Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for bare (7 entries) (5.3592 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bare-, *bare*. Possible hiragana form: ばれ

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bare \Bare\ (b[^a]r), a. [OE. bar, bare, AS. b[ae]r; akin to D. & G. baar, OHG. par, Icel. berr, Sw. & Dan. bar, Oslav. bos[u^] barefoot, Lith. basas; cf. Skr. bh[=a]s to shine. [root]85.] [1913 Webster] 1. Without clothes or covering; stripped of the usual covering; naked; as, his body is bare; the trees are bare. [1913 Webster] 2. With head uncovered; bareheaded. [1913 Webster] When once thy foot enters the church, be bare. --Herbert. [1913 Webster] 3. Without anything to cover up or conceal one's thoughts or actions; open to view; exposed. [1913 Webster] Bare in thy guilt, how foul must thou appear ! --Milton. [1913 Webster] 4. Plain; simple; unadorned; without polish; bald; meager. "Uttering bare truth." --Shak. [1913 Webster] 5. Destitute; indigent; empty; unfurnished or scantily furnished; -- used with of (rarely with in) before the thing wanting or taken away; as, a room bare of furniture. "A bare treasury." --Dryden. [1913 Webster] 6. Threadbare; much worn. [1913 Webster] It appears by their bare liveries that they live by your bare words. --Shak. [1913 Webster] 7. Mere; alone; unaccompanied by anything else; as, a bare majority. "The bare necessaries of life." --Addison. [1913 Webster] Nor are men prevailed upon by bare words. --South. [1913 Webster] {Under bare poles} (Naut.), having no sail set. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bare \Bare\ Bore; the old preterit of {Bear}, v. [1913 Webster] bare-ass From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bare \Bare\, n. 1. Surface; body; substance. [R.] [1913 Webster] You have touched the very bare of naked truth. --Marston. [1913 Webster] 2. (Arch.) That part of a roofing slate, shingle, tile, or metal plate, which is exposed to the weather. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bare \Bare\, v. t. [imp. & p. p. {Bared}(b[^a]rd); p. pr. & vb. n. {Baring}.] [AS. barian. See {Bare}, a.] To strip off the covering of; to make bare; as, to bare the breast. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bear \Bear\ (b[^a]r), v. t. [imp. {Bore} (b[=o]r) (formerly {Bare} (b[^a]r)); p. p. {Born} (b[^o]rn), {Borne} (b[=o]rn); p. pr. & vb. n. {Bearing}.] [OE. beren, AS. beran, beoran, to bear, carry, produce; akin to D. baren to bring forth, G. geb[aum]ren, Goth. ba['i]ran to bear or carry, Icel. bera, Sw. b[aum]ra, Dan. b[ae]re, OHG. beran, peran, L. ferre to bear, carry, produce, Gr. fe`rein, OSlav. brati to take, carry, OIr. berim I bear, Skr. bh[.r] to bear. [root]92. Cf. {Fertile}.] 1. To support or sustain; to hold up. [1913 Webster] 2. To support and remove or carry; to convey. [1913 Webster] I 'll bear your logs the while. --Shak. [1913 Webster] 3. To conduct; to bring; -- said of persons. [Obs.] [1913 Webster] Bear them to my house. --Shak. [1913 Webster] 4. To possess and use, as power; to exercise. [1913 Webster] Every man should bear rule in his own house. --Esther i. 22. [1913 Webster] 5. To sustain; to have on (written or inscribed, or as a mark), as, the tablet bears this inscription. [1913 Webster] 6. To possess or carry, as a mark of authority or distinction; to wear; as, to bear a sword, badge, or name. [1913 Webster] 7. To possess mentally; to carry or hold in the mind; to entertain; to harbor --Dryden. [1913 Webster] The ancient grudge I bear him. --Shak. [1913 Webster] 8. To endure; to tolerate; to undergo; to suffer. [1913 Webster] Should such a man, too fond to rule alone, Bear, like the Turk, no brother near the throne. --Pope. [1913 Webster] I cannot bear The murmur of this lake to hear. --Shelley. [1913 Webster] My punishment is greater than I can bear. --Gen. iv. 13. [1913 Webster] 9. To gain or win. [Obs.] [1913 Webster] Some think to bear it by speaking a great word. --Bacon. [1913 Webster] She was . . . found not guilty, through bearing of friends and bribing of the judge. --Latimer. [1913 Webster] 10. To sustain, or be answerable for, as blame, expense, responsibility, etc. [1913 Webster] He shall bear their iniquities. --Is. liii. 11. [1913 Webster] Somewhat that will bear your charges. --Dryden. [1913 Webster] 11. To render or give; to bring forward. "Your testimony bear" --Dryden. [1913 Webster] 12. To carry on, or maintain; to have. "The credit of bearing a part in the