Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for in (30 entries) (1.4945 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in-, *in*. Possible hiragana form: いん

Result from Foreign Dictionaries (30 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: In- \In-\ ([i^]n-). [See {In}, prep. Cf. {Em-}, {En-}.] A prefix from Eng. prep. in, also from Lat. prep. in, meaning in, into, on, among; as, inbred, inborn, inroad; incline, inject, intrude. In words from the Latin, in- regularly becomes il- before l, ir- before r, and im- before a labial; as, illusion, irruption, imblue, immigrate, impart. In- is sometimes used with an simple intensive force. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: In- \In-\ ([i^]n-). [L. in-; akin to E. un-. See {Un-}.] An inseparable prefix, or particle, meaning not, non-, un- as, inactive, incapable, inapt. In- regularly becomes il- before l, ir- before r, and im- before a labial. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: -in \-in\ A suffix. See the Note under {-ine}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: In \In\, prep. [AS. in; akin to D. & G. in, Icel. [imac], Sw. & Dan. i, OIr. & L. in, Gr. 'en. [root]197. Cf. 1st {In-}, {Inn}.] The specific signification of in is situation or place with respect to surrounding, environment, encompassment, etc. It is used with verbs signifying being, resting, or moving within limits, or within circumstances or conditions of any kind conceived of as limiting, confining, or investing, either wholly or in part. In its different applications, it approaches some of the meanings of, and sometimes is interchangeable with, within, into, on, at, of, and among. It is used: [1913 Webster] 1. With reference to space or place; as, he lives in Boston; he traveled in Italy; castles in the air. [1913 Webster] The babe lying in a manger. --Luke ii. 16. [1913 Webster] Thy sun sets weeping in the lowly west. --Shak. [1913 Webster] Situated in the forty-first degree of latitude. --Gibbon. [1913 Webster] Matter for censure in every page. --Macaulay. [1913 Webster] 2. With reference to circumstances or conditions; as, he is in difficulties; she stood in a blaze of light. "Fettered in amorous chains." --Shak. [1913 Webster] Wrapt in sweet sounds, as in bright veils. --Shelley. [1913 Webster] 3. With reference to a whole which includes or comprises the part spoken of; as, the first in his family; the first regiment in the army. [1913 Webster] Nine in ten of those who enter the ministry. --Swift. [1913 Webster] 4. With reference to physical surrounding, personal states, etc., abstractly denoted; as, I am in doubt; the room is in darkness; to live in fear. [1913 Webster] When shall we three meet again, In thunder, lightning, or in rain? --Shak. [1913 Webster] 5. With reference to character, reach, scope, or influence considered as establishing a limitation; as, to be in one's favor. "In sight of God's high throne." --Milton. [1913 Webster] Sounds inharmonious in themselves, and harsh. --Cowper. [1913 Webster] 6. With reference to movement or tendency toward a certain limit or environment; -- sometimes equivalent to into; as, to put seed in the ground; to fall in love; to end in death; to put our trust in God. [1913 Webster] He would not plunge his brother in despair. --Addison. [1913 Webster] She had no jewels to deposit in their caskets. --Fielding. [1913 Webster] 7. With reference to a limit of time; as, in an hour; it happened in the last century; in all my life. [1913 Webster] {In as much as}, or {Inasmuch as}, in the degree that; in like manner as; in consideration that; because that; since. See {Synonym} of {Because}, and cf. {For as much as}, under {For}, prep. {In that}, because; for the reason that. "Some things they do in that they are men . . .; some things in that they are men misled and blinded with error." --Hooker. {In the name of}, in behalf of; on the part of; by authority; as, it was done in the name of the people; -- often used in invocation, swearing, praying, and the like. {To be in for it}. (a) To be in favor of a thing; to be committed to a course. (b) To be unable to escape from a danger, penalty, etc. [Colloq.] {To be in with} or {To keep in with}. (a) To be close or near; as, to keep a ship in with the land. (b) To be on terms of friendship, familiarity, or intimacy with; to secure and retain the favor of. [Colloq.] Syn: Into; within; on; at. See {At}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: In \In\ ([i^]n), v. t. To inclose; to take in; to harvest. [Obs.] [1913 Webster] He that ears my land spares my team and gives me leave to in the crop. