Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for wall (6 entries) (4.1489 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wall-, *wall*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wall \Wall\, n. [AS. weall, from L. vallum a wall, vallus a stake, pale, palisade; akin to Gr. ? a nail. Cf. {Interval}.] [1913 Webster] 1. A work or structure of stone, brick, or other materials, raised to some height, and intended for defense or security, solid and permanent inclosing fence, as around a field, a park, a town, etc., also, one of the upright inclosing parts of a building or a room. [1913 Webster] The plaster of the wall of the King's palace. --Dan. v. 5. [1913 Webster] 2. A defense; a rampart; a means of protection; in the plural, fortifications, in general; works for defense. [1913 Webster] The waters were a wall unto them on their right hand, and on their left. --Ex. xiv. 22. [1913 Webster] In such a night, Troilus, methinks, mounted the Troyan walls. --Shak. [1913 Webster] To rush undaunted to defend the walls. --Dryden. [1913 Webster] 3. An inclosing part of a receptacle or vessel; as, the walls of a steam-engine cylinder. [1913 Webster] 4. (Mining) (a) The side of a level or drift. (b) The country rock bounding a vein laterally. --Raymond. [1913 Webster] Note: Wall is often used adjectively, and also in the formation of compounds, usually of obvious signification; as in wall paper, or wall-paper; wall fruit, or wall-fruit; wallflower, etc. [1913 Webster] {Blank wall}, Blind wall, etc. See under {Blank}, {Blind}, etc. {To drive to the wall}, to bring to extremities; to push to extremes; to get the advantage of, or mastery over. {To go to the wall}, to be hard pressed or driven; to be the weaker party; to be pushed to extremes. {To take the wall}. to take the inner side of a walk, that is, the side next the wall; hence, to take the precedence. "I will take the wall of any man or maid of Montague's." --Shak. {Wall barley} (Bot.), a kind of grass ({Hordeum murinum}) much resembling barley; squirrel grass. See under {Squirrel}. {Wall box}. (Mach.) See {Wall frame}, below. {Wall creeper} (Zool.), a small bright-colored bird ({Tichodroma muraria}) native of Asia and Southern Europe. It climbs about over old walls and cliffs in search of insects and spiders. Its body is ash-gray above, the wing coverts are carmine-red, the primary quills are mostly red at the base and black distally, some of them with white spots, and the tail is blackish. Called also {spider catcher}. {Wall cress} (Bot.), a name given to several low cruciferous herbs, especially to the mouse-ear cress. See under {Mouse-ear}. {Wall frame} (Mach.), a frame set in a wall to receive a pillow block or bearing for a shaft passing through the wall; -- called also {wall box}. {Wall fruit}, fruit borne by trees trained against a wall. {Wall gecko} (Zool.), any one of several species of Old World geckos which live in or about buildings and run over the vertical surfaces of walls, to which they cling by means of suckers on the feet. {Wall lizard} (Zool.), a common European lizard ({Lacerta muralis}) which frequents houses, and lives in the chinks and crevices of walls; -- called also {wall newt}. {Wall louse}, a wood louse. {Wall moss} (Bot.), any species of moss growing on walls. {Wall newt} (Zool.), the wall lizard. --Shak. {Wall paper}, paper for covering the walls of rooms; paper hangings. {Wall pellitory} (Bot.), a European plant ({Parictaria officinalis}) growing on old walls, and formerly esteemed medicinal. {Wall pennywort} (Bot.), a plant ({Cotyledon Umbilicus}) having rounded fleshy leaves. It is found on walls in Western Europe. {Wall pepper} (Bot.), a low mosslike plant ({Sedum acre}) with small fleshy leaves having a pungent taste and bearing yellow flowers. It is common on walls and rocks in Europe, and is sometimes seen in America. {Wall pie} (Bot.), a kind of fern; wall rue. {Wall piece}, a gun planted on a wall. --H. L. Scott. {Wall plate} (Arch.), a piece of timber placed horizontally upon a wall, and supporting posts, joists, and the like. See Illust. of {Roof}. {Wall rock}, granular limestone used in building walls. [U. S.] --Bartlett. {Wall rue} (Bot.), a species of small fern ({Asplenium Ruta-muraria}) growing on walls, rocks, and the like. {Wall spring}, a spring of water issuing from stratified rocks. {Wall tent}, a tent with upright cloth sides corresponding to the walls of a house. {Wall wasp} (Zool.), a common European solitary wasp ({Odynerus parietus}) which makes its nest in the crevices of walls. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wall \Wall\, n. (Naut.) A kind of knot often used at the end of a rope; a wall knot; a wale. [1913 Webster] {Wall knot}, a knot made by unlaying the strands of a rope, and making a bight with the first strand, then passing the second over the end of the first, and the third over the end of the second and through the bight of the first; a wale knot. Wall knots may be single or double, crowned or double-crowned. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wall \Wall\, v. t. [imp. & p. p. {Walled}; p. pr. & vb. n. {Walling}.] 1. To inclose with a wall, or as with a wall. "Seven walled towns of strength." --Shak. [1913 Webster] The king of Thebes, Amphion, That with his singing walled that city. --Chaucer. [1913 Webster] 2. To defend by walls, or as if by walls; to fortify. [1913 Webster] The terror of his name that walls us in. --Denham. [1913 Webster] 3. To close or fill with a wall, as a doorway. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: wall n 1: an architectural partition with a height and length greater than its thickness; used to divide or enclose an area or to support another structure; "the south wall had a small window"; "the walls were covered with pictures" 2: anything that suggests a wall in structure or function or effect; "a wall of water"; "a wall of smoke"; "a wall of prejudice"; "negotiations ran into a brick wall" 3: (anatomy) a layer (a lining or membrane) that encloses a structure; "stomach walls" [syn: {wall}, {paries}] 4: a difficult or awkward situation; "his back was to the wall"; "competition was pushing them to the wall" 5: a vertical (or almost vertical) smooth rock face (as of a cave or mountain) 6: a layer of material that encloses space; "the walls of the cylinder were perforated"; "the container's walls were blue" 7: a masonry fence (as around an estate or garden); "the wall followed the road"; "he ducked behind the garden wall and waited" 8: an embankment built around a space for defensive purposes; "they stormed the ramparts of the city"; "they blew the trumpet and the walls came tumbling down" [syn: {rampart}, {bulwark}, {wall}] v 1: surround with a wall in order to fortify [syn: {wall}, {palisade}, {fence}, {fence in}, {surround}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: wall interj. [WPI] 1. An indication of confusion, usually spoken with a quizzical tone: ?Wall??? 2. A request for further explication. Compare {octal forty}. 3. [Unix, from ?write all?] v. To send a message to everyone currently logged in, esp. with the wall(8) utility. It is said that sense 1 came from the idiom ?like talking to a blank wall?. It was originally used in situations where, after you had carefully answered a question, the questioner stared at you blankly, clearly having understood nothing that was explained. You would then throw out a ?Hello, wall?? to elicit some sort of response from the questioner. Later, confused questioners began voicing ?Wall?? themselves. From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Wall [val] (n) , s.(m ) bank; parapet; rampart

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.1489 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).