Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for salt (12 entries) (3.6481 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salt-, *salt*.

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Salt \Salt\, n. [AS. sealt; akin to OS. & OFries. salt, D. zout, G. salz, Icel., Sw., & Dan. salt, L. sal, Gr. ?, Russ. sole, Ir. & Gael. salann, W. halen, of unknown origin. Cf. {Sal}, {Salad}, {Salary}, {Saline}, {Sauce}, {Sausage}.] 1. The chloride of sodium, a substance used for seasoning food, for the preservation of meat, etc. It is found native in the earth, and is also produced, by evaporation and crystallization, from sea water and other water impregnated with saline particles. [1913 Webster] 2. Hence, flavor; taste; savor; smack; seasoning. [1913 Webster] Though we are justices and doctors and churchmen . . . we have some salt of our youth in us. --Shak. [1913 Webster] 3. Hence, also, piquancy; wit; sense; as, Attic salt. [1913 Webster] 4. A dish for salt at table; a saltcellar. [1913 Webster] I out and bought some things; among others, a dozen of silver salts. --Pepys. [1913 Webster] 5. A sailor; -- usually qualified by old. [Colloq.] [1913 Webster] Around the door are generally to be seen, laughing and gossiping, clusters of old salts. --Hawthorne. [1913 Webster] 6. (Chem.) The neutral compound formed by the union of an acid and a base; thus, sulphuric acid and iron form the salt sulphate of iron or green vitriol. [1913 Webster] Note: Except in case of ammonium salts, accurately speaking, it is the acid radical which unites with the base or basic radical, with the elimination of hydrogen, of water, or of analogous compounds as side products. In the case of diacid and triacid bases, and of dibasic and tribasic acids, the mutual neutralization may vary in degree, producing respectively basic, neutral, or acid salts. See Phrases below. [1913 Webster] 7. Fig.: That which preserves from corruption or error; that which purifies; a corrective; an antiseptic; also, an allowance or deduction; as, his statements must be taken with a grain of salt. [1913 Webster] Ye are the salt of the earth. --Matt. v. 13. [1913 Webster] 8. pl. Any mineral salt used as an aperient or cathartic, especially Epsom salts, Rochelle salt, or Glauber's salt. [1913 Webster] 9. pl. Marshes flooded by the tide. [Prov. Eng.] [1913 Webster] {Above the salt}, {Below the salt}, phrases which have survived the old custom, in the houses of people of rank, of placing a large saltcellar near the middle of a long table, the places above which were assigned to the guests of distinction, and those below to dependents, inferiors, and poor relations. See {Saltfoot}. [1913 Webster] His fashion is not to take knowledge of him that is beneath him in clothes. He never drinks below the salt. --B. Jonson. [1913 Webster] {Acid salt} (Chem.) (a) A salt derived from an acid which has several replaceable hydrogen atoms which are only partially exchanged for metallic atoms or basic radicals; as, acid potassium sulphate is an acid salt. (b) A salt, whatever its constitution, which merely gives an acid reaction; thus, copper sulphate, which is composed of a strong acid united with a weak base, is an acid salt in this sense, though theoretically it is a neutral salt. {Alkaline salt} (Chem.), a salt which gives an alkaline reaction, as sodium carbonate. {Amphid salt} (Old Chem.), a salt of the oxy type, formerly regarded as composed of two oxides, an acid and a basic oxide. [Obsolescent] {Basic salt} (Chem.) (a) A salt which contains more of the basic constituent than is required to neutralize the acid. (b) An alkaline salt. {Binary salt} (Chem.), a salt of the oxy type conveniently regarded as composed of two ingredients (analogously to a haloid salt), viz., a metal and an acid radical. {Double salt} (Chem.), a salt regarded as formed by the union of two distinct salts, as common alum, potassium aluminium sulphate. See under {Double}. {Epsom salts}. See in the Vocabulary. {Essential