Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for bang (9 entries) (6.0761 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bang-, *bang*.

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bang \Bang\, v. t. To cut squarely across, as the tail of a horse, or the forelock of human beings; to cut (the hair). [1913 Webster] His hair banged even with his eyebrows. --The Century Mag. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bang \Bang\, n. The short, front hair combed down over the forehead, esp. when cut squarely across; a false front of hair similarly worn; -- usually used in the plural; as, her bangs came down almost to her eyes. [1913 Webster] His hair cut in front like a young lady's bang. --W. D. Howells. [1913 Webster] Bang From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bang \Bang\, v. i. 1. To make a loud noise, as if with a blow or succession of blows; as, the window blind banged and waked me; he was banging on the piano. [1913 Webster] 2. To have sexual intercourse; to fuck. Considered vulgar and obscene. [vulgar slang] [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bang \Bang\, n. 1. A blow as with a club; a heavy blow. [1913 Webster] Many a stiff thwack, many a bang. --Hudibras. [1913 Webster] 2. The loud sound produced by a sudden concussion or explosion. [1913 Webster] 3. A surge of pleasure; a thrill; -- usually used in the phrase get a bang out of; as, I always get a bang out of watching an ice skater do a quadruple jump. [informal] Syn: kick[5]. [PJC] 4. (Printing & Computers) An exclamation point; -- used in verbal descriptions of text, in printing and in computer technology; as, his email address is tom bang stanford dot edu (i.e. tom!stanford.edu). [slang] [PJC] 5. An instance of sexual intercourse; a fuck. Considered vulgar and obscene. [vulgar slang] [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bang \Bang\ (b[a^]ng), v. t. [imp. & p. p. {Banged}; p. pr. & vb. n. {Banging}.] [Icel. banga to hammer; akin to Dan. banke to beat, Sw. b[*a]ngas to be impetuous, G. bengel club, clapper of a bell.] 1. To beat, as with a club or cudgel; to treat with violence; to handle roughly. [1913 Webster] The desperate tempest hath so banged the Turks. --Shak. [1913 Webster] 2. To beat or thump, or to cause (something) to hit or strike against another object, in such a way as to make a loud noise; as, to bang a drum or a piano; to bang a door (against the doorpost or casing) in shutting it. [1913 Webster] 3. To have sexual intercourse with; to fuck; -- usually used with the male as a subject. Considered vulgar or obscene. [vulgar slang] [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bang \Bang\, Bangue \Bangue\, n. See {Bhang}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: bang adv 1: directly; "he ran bang into the pole"; "ran slap into her" [syn: {bang}, {slap}, {slapdash}, {smack}, {bolt}] n 1: a vigorous blow; "the sudden knock floored him"; "he took a bash right in his face"; "he got a bang on the head" [syn: {knock}, {bash}, {bang}, {smash}, {belt}] 2: a sudden very loud noise [syn: {bang}, {clap}, {eruption}, {blast}, {bam}] 3: a border of hair that is cut short and hangs across the forehead [syn: {bang}, {fringe}] 4: the swift release of a store of affective force; "they got a great bang out of it"; "what a boot!"; "he got a quick rush from injecting heroin"; "he does it for kicks" [syn: {bang}, {boot}, {charge}, {rush}, {flush}, {thrill}, {kick}] 5: a conspicuous success; "that song was his first hit and marked the beginning of his career"; "that new Broadway show is a real smasher"; "the party went with a bang" [syn: {hit}, {smash}, {smasher}, {strike}, {bang}] v 1: strike violently; "slam the ball" [syn: {slam}, {bang}] 2: to produce a sharp often metallic explosive or percussive sound; "One of them banged the sash of the window nearest my bed" 3: close violently; "He slammed the door shut" [syn: {slam}, {bang}] 4: move noisily; "The window banged shut"; "The old man banged around the house" 5: have sexual intercourse with; "This student sleeps with everyone in her dorm"; "Adam knew Eve"; "Were you ever intimate with this man?" [syn: {sleep together}, {roll in the hay}, {love}, {make out}, {make love}, {sleep with}, {get laid}, {have sex}, {know}, {do it}, {be intimate}, {have intercourse}, {have it away}, {have it off}, {screw}, {fuck}, {jazz}, {eff}, {hump}, {lie with}, {bed}, {have a go at it}, {bang}, {get it on}, {bonk}] 6: leap, jerk, bang; "Bullets spanged into the trees" [syn: {spang}, {bang}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: bang 1. n. Common spoken name for ! (ASCII 0100001), especially when used in pronouncing a {bang path} in spoken hackish. In {elder days} this was considered a CMUish usage, with MIT and Stanford hackers preferring {excl} or {shriek}; but the spread of Unix has carried ?bang? with it (esp. via the term {bang path}) and it is now certainly the most common spoken name for !. Note that it is used exclusively for non-emphatic written !; one would not say ?Congratulations bang? (except possibly for humorous purposes), but if one wanted to specify the exact characters ?foo!? one would speak ?Eff oh oh bang?. See {shriek}, {ASCII}. 2. interj. An exclamation signifying roughly ?I have achieved enlightenment!?, or ?The dynamite has cleared out my brain!? Often used to acknowledge that one has perpetrated a {thinko} immediately after one has been called on it. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: bang [bɑŋ] afraid agitated; anxious alarming; grave; serious afraid afraid; timid

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0761 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).