Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for nam (11 entries) (3.7106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nam-, *nam*. Possible hiragana form: なん

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Nim \Nim\ (n[i^]m), v. t. [imp. {Nam} (n[aum]m) or {Nimmed} (n[i^]md); p. p. {Nomen} (n[=o]"men) or {Nome} (n[=o]m).] [AS. niman. [root]7. Cf. {Nimble}.] To take; to steal; to filch. [Obs.] [1913 Webster] This canon it in his hand nam. --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Nam \Nam\ (n[aum]m). [Contr. fr. ne am.] Am not. [Obs.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Nam \Nam\, obs. imp. of {Nim}. --Chaucer. [1913 Webster] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: NAM Netware Application Manager (Novell, Netware, NAL) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: character 1. karakter, huy, tabiat, ahlak 2. vasıf, nitelik 3. hususiyet, özellik 4. şöhret, nam 5. bonservis 6. statü, durum 7. tip, şahıs 8. (k.dili) garip kişiliği olan kimse 9. (tiyatro) karakter, canlandırılan kişi 10. işaret, harf 11. alfabe. character actor karakter oyuncusu. character reference bonservis. in character karakterine uygun. Latin characters Latin harfleri. out of character karakterine aykırı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: fame 1. şöhret, nam, ün. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: honor 1. , (İng.) -our onur, şeref, itibar, saygıdeğerlik 2. şöhret, nam, ün 3. şeref kaynağı, yüz akı 4. imtiyaz, ayrıcalık 5. namus, iffet 6. yargıçlara verilen ünvan 7. derslerinde üstün başarı gösteren üniversite veya kolej öğrencilerine verilen şeref payesi 8. iskambil oyunlarında en yüksek dört veya beş koz. honor system bazı okullarda kişilere güvenerek onların gözetim altında olmadan kurallara uyup ödevlerini yerine getirmelerini sağlayan yönetim sistemi 9. dükkanda müşterinin hesabını kasaya para atarak kendi kendine ödeme usulü. honors of war şartlı teslim olan düşmana tanınan hak. bound in honor namus borcu saymakta. code of honor ahlâk kuralları. do honor to şereflen- dirmek, şeref kazandırmak, hürmet göstermek. do the honors hürmet göstermek 10. misafir ağırlamak, ikram etmek. He is an honor to his profession. Mesleğine şeref kazandırır. in honor of şerefine. last honors cenaze merasiminde ölüye karşı gösterilen hürmet. maid of honor nedime.May (I.) have the honor? Şerefine nail olabilir miyim? upon my honor şerefim uzerine 11. namusum üzerine. word of honor şeref sözü. Your Honor, His Honor yargıç veya belediye başkanına hitap şekli. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: name 1. ad, isim 2. nam, şöhret, ün 3. ünvan 4. kızgınlık belirten hitap şekli 5. şöhretli kimse 6. dış görünüş 7. Tanrının kutsal ismi 8. ad koymak, isim vermek, ismiyle çağırmak 9. ismini vermek 10. belirtmek 11. tayin etmek 12. memur etmek 13. ismi olan 14. (A.B.D.), (k.dili) tanınmış 15. ismini veren. name plate tabela. Name your price. İstediğiniz fiyatı söyleyin. Ne isterseniz vereceğim. by name ismiyle, isminde 16. ismen. call one names birine sövüp saymak, küfürler savurmak 17. kızdırmak için isim takmak. Christian name vaftiz ismi 18. öz ad. family name soyadı, aile ismi. He has a bad name. Kötü şöhreti var. Adı kötüye çıkmış. (I.) havent a penny to my name. Hiç param yok. (I.) know him by name. İsmen tanıyorum. in name sözde, ismen. in the name of namına, yerine 19. başı için, hakkı için, aşkına. maiden name bir kadının evlenmeden evvelki soyadı. make a name for oneself ad yapmak. of the name of isminde, ismiyle, namında. the name of the game asıl sorun. to ones name kendine mahsus. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: renown 1. şöhret, ün, nam, şan. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: rep 1. (argo) şöhret, nam. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: appellation 1. ad, isim, nam, lakap, unvan, mahlas 2. isimlendirme, ad verme.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.7106 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).