Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for mass (6 entries) (7.9724 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mass-, *mass*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mass \Mass\, v. i. [imp. & p. p. {Massed}; p. pr. & vb. n. {Massing}.] To celebrate Mass. [Obs.] --Hooker. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mass \Mass\, n. [OE. masse, F. masse, L. massa; akin to Gr. ? a barley cake, fr. ? to knead. Cf. {Macerate}.] [1913 Webster] 1. A quantity of matter cohering together so as to make one body, or an aggregation of particles or things which collectively make one body or quantity, usually of considerable size; as, a mass of ore, metal, sand, or water. [1913 Webster] If it were not for these principles, the bodies of the earth, planets, comets, sun, and all things in them, would grow cold and freeze, and become inactive masses. --Sir I. Newton. [1913 Webster] A deep mass of continual sea is slower stirred To rage. --Savile. [1913 Webster] 2. (Phar.) A medicinal substance made into a cohesive, homogeneous lump, of consistency suitable for making pills; as, blue mass. [1913 Webster] 3. A large quantity; a sum. [1913 Webster] All the mass of gold that comes into Spain. --Sir W. Raleigh. [1913 Webster] He had spent a huge mass of treasure. --Sir J. Davies. [1913 Webster] 4. Bulk; magnitude; body; size. [1913 Webster] This army of such mass and charge. --Shak. [1913 Webster] 5. The principal part; the main body. [1913 Webster] Night closed upon the pursuit, and aided the mass of the fugitives in their escape. --Jowett (Thucyd.). [1913 Webster] 6. (Physics) The quantity of matter which a body contains, irrespective of its bulk or volume. [1913 Webster] Note: Mass and weight are often used, in a general way, as interchangeable terms, since the weight of a body is proportional to its mass (under the same or equal gravitative forces), and the mass is usually ascertained from the weight. Yet the two ideas, mass and weight, are quite distinct. Mass is the quantity of matter in a body; weight is the comparative force with which it tends towards the center of the earth. A mass of sugar and a mass of lead are assumed to be equal when they show an equal weight by balancing each other in the scales. [1913 Webster] {Blue mass}. See under {Blue}. {Mass center} (Geom.), the center of gravity of a triangle. {Mass copper}, native copper in a large mass. {Mass meeting}, a large or general assembly of people, usually a meeting having some relation to politics. {The masses}, the great body of the people, as contrasted with the higher classes; the populace. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mass \Mass\ (m[.a]s), n. [OE. masse, messe, AS. maesse. LL. missa, from L. mittere, missum, to send, dismiss: cf. F. messe. In the ancient churches, the public services at which the catechumens were permitted to be present were called missa catechumenorum, ending with the reading of the Gospel. Then they were dismissed with these words : "Ite, missa est" [sc. ecclesia], the congregation is dismissed. After that the sacrifice proper began. At its close the same words were said to those who remained. So the word gave the name of Mass to the sacrifice in the Catholic Church. See {Missile}, and cf. {Christmas}, {Lammas}, {Mess} a dish, {Missal}.] [1913 Webster] 1. (R. C. Ch.) The sacrifice in the sacrament of the Eucharist, or the consecration and oblation of the host. [1913 Webster] 2. (Mus.) The portions of the Mass usually set to music, considered as a musical composition; -- namely, the Kyrie, the Gloria, the Credo, the Sanctus, and the Agnus Dei, besides sometimes an Offertory and the Benedictus. [1913 Webster] {Canon of the Mass}. See {Canon}. {High Mass}, Mass with incense, music, the assistance of a deacon, subdeacon, etc. {Low Mass}, Mass which is said by the priest throughout, without music. {Mass bell}, the sanctus bell. See {Sanctus}. {Mass book}, the missal or Roman Catholic service book. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mass \Mass\, v. t. To form or collect into a mass; to form into a collective body; to bring together into masses; to assemble. [1913 Webster] But mass them together and they are terrible indeed. --Coleridge. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: mass adj 1: formed of separate units gathered into a mass or whole; "aggregate expenses include expenses of all divisions combined for the entire year"; "the aggregated amount of indebtedness" [syn: {aggregate}, {aggregated}, {aggregative}, {mass}] n 1: the property of a body that causes it to have weight in a gravitational field 2: (often followed by `of') a large number or amount or extent; "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money"; "he made a mint on the stock market"; "see the rest of the winners in our huge passel of photos"; "it must have cost plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of money" [syn: {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great deal}, {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle}, {mint}, {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile}, {plenty}, {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew}, {spate}, {stack}, {tidy sum}, {wad}] 3: an ill-structured collection of similar things (objects or people) 4: (Roman Catholic Church and Protestant Churches) the celebration of the Eucharist 5: a body of matter without definite shape; "a huge ice mass" 6: the common people generally; "separate the warriors from the mass"; "power to the people" [syn: {multitude}, {masses}, {mass}, {hoi polloi}, {people}, {the great unwashed}] 7: the property of something that is great in magnitude; "it is cheaper to buy it in bulk"; "he received a mass of correspondence"; "the volume of exports" [syn: {bulk}, {mass}, {volume}] 8: a musical setting for a Mass; "they played a Mass composed by Beethoven" 9: a sequence of prayers constituting the Christian Eucharistic rite; "the priest said Mass" v 1: join together into a mass or collect or form a mass; "Crowds were massing outside the palace" From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: MASS Message Authentication Signature Standards (MTA, SPAM, WG)

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 7.9724 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).