Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for aile (42 entries) (0.3049 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aile-, *aile*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aileron[N] พื้นผิวหน้าที่เคลื่อนไหวได้

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า aile **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
aile"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.
aile"Oh let's!" said the little black rabbit and with a hop, skip, and a jump, he sailed right over the little white rabbit's back.
aileAs many as ten students failed the exam.
aileHaving failed four times, he didn't try anymore.
aileAh, I've failed again!
aileNo wonder he failed the exam, after wasting so much time like that.
aileI had a fear that you had failed.
aileHe would have failed in his business but that you helped him.
aileWithout your advice, I would have failed in the attempt.
aileWithout your help, I would have failed.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aileron(เอ' ละรอน) n. ผิวหน้าที่เคลื่อนไหวได้, ปีกเสริม, ปีกประกอบ (...airplane wing)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade   FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
บินเดี่ยว[v. exp.] (bin dīo) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone   FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide
บินสองชุด[n. exp.] (bin søng chut) FR: deux paires d'ailes [fpl]
ด้วน[adj.] (dūan) EN: amputated ; maimed ; short ; cut-off ; curtailed ; truncated   FR: amputé ; tronqué
จิ้งโก่ง[n. exp.] (jingkōng) EN: Short-tailed Cricket   
จิ้งหรีดหัวโต[n. exp.] (jingrīt hūa tō) EN: Short-tailed Cricket   
จิ้งหรีดโก่ง[n. exp.] (jingrīt kōng) EN: Short-tailed Cricket   
จิโปม[n. exp.] (jipōm) EN: Short-tailed Cricket   
ไก่ฟ้าหางยาว [n. exp.] (kaifā hāng yāo) EN: Long-tailed Pheasant   
กัง[n.] (kang) EN: pig-tailed monkey   FR: macaque [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AILEE EY1 L IY0
AILES AY1 L Z
AILES EY1 L Z
AILEY EY1 L IY0
AILEEN AY0 L IY1 N
AILERON EY1 L ER0 AA2 N
AILERONS EY1 L ER0 AA2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ailes (n) (ai1 l z)
ailed (v) (ei1 l d)
aileron (n) (ei1 l @ r o n)
ailerons (n) (ei1 l @ r o n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Querruder {n} (am Flugzeug)aileron [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aile(n) n.f. 1) ปีก เช่น ปีกนก, ปีกไก้, ส่วนปีกของเครื่องบิน 2) ส่วนของใบพัดหรือกังหัน

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: aile [ɛl] wing From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: family 1. aile 2. zürriyet, kabile, akraba 3. çoluk çocuk, ev bark 4. fasile, cins, tür. family Bible bir ailenin önemli günlerini kaydettiği içinde boş sayfaları bulunan büyük boy Kitabı Mukaddes. family circle aile çevresi, aile muhiti 5. tiyatroda üst balkon. family (man.) ev bark sahibi, aile babası. family name soyadı. family skeleton aile sırları. family tree aile kütüğü, şecere, soyaacı. in a family way (k.dili.) gebe, hamile. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: folk 1. halk, ahali 2. kavim 3. millet 4. (çoğ.) insanlar, kimseler 5. (çoğ.), (k.dili.) akraba, aile, ana baba. folk dance halk oyunu. folk literature halk edebiyatı. folklore halkın malı olan gelenek, inanç, âdet, atasözü ve masallar 6. folklor, halkbilgisi. folk singer halk şarkıcısı, âşık. folk song halk sarkısı, türkü. folksy (A.B.D), (k.dili.) teklifsiz, samimi. folkways bir millete özgü âdetler. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: house 1. ev, mesken, hane 2. ev halkı, aile 3. (kil.) piskoposlar meclisi 4. tiyatro, tiyatro seyircileri 5. hükümet meclisi 6. (gen.) b.h. hanedan 7. ticarethane, müessese 8. cemaat 9. (astr.) göğün on iki kısmından biri, zodyak'ın bir burcu 10. santranç hanesi. house agent (İng.) ev simsarı, komisyoncu. house arrest evde göz hapsi. house dog ev köpeği. house dress ev kıyafeti. house flag geminin bağlı olduğu şirketin bayrağı. house guest gece yatısı misafiri. house of cards dayanıksız iş 11. kolay yıkılan şey. House of Commons (İng.) Avam Kamarası. house of correction ıslahevi. house of detention tutukevi, tevkifhane. house of God tapınak, kilise. house of ill repute genelev. House of Lords (İng.) Lordlar Kamarası. house of refuge düşkünler evi. House of Representa- tivesA.B.D Temsilciler Meclisi. house party birkaç gecelik ev partisi: bu partiye katılanlar. house physician revir doktoru. house regulations iç tüzük. house surgeon nöbetçi operatör. bring down the house çok alkışlanmak 12. herkesi güldürmek, gülmekten kırıp geçirmek. country house (İng.) şehir dışında malikâne. disorderly house genelev, umumhane. keep house ev idare etmek. keep open house her gelen misafiri ağır- lamak, kapısı herkese açık olmak. like a house afire şiddetle, kuvvetle. on the house bedava, masrafı patrona veya müesseseye ait olmak üzere. People who live in glass houses should not throw stones. Sırça köşkte oturan başkasına taş atmaz. public house (İng.) meyhane 13. içkili lokantası olan otel. put one's house in order işlerini düzene koymak. shout from the housetops etrafa yaymak. town house şehir evi, kışlık ev. houseful ev dolusu. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: household 1. ev halkı, aile 2. eve ait 3. evcil. household word her gün kullanılan kelime. householder aile reisi, evsahibi. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: people 1. ahali halk 2. ulus, millet, kavim 3. ırk 4. tebaa 5. taraftarlar 6. aile, bir kimsenin yakınları 7. insanlar, beşer 8. (çoğ.) uluslar, milletler, kavimler 9. insanla doldurmak. good people, little people irlanda'da cinler. people' front (bak.) popular front. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: strain 1. nesil, soy, silsile, aile 2. hayvanlarda soy 3. (bahç.) ıslah edilmiş bitki cinsi 4. ırk veya millet özelliği 5. eser, iz 6. cüzt şey 7. ifade, tarz, usul 8. mizaç 9. nağme, makam 10. şiir parçası, şarkı.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3049 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).