch}, {bring in}, {bring}] 10: attract the attention of; "The noise and the screaming brought the curious" 11: induce or persuade; "The confession of one of the accused brought the others to admit to the crime as well"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  bring 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
bring
 • พามา: พา [Lex2]
 • พาไป: นำไป, นำไปส่ง [Lex2]
 • ไปเอามา[Lex2]
 • นำไปสู่: พาไปสู่ [Lex2]
 • ขนย้าย: ขนส่ง [Lex2]
 • (บริง) {brought,brought,bringing,brings} vt. เอามาให้,นำมาให้,พามา,นำมาสู่,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,นำออกมาแสดง,นำเสนอ,ชักชวนขายได้ -Id. (bring about ทำให้เกิด) -Id. (bring around (round)) ชักชวน,โน้มน้าว -Id. (bring forth ทำให้เกิด,นำเสนอ) -Id. (bring in ยอมแพ้) [Hope]
 • (vt) นำมา,เอามา,พามา,ยกมา,ทำให้เกิด [Nontri]
 • /B R IH1 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
+ bringen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
brin, ring, brins, dring, rings, bringue

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 5.7994 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).