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: In \In\, adv. 1. Not out; within; inside. In, the preposition, becomes an adverb by omission of its object, leaving it as the representative of an adverbial phrase, the context indicating what the omitted object is; as, he takes in the situation (i. e., he comprehends it in his mind); the Republicans were in (i. e., in office); in at one ear and out at the other (i. e., in or into the head); his side was in (i. e., in the turn at the bat); he came in (i. e., into the house). [1913 Webster] Their vacation . . . falls in so pat with ours. --Lamb. [1913 Webster] Note: The sails of a vessel are said, in nautical language, to be in when they are furled, or when stowed. In certain cases in has an adjectival sense; as, the in train (i. e., the incoming train); compare up grade, down grade, undertow, afterthought, etc. [1913 Webster] 2. (Law) With privilege or possession; -- used to denote a holding, possession, or seisin; as, in by descent; in by purchase; in of the seisin of her husband. --Burrill. [1913 Webster] {In and in breeding}. See under {Breeding}. {In and out} (Naut.), through and through; -- said of a through bolt in a ship's side. --Knight. {To be in}, to be at home; as, Mrs. A. is in. {To come in}. See under {Come}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: In \In\, n. Note: [Usually in the plural.] 1. One who is in office; -- the opposite of {out}. [1913 Webster] 2. A re["e]ntrant angle; a nook or corner. [1913 Webster] {Ins and outs}, (a) nooks and corners; twists and turns. (b) the peculiarities or technicalities (of a subject); intricacies; details; -- used with of; as, he knew the ins and outs of the Washington power scene. [1913 Webster +PJC] All the ins and outs of this neighborhood. --D. Jerrold. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tetrazine \Tet*raz"ine\, n. Also -in \-in\ . [Tetrazo- + -ine.] (Chem.) A hypothetical compound, {C2H2N4} which may be regarded as benzene with four {CH} groups replaced by nitrogen atoms; also, any of various derivatives of the same. There are three isomeric varieties. [Webster 1913 Suppl.] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: in adv 1: to or toward the inside of; "come in"; "smash in the door" [syn: {in}, {inwards}, {inward}] adj 1: holding office; "the in party" 2: directed or bound inward; "took the in bus"; "the in basket" 3: currently fashionable; "the in thing to do"; "large shoulder pads are in" n 1: a unit of length equal to one twelfth of a foot [syn: {inch}, {in}] 2: a rare soft silvery metallic element; occurs in small quantities in sphalerite [syn: {indium}, {In}, {atomic number 49}] 3: a state in midwestern United States [syn: {Indiana}, {Hoosier State}, {IN}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: IN Individual Network [e.v.] (org., ISP) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: IN Intelligent Network (ITU-T, Q.1200) From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: in [in] at; chunkily; in; into; on From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: burrow 1. oyuk, in, yuva 2. barınak, sığmak 3. tünel kazmak, yuva yapmak, oyuk açmak 4. bir oyuk veya yuvada gizlenmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: couch 1. sedir, kanepe, divan, yatacak yer 2. in, vahşi hayvan barınağı. couch grass ayrık otu, (bot.) Agropyron repens. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: den 1. in, mağara 2. sığınak 3. küçük oda 4. çalışma odası. den of thieves haydut yatağı. den of vice batakhane Iion' den aslan ini. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: hole 1. delik 2. boşluk 3. çukur 4. magara, in 5. in gibi yer 6. hücre 7. karanlık ve pisyer 8. kusur 9. (k.dili.) güç durum, zorluk 10. delik açmak 11. iki maden damarını birleştirmek için dehliz açmak. hole out golfta topu deliğe düşürmek. hole up saklanmak 12. dünyadan çekilmek. a swimming hole çay veya ırmakta yüzmeye elverişli yer. The money is burning a hole in my pocket. Para batıyor bana. Harcamak istiyorum. crawl into one's hole köşesine çekilmek 13. utanmak. in a hole müşkül mevkide, güç durumda. in the hole (k.dili.) borçlu 14. para kaybetmiş durumda. make a hole in büyük bir kısmını sarfetmek. pick holes in kusur bulmak, ince eleyip sık dokumak. square peg in a round hole mevkiine uygun olmayan kimse. holey delikli. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: in [in] a; in; inside; into; on; per; within From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: in‐ dis‐; il‐; im‐; in‐; un‐ From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: in inwards From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]: in‐ dis‐; il‐; im‐; in‐; un‐ From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]: in at home From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]: in behind From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]: in differently, else From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]: in nowhere From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]: in by no means, in no way, not at all, not on any account From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]: in first, firstly, first of all From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]: in partially, partly From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]: in beyond, next, then, thereafter From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]: in anywhere, somewhere From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]: in at the right time, in time

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 1.4945 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).