Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for allow (3 entries) (5.4401 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allow-, *allow*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Allow \Al*low"\, v. t. [imp. & p. p. {Allowed}; p. pr. & vb. n. {Allowing}.] [OE. alouen, OF. alouer, aloer, aluer, F. allouer, fr. LL. allocare to admit as proved, to place, use; confused with OF. aloer, fr. L. allaudare to extol; ad + laudare to praise. See {Local}, and cf. {Allocate}, {Laud}.] 1. To praise; to approve of; hence, to sanction. [Obs. or Archaic] [1913 Webster] Ye allow the deeds of your fathers. --Luke xi. 48. [1913 Webster] We commend his pains, condemn his pride, allow his life, approve his learning. --Fuller. [1913 Webster] 2. To like; to be suited or pleased with. [Obs.] [1913 Webster] How allow you the model of these clothes? --Massinger. [1913 Webster] 3. To sanction; to invest; to intrust. [Obs.] [1913 Webster] Thou shalt be . . . allowed with absolute power. --Shak. [1913 Webster] 4. To grant, give, admit, accord, afford, or yield; to let one have; as, to allow a servant his liberty; to allow a free passage; to allow one day for rest. [1913 Webster] He was allowed about three hundred pounds a year. --Macaulay. [1913 Webster] 5. To own or acknowledge; to accept as true; to concede; to accede to an opinion; as, to allow a right; to allow a claim; to allow the truth of a proposition. [1913 Webster] I allow, with Mrs. Grundy and most moralists, that Miss Newcome's conduct . . . was highly reprehensible. --Thackeray. [1913 Webster] 6. To grant (something) as a deduction or an addition; esp. to abate or deduct; as, to allow a sum for leakage. [1913 Webster] 7. To grant license to; to permit; to consent to; as, to allow a son to be absent. [1913 Webster] Syn: To allot; assign; bestow; concede; admit; permit; suffer; tolerate. See {Permit}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Allow \Al*low"\, v. i. To admit; to concede; to make allowance or abatement. [1913 Webster] Allowing still for the different ways of making it. --Addison. [1913 Webster] {To allow of}, to permit; to admit. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: allow v 1: make it possible through a specific action or lack of action for something to happen; "This permits the water to rush in"; "This sealed door won't allow the water come into the basement"; "This will permit the rain to run off" [syn: {let}, {allow}, {permit}] [ant: {keep}, {prevent}] 2: consent to, give permission; "She permitted her son to visit her estranged husband"; "I won't let the police search her basement"; "I cannot allow you to see your exam" [syn: {permit}, {allow}, {let}, {countenance}] [ant: {disallow}, {forbid}, {interdict}, {nix}, {prohibit}, {proscribe}, {veto}] 3: let have; "grant permission"; "Mandela was allowed few visitors in prison" [syn: {allow}, {grant}] [ant: {deny}, {refuse}] 4: give or assign a resource to a particular person or cause; "I will earmark this money for your research"; "She sets aside time for meditation every day" [syn: {allow}, {appropriate}, {earmark}, {set aside}, {reserve}] 5: make a possibility or provide opportunity for; permit to be attainable or cause to remain; "This leaves no room for improvement"; "The evidence allows only one conclusion"; "allow for mistakes"; "leave lots of time for the trip"; "This procedure provides for lots of leeway" [syn: {leave}, {allow for}, {allow}, {provide}] 6: allow or plan for a certain possibility; concede the truth or validity of something; "I allow for this possibility"; "The seamstress planned for 5% shrinkage after the first wash" [syn: {allow}, {take into account}] 7: afford possibility; "This problem admits of no solution"; "This short story allows of several different interpretations" [syn: {admit}, {allow}] 8: allow the other (baseball) team to score; "give up a run" [syn: {give up}, {allow}] 9: grant as a discount or in exchange; "The camera store owner allowed me $50 on my old camera" 10: allow the presence of or allow (an activity) without opposing or prohibiting; "We don't allow dogs here"; "Children are not permitted beyond this point"; "We cannot tolerate smoking in the hospital" [syn: {allow}, {permit}, {tolerate}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  allow 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
allow
 • แบ่งสรร[Lex2]
 • ยอมรับ: รับ [Lex2]
 • สำรอง: กันไว้, สงวน [Lex2]
 • ให้เงิน: ให้ยืมเงิน [Lex2]
 • อนุญาต: ยินยอม, ปล่อย, ยอม [Lex2]
 • (อะเลา\') vt.,vi. ยอมให้, อนุญาตให้, จ่ายให้, ยกให้, พิจารณา, คิด, ให้อภัย,เพื่อให้ ###S. permit, confess ###A. refuse, deny, withhold) [Hope]
 • (vt) อนุญาต,ให้,ยกให้,ให้อภัย [Nontri]
 • /AH0 L AW1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
allwo, alle, All, all, hallo, Allee, Alls, also, Ballon, Allah, allem, allen, aller, alles, allzu, allein, Clown, Fallout, Alkoven, Almosen, Fallobst

Similar FRENCH words suggested by aspell:
allô, slow, allons, aloi, aloès, slows, halo, alors, halos

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 5.4401 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).