Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for ball (8 entries) (5.5301 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ball-, *ball*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ball \Ball\ (b[add]l), n. [OE. bal, balle; akin to OHG. balla, palla, G. ball, Icel. b["o]llr, ball; cf. F. balle. Cf. 1st {Bale}, n., {Pallmall}.] 1. Any round or roundish body or mass; a sphere or globe; as, a ball of twine; a ball of snow. [1913 Webster] 2. A spherical body of any substance or size used to play with, as by throwing, knocking, kicking, etc. [1913 Webster] 3. A general name for games in which a ball is thrown, kicked, or knocked. See {Baseball}, and {Football}. [1913 Webster] 4. Any solid spherical, cylindrical, or conical projectile of lead or iron, to be discharged from a firearm; as, a cannon ball; a rifle ball; -- often used collectively; as, powder and ball. Spherical balls for the smaller firearms are commonly called {bullets}. [1913 Webster] 5. (Pyrotechnics & Mil.) A flaming, roundish body shot into the air; a case filled with combustibles intended to burst and give light or set fire, or to produce smoke or stench; as, a fire ball; a stink ball. [1913 Webster] 6. (Print.) A leather-covered cushion, fastened to a handle called a ballstock; -- formerly used by printers for inking the form, but now superseded by the roller. [1913 Webster] 7. A roundish protuberant portion of some part of the body; as, the ball of the thumb; the ball of the foot. [1913 Webster] 8. (Far.) A large pill, a form in which medicine is commonly given to horses; a bolus. --White. [1913 Webster] 9. The globe or earth. --Pope. [1913 Webster] Move round the dark terrestrial ball. --Addison. [1913 Webster] 10. (Baseball) A pitched ball, not struck at by the batter, which fails to pass over the home plate at a height not greater than the batter's shoulder nor less than his knee (i.e. it is outside the strike zone). If the pitcher pitches four balls before three strikes are called, the batter advances to first base, and the action of pitching four balls is called a walk. [Webster 1913 Suppl. +PJC] 10. a testicle; usually used in the plural. [vulgar] [PJC] 11. pl. courage; nerve. [vulgar] [PJC] {Ball and socket joint}, a joint in which a ball moves within a socket, so as to admit of motion in every direction within certain limits. {Ball bearings}, a mechanical device for lessening the friction of axle bearings by means of small loose metal balls. {Ball cartridge}, a cartridge containing a ball, as distinguished from a blank cartridge, containing only powder. {Ball cock}, a faucet or valve which is opened or closed by the fall or rise of a ball floating in water at the end of a lever. {Ball gudgeon}, a pivot of a spherical form, which permits lateral deflection of the arbor or shaft, while retaining the pivot in its socket. --Knight. {Ball lever}, the lever used in a ball cock. {Ball of the eye}, the eye itself, as distinguished from its lids and socket; -- formerly, the pupil of the eye. {Ball valve} (Mach.), a contrivance by which a ball, placed in a circular cup with a hole in its bottom, operates as a valve. {Ball vein} (Mining), a sort of iron ore, found in loose masses of a globular form, containing sparkling particles. {Three balls}, or {Three golden balls}, a pawnbroker's sign or shop. {on the ball} alert; competent and knowledgeable. {to carry the ball} to carry on the task; to assume the responsibility. {to drop the ball} to fail to perform as expected; to fail to live up to a responsibility. [1913 Webster] Syn: See {Globe}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ball \Ball\, v. i. [imp. & p. p. {Balled} (b[add]ld); p. pr. & vb. n. {Balling}.] To gather balls which cling to the feet, as of damp snow or clay; to gather into balls; as, the horse balls; the snow balls. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ball \Ball\, v. t. 1. (Metal.) To heat in a furnace and form into balls for rolling. [1913 Webster] 2. To form or wind into a ball; as, to ball cotton. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ball \Ball\, n. [F. bal, fr. OF. baler to dance, fr. LL. ballare. Of uncertain origin; cf. Gr. ba`llein to toss or throw, or pa`llein, pa`llesqai, to leap, bound, balli`zein to dance, jump about; or cf. 1st {Ball}, n.] 1. A social assembly for the purpose of dancing; -- usually applied to an occasion lavish or formal. [1913 Webster +PJC] 2. A very enjoyable time; as, we had a ball at the wedding. [PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: ball n 1: round object that is hit or thrown or kicked in games; "the ball travelled 90 mph on his serve"; "the mayor threw out the first ball"; "the ball rolled into the corner pocket" 2: a solid projectile that is shot by a musket; "they had to carry a ramrod as well as powder and ball" [syn: {musket ball}, {ball}] 3: an object with a spherical shape; "a ball of fire" [syn: {ball}, {globe}, {orb}] 4: the people assembled at a lavish formal dance; "the ball was already emptying out before the fire alarm sounded" 5: one of the two male reproductive glands that produce spermatozoa and secrete androgens; "she kicked him in the balls and got away" [syn: {testis}, {testicle}, {orchis}, {ball}, {ballock}, {bollock}, {nut}, {egg}] 6: a spherical object used as a plaything; "he played with his rubber ball in the bathtub" 7: United States comedienne best known as the star of a popular television program (1911-1989) [syn: {Ball}, {Lucille Ball}] 8: a compact mass; "a ball of mud caught him on the shoulder" [syn: {ball}, {clod}, {glob}, {lump}, {clump}, {chunk}] 9: a lavish dance requiring formal attire [syn: {ball}, {formal}] 10: a more or less rounded anatomical body or mass; "the ball at the base of the thumb"; "he stood on the balls of his feet" 11: the game of baseball 12: a pitch that is not in the strike zone; "he threw nine straight balls before the manager yanked him" v 1: form into a ball by winding or rolling; "ball wool" From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: ball [bal] ball From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Ball [bal] (n) , s.(m ) ball; prom From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Ball- [bal] ballroom

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.5301 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).