Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for win (5 entries) (3.5772 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -win-, *win*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Win \Win\, v. t. [imp. & p. p. {Won}, Obs. {Wan}; p. pr. & vb. n. {Winning}.] [OE. winnen, AS. winnan to strive, labor, fight, endure; akin to OFries. winna, OS. winnan, D. winnen to win, gain, G. gewinnen, OHG. winnan to strive, struggle, Icel. vinna to labor, suffer, win, Dan. vinde to win, Sw. vinna, Goth. winnan to suffer, Skr. van to wish, get, gain, conquer. [root]138. Cf. {Venerate}, {Winsome}, {Wish}, {Wont}, a.] [1913 Webster] 1. To gain by superiority in competition or contest; to obtain by victory over competitors or rivals; as, to win the prize in a gate; to win money; to win a battle, or to win a country. "This city for to win." --Chaucer. "Who thus shall Canaan win." --Milton. [1913 Webster] Thy well-breathed horse Impels the flying car, and wins the course. --Dryden. [1913 Webster] 2. To allure to kindness; to bring to compliance; to gain or obtain, as by solicitation or courtship. [1913 Webster] Thy virtue wan me; with virtue preserve me. --Sir P. Sidney. [1913 Webster] She is a woman; therefore to be won. --Shak. [1913 Webster] 3. To gain over to one's side or party; to obtain the favor, friendship, or support of; to render friendly or approving; as, to win an enemy; to win a jury. [1913 Webster] 4. To come to by toil or effort; to reach; to overtake. [Archaic] [1913 Webster] Even in the porch he him did win. --Spenser. [1913 Webster] And when the stony path began, By which the naked peak they wan, Up flew the snowy ptarmigan. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 5. (Mining) To extract, as ore or coal. --Raymond. [1913 Webster] Syn: To gain; get; procure; earn. See {Gain}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Win \Win\, v. i. To gain the victory; to be successful; to triumph; to prevail. [1913 Webster] Nor is it aught but just That he, who in debate of truth hath won, should win in arms. --Milton. [1913 Webster] {To win of}, to be conqueror over. [Obs.] --Shak. {To win on} or {To win upon}. (a) To gain favor or influence with. "You have a softness and beneficence winning on the hearts of others." --Dryden. (b) To gain ground on. "The rabble . . . will in time win upon power." --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: win n 1: a victory (as in a race or other competition); "he was happy to get the win" 2: something won (especially money) [syn: {winnings}, {win}, {profits}] [ant: {losings}, {losses}] v 1: be the winner in a contest or competition; be victorious; "He won the Gold Medal in skating"; "Our home team won"; "Win the game" [ant: {lose}] 2: win something through one's efforts; "I acquired a passing knowledge of Chinese"; "Gain an understanding of international finance" [syn: {acquire}, {win}, {gain}] [ant: {lose}] 3: obtain advantages, such as points, etc.; "The home team was gaining ground"; "After defeating the Knicks, the Blazers pulled ahead of the Lakers in the battle for the number-one playoff berth in the Western Conference" [syn: {gain}, {advance}, {win}, {pull ahead}, {make headway}, {get ahead}, {gain ground}] [ant: {drop off}, {fall back}, {fall behind}, {lose}, {recede}] 4: attain success or reach a desired goal; "The enterprise succeeded"; "We succeeded in getting tickets to the show"; "she struggled to overcome her handicap and won" [syn: {succeed}, {win}, {come through}, {bring home the bacon}, {deliver the goods}] [ant: {fail}, {go wrong}, {miscarry}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: win [MIT; now common everywhere] 1. vi. To succeed. A program wins if no unexpected conditions arise, or (especially) if it is sufficiently {robust} to take exceptions in stride. 2. n. Success, or a specific instance thereof. A pleasing outcome. ?So it turned out I could use a {lexer} generator instead of hand-coding my own pattern recognizer. What a win!? Emphatic forms: moby win, super win, hyper-win (often used interjectively as a reply). For some reason suitable win is also common at MIT, usually in reference to a satisfactory solution to a problem. Oppose {lose}; see also {big win}, which isn't quite just an intensification of win. From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: WIN WIssenschaftsNetz (network, DFN)

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.5772 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).