Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for at (7 entries) (2.8659 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -at-, *at*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: At \At\, prep. [AS. [ae]t; akin to OHG. az, Goth., OS., & Icel. at, Sw. [*a]t, Dan. & L. ad.] Primarily, this word expresses the relations of presence, nearness in place or time, or direction toward; as, at the ninth hour; at the house; to aim at a mark. It is less definite than in or on; at the house may be in or near the house. From this original import are derived all the various uses of at. It expresses: [1913 Webster] 1. A relation of proximity to, or of presence in or on, something; as, at the door; at your shop; at home; at school; at hand; at sea and on land. [1913 Webster] 2. The relation of some state or condition; as, at war; at peace; at ease; at your service; at fault; at liberty; at risk; at disadvantage. [1913 Webster] 3. The relation of some employment or action; occupied with; as, at engraving; at husbandry; at play; at work; at meat (eating); except at puns. [1913 Webster] 4. The relation of a point or position in a series, or of degree, rate, or value; as, with the thermometer at 80[deg]; goods sold at a cheap price; a country estimated at 10,000 square miles; life is short at the longest. [1913 Webster] 5. The relations of time, age, or order; as, at ten o'clock; at twenty-one; at once; at first. [1913 Webster] 6. The relations of source, occasion, reason, consequence, or effect; as, at the sight; at this news; merry at anything; at this declaration; at his command; to demand, require, receive, deserve, endure at your hands. [1913 Webster] 7. Relation of direction toward an object or end; as, look at it; to point at one; to aim at a mark; to throw, strike, shoot, wink, mock, laugh at any one. [1913 Webster] {At all}, {At home}, {At large}, {At last}, {At length}, {At once}, etc. See under {All}, {Home}, {Large}, {Last} (phrase and syn.), {Length}, {Once}, etc. {At it}, busily or actively engaged. {At least}. See {Least} and {However}. {At one}. See {At one}, in the Vocabulary. [1913 Webster] Syn: {In}, {At}. Usage: When reference to the interior of any place is made prominent in is used. It is used before the names of countries and cities (esp. large cities); as, we live in America, in New York, in the South. At is commonly employed before names of houses, institutions, villages, and small places; as, Milton was educated at Christ's College; money taken in at the Customhouse; I saw him at the jeweler's; we live at Beachville. At may be used before the name of a city when it is regarded as a mere point of locality. "An English king was crowned at Paris." --Macaulay. "Jean Jacques Rousseau was born at Geneva, June, 28, 1712." --J. Morley. In regard to time, we say at the hour, on the day, in the year; as, at 9 o'clock, on the morning of July 5th, in the year 1775. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: At n 1: a highly unstable radioactive element (the heaviest of the halogen series); a decay product of uranium and thorium [syn: {astatine}, {At}, {atomic number 85}] 2: 100 at equal 1 kip in Laos From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: AT Advanced Technology (IBM, PC) From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]: at but; however; nevertheless; yet From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: equine 1. ata ait, ata benzer 2. at. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: gunshy 1. silâh sesinden ürken (köpek, at) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: horse 1. at, beygir 2. aygır 3. at familyasından hayvan 4. süvari birliği 5. kasa (jimnastik) 6. A.B.D, (argo) öğrencilerin derslerde gizlice kullandıklan çeviri veya benzeri yardımcı şey 7. A.B.D, (argo) eroin. horse bean bakla. horse chestnut atkestanesi, (bot.) Aesculus hippocastanum. horseless carriage eski otomobil. horse mackerel istavrit 8. orkinos, tonbalığı. horse opera A.B.D, (argo) kovboy filmi, kızılderililer veya davar hırsızlanyla ilgili filim. horse sense (k.dili) sağduyu. a horse of another color tamamıyle farklı bir konu. blood horse saf kan at, soy at. draft horse yük beygiri. gelded horse iğdiş edilmiş at. led horse yedek beygir. light horse hafif süvari askeri. near horse arabanm sol beygiri. off horse arabanın sağ beygiri. put the cart before the horse tersine iş görmek 9. aksini düşünmek. race horse yarış atı. ride a high horse büyükIük taslamak. straight from the horse' mouth en yetkili ağızdan öğrenilmiş. To horse! Ata bin! horsy ata ait 10. at yarışlarıyle ilgili 11. (argo) iri, kaba saba görünüşlü, at gibi.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 2.8659 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).