conversation." --Locke. [1913 Webster] 13. To admit or be capable of; that is, to suffer or sustain without violence, injury, or change. [1913 Webster] In all criminal cases the most favorable interpretation should be put on words that they can possibly bear. --Swift. [1913 Webster] 14. To manage, wield, or direct. "Thus must thou thy body bear." --Shak. Hence: To behave; to conduct. [1913 Webster] Hath he borne himself penitently in prison? --Shak. [1913 Webster] 15. To afford; to be to; to supply with. [1913 Webster] His faithful dog shall bear him company. --Pope. [1913 Webster] 16. To bring forth or produce; to yield; as, to bear apples; to bear children; to bear interest. [1913 Webster] Here dwelt the man divine whom Samos bore. --Dryden. [1913 Webster] Note: In the passive form of this verb, the best modern usage restricts the past participle born to the sense of brought forth, while borne is used in the other senses of the word. In the active form, borne alone is used as the past participle. [1913 Webster] {To bear down}. (a) To force into a lower place; to carry down; to depress or sink. "His nose, . . . large as were the others, bore them down into insignificance." --Marryat. (b) To overthrow or crush by force; as, to bear down an enemy. {To bear a hand}. (a) To help; to give assistance. (b) (Naut.) To make haste; to be quick. {To bear in hand}, to keep (one) up in expectation, usually by promises never to be realized; to amuse by false pretenses; to delude. [Obs.] "How you were borne in hand, how crossed." --Shak. {To bear in mind}, to remember. {To bear off}. (a) To restrain; to keep from approach. (b) (Naut.) To remove to a distance; to keep clear from rubbing against anything; as, to bear off a blow; to bear off a boat. (c) To gain; to carry off, as a prize. (d) (Backgammon) To remove from the backgammon board into the home when the position of the piece and the dice provide the proper opportunity; -- the goal of the game is to bear off all of one's men before the opponent. {To bear one hard}, to owe one a grudge. [Obs.] "C[ae]sar doth bear me hard." --Shak. {To bear out}. (a) To maintain and support to the end; to defend to the last. "Company only can bear a man out in an ill thing." --South. (b) To corroborate; to confirm. {To bear up}, to support; to keep from falling or sinking. "Religious hope bears up the mind under sufferings." --Addison. [1913 Webster] Syn: To uphold; sustain; maintain; support; undergo; suffer; endure; tolerate; carry; convey; transport; waft. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: bare adj 1: completely unclothed; "bare bodies"; "naked from the waist up"; "a nude model" [syn: {bare}, {au naturel(p)}, {naked}, {nude}] 2: lacking in amplitude or quantity; "a bare livelihood"; "a scanty harvest"; "a spare diet" [syn: {bare(a)}, {scanty}, {spare}] 3: not having a protective covering; "unsheathed cables"; "a bare blade" [syn: {unsheathed}, {bare}] [ant: {sheathed}] 4: lacking its natural or customary covering; "a bare hill"; "bare feet" [ant: {covered}] 5: just barely adequate or within a lower limit; "a bare majority"; "a marginal victory" [syn: {bare(a)}, {marginal}] 6: apart from anything else; without additions or modifications; "only the bare facts"; "shocked by the mere idea"; "the simple passage of time was enough"; "the simple truth" [syn: {bare(a)}, {mere(a)}, {simple(a)}] 7: lacking a surface finish such as paint; "bare wood"; "unfinished furniture" [syn: {bare}, {unfinished}] 8: providing no shelter or sustenance; "bare rocky hills"; "barren lands"; "the bleak treeless regions of the high Andes"; "the desolate surface of the moon"; "a stark landscape" [syn: {bare}, {barren}, {bleak}, {desolate}, {stark}] 9: having everything extraneous removed including contents; "the bare walls"; "the cupboard was bare" [syn: {bare}, {stripped}] 10: lacking embellishment or ornamentation; "a plain hair style"; "unembellished white walls"; "functional architecture featuring stark unornamented concrete" [syn: {plain}, {bare}, {spare}, {unembellished}, {unornamented}] v 1: lay bare; "bare your breasts"; "bare your feelings" 2: make public; "She aired her opinions on welfare" [syn: {publicize}, {publicise}, {air}, {bare}] 3: lay bare; "denude a forest" [syn: {denude}, {bare}, {denudate}, {strip}] From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: bare exclusively; just; only

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.3592 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).