Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for sat (7 entries) (5.32 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sat-, *sat*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sat \Sat\ (s[a^]t), imp. of {Sit}. [Written also {sate}.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sit \Sit\, v. i. [imp. {Sat}({Sate}, archaic); p. p. {Sat} ({Sitten}, obs.); p. pr. & vb. n. {Sitting}.] [OE. sitten, AS. sittan; akin to OS. sittian, OFries. sitta, D. zitten, G. sitzen, OHG. sizzen, Icel. sitja, SW. sitta, Dan. sidde, Goth. sitan, Russ. sidiete, L. sedere, Gr. ???, Skr. sad. [root]154. Cf. {Assess},{Assize}, {Cathedral}, {Chair}, {Dissident}, {Excise}, {Insidious}, {Possess}, {Reside}, {Sanhedrim}, {Seance}, {Seat}, n., {Sedate}, {4th Sell}, {Siege}, {Session}, {Set}, v. t., {Sizar}, {Size}, {Subsidy}.] 1. To rest upon the haunches, or the lower extremity of the trunk of the body; -- said of human beings, and sometimes of other animals; as, to sit on a sofa, on a chair, or on the ground. [1913 Webster] And he came and took the book put of the right hand of him that sate upon the seat. --Bible (1551) (Rev. v. 7.) [1913 Webster] I pray you, jest, sir, as you sit at dinner. --Shak. [1913 Webster] 2. To perch; to rest with the feet drawn up, as birds do on a branch, pole, etc. [1913 Webster] 3. To remain in a state of repose; to rest; to abide; to rest in any position or condition. [1913 Webster] And Moses said to . . . the children of Reuben, Shall your brothren go to war, and shall ye sit here? --Num. xxxii. 6. [1913 Webster] Like a demigod here sit I in the sky. --Shak. [1913 Webster] 4. To lie, rest, or bear; to press or weigh; -- with on; as, a weight or burden sits lightly upon him. [1913 Webster] The calamity sits heavy on us. --Jer. Taylor. [1913 Webster] 5. To be adjusted; to fit; as, a coat sits well or ill. [1913 Webster] This new and gorgeous garment, majesty, Sits not so easy on me as you think. --Shak. [1913 Webster] 6. To suit one well or ill, as an act; to become; to befit; -- used impersonally. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] 7. To cover and warm eggs for hatching, as a fowl; to brood; to incubate. [1913 Webster] As the partridge sitteth on eggs, and hatcheth them not. --Jer. xvii. 11. [1913 Webster] 8. To have position, as at the point blown from; to hold a relative position; to have direction. [1913 Webster] Like a good miller that knows how to grind, which way soever the wind sits. --Selden. [1913 Webster] Sits the wind in that quarter? --Sir W. Scott. [1913 Webster] 9. To occupy a place or seat as a member of an official body; as, to sit in Congress. [1913 Webster] 10. To hold a session; to be in session for official business; -- said of legislative assemblies, courts, etc.; as, the court sits in January; the aldermen sit to-night. [1913 Webster] 11. To take a position for the purpose of having some artistic representation of one's self made, as a picture or a bust; as, to sit to a painter. [1913 Webster] {To sit at}, to rest under; to be subject to. [Obs.] "A farmer can not husband his ground so well if he sit at a great rent". --Bacon. {To sit at meat} or {To sit at table}, to be at table for eating. {To sit down}. (a) To place one's self on a chair or other seat; as, to sit down when tired. (b) To begin a siege; as, the enemy sat down before the town. (c) To settle; to fix a permanent abode. --Spenser. (d) To rest; to cease as satisfied. "Here we can not sit down, but still proceed in our search." --Rogers. {To sit for a fellowship}, to offer one's self for examination with a view to obtaining a fellowship. [Eng. Univ.] {To sit out}. (a) To be without engagement or employment. [Obs.] --Bp. Sanderson. (b) To outstay. (c) To elect not to participate in, as a dance or a hand of cards. {To sit under}, to be under the instruction or ministrations of; as, to sit under a preacher; to sit under good preaching. {To sit up}, to rise from, or refrain from, a recumbent posture or from sleep; to sit with the body upright; as, to sit up late at night; also, to watch; as, to sit up with a sick person. "He that was dead sat up, and began to speak." --Luke vii. 15. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: Sat n 1: the seventh and last day of the week; observed as the Sabbath by Jews and some Christians [syn: {Saturday}, {Sabbatum}, {Sat}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: SAT SIM Application Toolkit (SIM, GSM) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: SAT Standard AUTODIN Terminal (AUTODIN, mil.) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: SAT Summed Area Table (3D, MIP) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: sit 1. (sat, -ting) oturmak, çömelmek 2. tünemek 3. kuluçkaya yatmak 4. filanca tarafta bulunmak 5. toplantıda üye sıfatı ile oturmak: toplantı yapmak, toplanmak 6. ressam veya heykeltıraşa modellik etmek 7. resim çektirmek için poz vermek 8. binip oturmak (ata) 9. oturtmak. sit at ones feet talebesi olmak . sit by ilgilenmemek sit down oturmak . sit in on misafir sıfatıyle toplantıya katılmak . sit on toplantıda ele almak 10. (k. dili) susturmak, ağzını kapatmak. sit on the fence tarafsız kalmak. sit on the lid meseleyi örtbas etmeye çalışmak. sit on the throne hükümdarlık tahtına oturmak 11. kral olmak. sit out sonuna kadar oturmak 12. baloda bir dans esnasında oturmak. sit over (argo) sıkışıp başkasına da yer vermek. sit pretty (A.B.D.), (argo) kârlı durumda bulunmak. sit tight (k. dili) sonuç elde edilinceye kadar harekete geçmemek. sit up dik oturmak 13. yolunu beklemek 14. ilgi göstermek. The wind sits in the east Rüzgar doğudan esiyor.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.32 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).