Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for blast (8 entries) (6.2558 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blast-, *blast*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: -blast \-blast\ [Gr. blasto`s sprout, shoot.] A suffix or terminal formative, used principally in biological terms, and signifying growth, formation; as, bioblast, epiblast, mesoblast, etc. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Blast \Blast\ (bl[.a]st), n. [AS. bl[=ae]st a puff of wind, a blowing; akin to Icel. bl[=a]str, OHG. bl[=a]st, and fr. a verb akin to Icel. bl[=a]sa to blow, OHG. bl[^a]san, Goth. bl[=e]san (in comp.); all prob. from the same root as E. blow. See {Blow} to eject air.] 1. A violent gust of wind. [1913 Webster] And see where surly Winter passes off, Far to the north, and calls his ruffian blasts; His blasts obey, and quit the howling hill. --Thomson. [1913 Webster] 2. A forcible stream of air from an orifice, as from a bellows, the mouth, etc. Hence: The continuous blowing to which one charge of ore or metal is subjected in a furnace; as, to melt so many tons of iron at a blast. [1913 Webster] Note: The terms hot blast and cold blast are employed to designate whether the current is heated or not heated before entering the furnace. A blast furnace is said to be in blast while it is in operation, and out of blast when not in use. [1913 Webster] 3. The exhaust steam from and engine, driving a column of air out of a boiler chimney, and thus creating an intense draught through the fire; also, any draught produced by the blast. [1913 Webster] 4. The sound made by blowing a wind instrument; strictly, the sound produces at one breath. [1913 Webster] One blast upon his bugle horn Were worth a thousand men. --Sir W. Scott. [1913 Webster] The blast of triumph o'er thy grave. --Bryant. [1913 Webster] 5. A sudden, pernicious effect, as if by a noxious wind, especially on animals and plants; a blight. [1913 Webster] By the blast of God they perish. --Job iv. 9. [1913 Webster] Virtue preserved from fell destruction's blast. --Shak. [1913 Webster] 6. The act of rending, or attempting to rend, heavy masses of rock, earth, etc., by the explosion of gunpowder, dynamite, etc.; also, the charge used for this purpose. "Large blasts are often used." --Tomlinson. [1913 Webster] 7. A flatulent disease of sheep. [1913 Webster] {Blast furnace}, a furnace, usually a shaft furnace for smelting ores, into which air is forced by pressure. {Blast hole}, a hole in the bottom of a pump stock through which water enters. {Blast nozzle}, a fixed or variable orifice in the delivery end of a blast pipe; -- called also {blast orifice}. {In full blast}, in complete operation; in a state of great activity. See {Blast}, n., 2. [Colloq.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Blast \Blast\, v. t. [imp. & p. p. {Blasted}; p. pr. & vb. n. {Blasting}.] 1. To injure, as by a noxious wind; to cause to wither; to stop or check the growth of, and prevent from fruit-bearing, by some pernicious influence; to blight; to shrivel. [1913 Webster] Seven thin ears, and blasted with the east wind. --Gen. xii. 6. [1913 Webster] 2. Hence, to affect with some sudden violence, plague, calamity, or blighting influence, which destroys or causes to fail; to visit with a curse; to curse; to ruin; as, to blast pride, hopes, or character. [1913 Webster] I'll cross it, though it blast me. --Shak. [1913 Webster] Blasted with excess of light. --T. Gray. [1913 Webster] 3. To confound by a loud blast or din. [1913 Webster] Trumpeters, With brazen din blast you the city's ear. --Shak. [1913 Webster] 4. To rend open by any explosive agent, as gunpowder, dynamite, etc.; to shatter; as, to blast rocks. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Blast \Blast\, v. i. 1. To be blighted or withered; as, the bud blasted in the blossom. [1913 Webster] 2. To blow; to blow on a trumpet. [Obs.] [1913 Webster] Toke his blake trumpe faste And gan to puffen and to blaste. --Chaucer. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: blast n 1: a very long fly ball 2: a sudden very loud noise [syn: {bang}, {clap}, {eruption}, {blast}, {bam}] 3: a strong current of air; "the tree was bent almost double by the gust" [syn: {gust}, {blast}, {blow}] 4: an explosion (as of dynamite) 5: a highly pleasurable or exciting experience; "we had a good time at the party"; "celebrating after the game was a blast" [syn: {good time}, {blast}] 6: intense adverse criticism; "Clinton directed his fire at the Republican Party"; "the government has come under attack"; "don't give me any flak" [syn: {fire}, {attack}, {flak}, {flack}, {blast}] v 1: make a strident sound; "She tended to blast when speaking into a microphone" [syn: {blast}, {blare}] 2: hit hard; "He smashed a 3-run homer" [syn: {smash}, {nail}, {boom}, {blast}] 3: use explosives on; "The enemy has been shelling us all day" [syn: {blast}, {shell}] 4: apply a draft or strong wind to to; "the air conditioning was blasting cold air at us" 5: create by using explosives; "blast a passage through the mountain" [syn: {blast}, {shell}] 6: make with or as if with an explosion; "blast a tunnel through the Alps" 7: fire a shot; "the gunman blasted away" [syn: {blast}, {shoot}] 8: criticize harshly or violently; "The press savaged the new President"; "The critics crucified the author for plagiarizing a famous passage" [syn: {savage}, {blast}, {pillory}, {crucify}] 9: shatter as if by explosion [syn: {blast}, {knock down}] 10: shrivel or wither or mature imperfectly From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: blast 1. v.,n. Synonym for {BLT}, used esp. for large data sends over a network or comm line. Opposite of {snarf}. Usage: uncommon. The variant ?blat? has been reported. 2. vt. [HP/Apollo] Synonymous with {nuke} (sense 3). Sometimes the message Unable to kill all processes. Blast them (y/n)? would appear in the command window upon logout. From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: BLAST Bell Labs Layered Space Time From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: BLAST BLocked ASynchronous Transmission

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.2558 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).