salt} (Old Chem.), a salt obtained by crystallizing plant juices. {Ethereal salt}. (Chem.) See under {Ethereal}. {Glauber's salt} or {Glauber's salts}. See in Vocabulary. {Haloid salt} (Chem.), a simple salt of a halogen acid, as sodium chloride. {Microcosmic salt}. (Chem.). See under {Microcosmic}. {Neutral salt}. (Chem.) (a) A salt in which the acid and base (in theory) neutralize each other. (b) A salt which gives a neutral reaction. {Oxy salt} (Chem.), a salt derived from an oxygen acid. {Per salt} (Old Chem.), a salt supposed to be derived from a peroxide base or analogous compound. [Obs.] {Permanent salt}, a salt which undergoes no change on exposure to the air. {Proto salt} (Chem.), a salt derived from a protoxide base or analogous compound. {Rochelle salt}. See under {Rochelle}. {Salt of amber} (Old Chem.), succinic acid. {Salt of colcothar} (Old Chem.), green vitriol, or sulphate of iron. {Salt of hartshorn}. (Old Chem.) (a) Sal ammoniac, or ammonium chloride. (b) Ammonium carbonate. Cf. {Spirit of hartshorn}, under {Hartshorn}. {Salt of lemons}. (Chem.) See {Salt of sorrel}, below. {Salt of Saturn} (Old Chem.), sugar of lead; lead acetate; -- the alchemical name of lead being Saturn. {Salt of Seignette}. Same as {Rochelle salt}. {Salt of soda} (Old Chem.), sodium carbonate. {Salt of sorrel} (Old Chem.), acid potassium oxalate, or potassium quadroxalate, used as a solvent for ink stains; -- so called because found in the sorrel, or Oxalis. Also sometimes inaccurately called {salt of lemon}. {Salt of tartar} (Old Chem.), potassium carbonate; -- so called because formerly made by heating cream of tartar, or potassium tartrate. [Obs.] {Salt of Venus} (Old Chem.), blue vitriol; copper sulphate; -- the alchemical name of copper being Venus. {Salt of wisdom}. See {Alembroth}. {Sedative salt} (Old Med. Chem.), boric acid. {Sesqui salt} (Chem.), a salt derived from a sesquioxide base or analogous compound. {Spirit of salt}. (Chem.) See under {Spirit}. {Sulpho salt} (Chem.), a salt analogous to an oxy salt, but containing sulphur in place of oxygen. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Salt \Salt\, a. [Compar. {Salter}; superl. {Saltest}.] [AS. sealt, salt. See {Salt}, n.] 1. Of or relating to salt; abounding in, or containing, salt; prepared or preserved with, or tasting of, salt; salted; as, salt beef; salt water. "Salt tears." --Chaucer. [1913 Webster] 2. Overflowed with, or growing in, salt water; as, a salt marsh; salt grass. [1913 Webster] 3. Fig.: Bitter; sharp; pungent. [1913 Webster] I have a salt and sorry rheum offends me. --Shak. [1913 Webster] 4. Fig.: Salacious; lecherous; lustful. --Shak. [1913 Webster] [1913 Webster] {Salt acid} (Chem.), hydrochloric acid. {Salt block}, an apparatus for evaporating brine; a salt factory. --Knight. {Salt bottom}, a flat piece of ground covered with saline efflorescences. [Western U.S.] --Bartlett. {Salt cake} (Chem.), the white caked mass, consisting of sodium sulphate, which is obtained as the product of the first stage in the manufacture of soda, according to Leblanc's process. {Salt fish}. (a) Salted fish, especially cod, haddock, and similar fishes that have been salted and dried for food. (b) A marine fish. {Salt garden}, an arrangement for the natural evaporation of sea water for the production of salt, employing large shallow basins excavated near the seashore. {Salt gauge}, an instrument used to test the strength of brine; a salimeter. {Salt horse}, salted beef. [Slang] {Salt junk}, hard salt beef for use at sea. [Slang] {Salt lick}. See {Lick}, n. {Salt marsh}, grass land subject to the overflow of salt water. {Salt-marsh caterpillar} (Zool.), an American bombycid moth ({Spilosoma acraea} which is very destructive to the salt-marsh grasses and to other crops. Called also {woolly bear}. See Illust. under {Moth}, {Pupa}, and {Woolly bear}, under {Woolly}. {Salt-marsh fleabane} (Bot.), a strong-scented composite herb ({Pluchea camphorata}) with rayless