Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for led (19 entries) (6.0517 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -led-, *led*.

Result from Foreign Dictionaries (19 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lead \Lead\ (l[=e]d), v. t. [imp. & p. p. {Led} (l[e^]d); p. pr. & vb. n. {Leading}.] [OE. leden, AS. l[=ae]dan (akin to OS. l[=e]dian, D. leiden, G. leiten, Icel. le[imac][eth]a, Sw. leda, Dan. lede), properly a causative fr. AS. li[eth]an to go; akin to OHG. l[imac]dan, Icel. l[imac][eth]a, Goth. lei[thorn]an (in comp.). Cf. {Lode}, {Loath}.] 1. To guide or conduct with the hand, or by means of some physical contact or connection; as, a father leads a child; a jockey leads a horse with a halter; a dog leads a blind man. [1913 Webster] If a blind man lead a blind man, both fall down in the ditch. --Wyclif (Matt. xv. 14.) [1913 Webster] They thrust him out of the city, and led him unto the brow of the hill. --Luke iv. 29. [1913 Webster] In thy right hand lead with thee The mountain nymph, sweet Liberty. --Milton. [1913 Webster] 2. To guide or conduct in a certain course, or to a certain place or end, by making the way known; to show the way, esp. by going with or going in advance of. Hence, figuratively: To direct; to counsel; to instruct; as, to lead a traveler; to lead a pupil. [1913 Webster] The Lord went before them by day in a pillar of a cloud, to lead them the way. --Ex. xiii. 21. [1913 Webster] He leadeth me beside the still waters. --Ps. xxiii. 2. [1913 Webster] This thought might lead me through the world's vain mask. Content, though blind, had I no better guide. --Milton. [1913 Webster] 3. To conduct or direct with authority; to have direction or charge of; as, to lead an army, an exploring party, or a search; to lead a political party. [1913 Webster] Christ took not upon him flesh and blood that he might conquer and rule nations, lead armies, or possess places. --South. [1913 Webster] 4. To go or to be in advance of; to precede; hence, to be foremost or chief among; as, the big sloop led the fleet of yachts; the Guards led the attack; Demosthenes leads the orators of all ages. [1913 Webster] As Hesperus, that leads the sun his way. --Fairfax. [1913 Webster] And lo ! Ben Adhem's name led all the rest. --Leigh Hunt. [1913 Webster] 5. To draw or direct by influence, whether good or bad; to prevail on; to induce; to entice; to allure; as, to lead one to espouse a righteous cause. [1913 Webster] He was driven by the necessities of the times, more than led by his own disposition, to any rigor of actions. --Eikon Basilike. [1913 Webster] Silly women, laden with sins, led away by divers lusts. --2 Tim. iii. 6 (Rev. Ver.). [1913 Webster] 6. To guide or conduct one's self in, through, or along (a certain course); hence, to proceed in the way of; to follow the path or course of; to pass; to spend. Also, to cause (one) to proceed or follow in (a certain course). [1913 Webster] That we may lead a quiet and peaceable life. --1 Tim. ii. 2. [1913 Webster] Nor thou with shadowed hint confuse A life that leads melodious days. --Tennyson. [1913 Webster] You remember . . . the life he used to lead his wife and daughter. --Dickens. [1913 Webster] 7. (Cards & Dominoes) To begin a game, round, or trick, with; as, to lead trumps; the double five was led. [1913 Webster] {To lead astray}, to guide in a wrong way, or into error; to seduce from truth or rectitude. {To lead captive}, to carry or bring into captivity. {To lead the way}, to show the way by going in front; to act as guide. --Goldsmith. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Led \Led\ (l[e^]d), imp. & p. p. of {Lead}. [1913 Webster] {Led captain}. An obsequious follower or attendant. [Obs.] --Swift. {Led horse}, a sumpter horse, or a spare horse, that is led along. [1913 Webster] Leden From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: LED n 1: diode such that light emitted at a p-n junction is proportional to the bias current; color depends on the material used [syn: {light-emitting diode}, {LED}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: LED Light-Emitting Diode From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: control 1. (-led, -ling) idare etmek, hâkim olmak. controllable idare edilebilir. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: disannul 1. (led, ling) tamamen lağvetmek, iptal etmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: disembowel 1. (ed, led, ing, ling) bağırsaklarını çıkarmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: duel 1. (led, ling) duello 2. düello etmek duel(l)er, duel(l)ist düello edenlerden biri. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: enamel 1. (-led, -ling) minelemek, mine ile kaplamak 2. değişik renklerle süslemek 3. parlaklık vermek. enamelling mine işi. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: excel 1. (led, ling) geçmek, üstün olmak 2. mümtaz olmak, ileride olmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: expel 1. (led, ling) kovmak, azletmek, defetmek, tardetmek, çıkarmak 2. sürmek. expellant, lent çıkaran 3. defeden ilaç. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: grovel 1. (led, ling veya ed, ing) yerde sürünmek 2. kendini alçaltmak, yaltaklanmak. groveler zelil kimse, alçalmış kimse. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: impel 1. (-led, -ling) sürmek, itmek, tahrik etmek, sevketmek. impellent sevkeden 2. saik, tahrik edici unsur. impeller jet motor kompresörü 3. tulumba pervanesi. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: pal 1. (-led, -ling) (k. dili) arkadaş dost 2. arkadaş olmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: patrol 1. (-led, -ling) karakol, askeri devriye 2. ileri karakol, keşif kolu 3. devriye gezme: devriye gezmek. patrolman polis, devriye polis. patrol wagon tutukluları karakola götürmeye mahsus polis arabası. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: pencil 1. (-led, -ling) kurşun kalem 2. küçük resim fırçası 3. renkli kalem 4. taş kalem 5. makyaj kalemi 6. (fiz.) ışın demeti 7. (edeb.) kalem 8. kurşunkalem ile yazmak veya çizmek 9. renkli kurşun kalem ile boyamak. pencil sharpener kalemtıraş. indelible pencil sabit kalem. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: pistol 1. (-led, -ling) pistol, tabanca, revolver, piştov 2. tabanca ile vurmak. pistol grip tüfeklerde tabanca kabzasına benzer yer. pistol shot tabanca ateşi 3. ta- banca menzili. pistolwhip tabanca namlusu ile vurmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: propel 1. (-led, -ling) ileriye doğru sürmek 2. itmek, sevketmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: rebel 1. (led, ling) isyan etmek, ayaklanmak, karşı gelmek 2. zorbalık etmek, serkeşlik etmek.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0517 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).