purplish heads, growing in salt marshes. {Salt-marsh hen} (Zool.), the clapper rail. See under {Rail}. {Salt-marsh terrapin} (Zool.), the diamond-back. {Salt mine}, a mine where rock salt is obtained. {Salt pan}. (a) A large pan used for making salt by evaporation; also, a shallow basin in the ground where salt water is evaporated by the heat of the sun. (b) pl. Salt works. {Salt pit}, a pit where salt is obtained or made. {Salt rising}, a kind of yeast in which common salt is a principal ingredient. [U.S.] {Salt raker}, one who collects salt in natural salt ponds, or inclosures from the sea. {Salt sedative} (Chem.), boracic acid. [Obs.] {Salt spring}, a spring of salt water. {Salt tree} (Bot.), a small leguminous tree ({Halimodendron argenteum}) growing in the salt plains of the Caspian region and in Siberia. {Salt water}, water impregnated with salt, as that of the ocean and of certain seas and lakes; sometimes, also, tears. [1913 Webster] Mine eyes are full of tears, I can not see; And yet salt water blinds them not so much But they can see a sort of traitors here. --Shak. [1913 Webster] {Salt-water sailor}, an ocean mariner. {Salt-water tailor}. (Zool.) See {Bluefish}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Salt \Salt\, v. i. To deposit salt as a saline solution; as, the brine begins to salt. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Salt \Salt\, n. [L. saltus, fr. salire to leap.] The act of leaping or jumping; a leap. [Obs.] --B. Jonson. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Salt \Salt\, v. t. [imp. & p. p. {Salted}; p. pr. & vb. n. {Salting}.] 1. To sprinkle, impregnate, or season with salt; to preserve with salt or in brine; to supply with salt; as, to salt fish, beef, or pork; to salt cattle. [1913 Webster] 2. To fill with salt between the timbers and planks, as a ship, for the preservation of the timber. [1913 Webster] {To salt a mine}, to artfully deposit minerals in a mine in order to deceive purchasers regarding its value. [Cant] {To salt away}, {To salt down}, to prepare with, or pack in, salt for preserving, as meat, eggs, etc.; hence, colloquially, to save, lay up, or invest sagely, as money. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: salt adj 1: (of speech) painful or bitter; "salt scorn"- Shakespeare; "a salt apology" n 1: a compound formed by replacing hydrogen in an acid by a metal (or a radical that acts like a metal) 2: white crystalline form of especially sodium chloride used to season and preserve food [syn: {salt}, {table salt}, {common salt}] 3: negotiations between the United States and the Union of Soviet Socialist Republics opened in 1969 in Helsinki designed to limit both countries' stock of nuclear weapons [syn: {Strategic Arms Limitation Talks}, {SALT}] 4: the taste experience when common salt is taken into the mouth [syn: {salt}, {saltiness}, {salinity}] v 1: add salt to 2: sprinkle as if with salt; "the rebels had salted the fields with mines and traps" 3: add zest or liveliness to; "She salts her lectures with jokes" 4: preserve with salt; "people used to salt meats on ships" From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: salt n. A tiny bit of near-random data inserted where too much regularity would be undesirable; a data {frob} (sense 1). For example, the Unix crypt(3) man page mentions that ?the salt string is used to perturb the DES algorithm in one of 4096 different ways.? From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: SALT Script Application Language for Telix From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: SALT Speech Application Language Tag (MS) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: SALT Suse Advanced Linux Technology (Suse, Linux) From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: salt salty salt From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: salt salt

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.6481 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).