Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for horn (6 entries) (4.9747 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horn-, *horn*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Horn \Horn\ (h[^o]rn), n. [AS. horn; akin to D. horen, hoorn, G., Icel., Sw., & Dan. horn, Goth. ha['u]rn, W., Gael., & Ir. corn, L. cornu, Gr. ke`ras, and perh. also to E. cheer, cranium, cerebral; cf. Skr. [,c]iras head. Cf. {Carat}, {Corn} on the foot, {Cornea}, {Corner}, {Cornet}, {Cornucopia}, {Hart}.] 1. A hard, projecting, and usually pointed organ, growing upon the heads of certain animals, esp. of the ruminants, as cattle, goats, and the like. The hollow horns of the Ox family consist externally of true horn, and are never shed. [1913 Webster] 2. The antler of a deer, which is of bone throughout, and annually shed and renewed. [1913 Webster] 3. (Zool.) Any natural projection or excrescence from an animal, resembling or thought to resemble a horn in substance or form; esp.: (a) A projection from the beak of a bird, as in the hornbill. (b) A tuft of feathers on the head of a bird, as in the horned owl. (c) A hornlike projection from the head or thorax of an insect, or the head of a reptile, or fish. (d) A sharp spine in front of the fins of a fish, as in the horned pout. [1913 Webster] 4. (Bot.) An incurved, tapering and pointed appendage found in the flowers of the milkweed ({Asclepias}). [1913 Webster] 5. Something made of a horn, or in resemblance of a horn; as: (a) A wind instrument of music; originally, one made of a horn (of an ox or a ram); now applied to various elaborately wrought instruments of brass or other metal, resembling a horn in shape. "Wind his horn under the castle wall." --Spenser. See {French horn}, under {French}. (b) A drinking cup, or beaker, as having been originally made of the horns of cattle. "Horns of mead and ale." --Mason. (c) The cornucopia, or horn of plenty. See {Cornucopia}. "Fruits and flowers from Amalth[ae]a's horn." --Milton. (d) A vessel made of a horn; esp., one designed for containing powder; anciently, a small vessel for carrying liquids. "Samuel took the hornof oil and anointed him [David]." --1 Sam. xvi. 13. (e) The pointed beak of an anvil. (f) The high pommel of a saddle; also, either of the projections on a lady's saddle for supporting the leg. (g) (Arch.) The Ionic volute. (h) (Naut.) The outer end of a crosstree; also, one of the projections forming the jaws of a gaff, boom, etc. (i) (Carp.) A curved projection on the fore part of a plane. (j) One of the projections at the four corners of the Jewish altar of burnt offering. "Joab . . . caught hold on the horns of the altar." --1 Kings ii. 28. [1913 Webster] 6. One of the curved ends of a crescent; esp., an extremity or cusp of the moon when crescent-shaped. [1913 Webster] The moon Wears a wan circle round her blunted horns. --Thomson. [1913 Webster] 7. (Mil.) The curving extremity of the wing of an army or of a squadron drawn up in a crescentlike form. [1913 Webster] Sharpening in mooned horns Their phalanx. --Milton. [1913 Webster] 8. The tough, fibrous material of which true horns are composed, being, in the Ox family, chiefly albuminous, with some phosphate of lime; also, any similar substance, as that which forms the hoof crust of horses, sheep, and cattle; as, a spoon of horn. [1913 Webster] 9. (Script.) A symbol of strength, power, glory, exaltation, or pride. [1913 Webster] The Lord is . . . the horn of my salvation. --Ps. xviii. 2. [1913 Webster] 10. An emblem of a cuckold; -- used chiefly in the plural. "Thicker than a cuckold's horn." --Shak. [1913 Webster] 11. the {telephone}; as, on the horn. [slang] [PJC] 12. a body of water shaped like a horn; as, the Golden Horn in Istanbul. [PJC] {Horn block}, the frame or pedestal in which a railway car axle box slides up and down; -- also called {horn plate}. {Horn of a dilemma}. See under {Dilemma}. {Horn distemper}, a disease of cattle, affecting the internal substance of the horn. {Horn drum}, a wheel with long curved scoops, for raising water. {Horn lead} (Chem.), chloride of lead. {Horn maker}, a maker of cuckolds. [Obs.] --Shak. {Horn mercury}. (Min.) Same as {Horn quicksilver} (below). {Horn poppy} (Bot.), a plant allied to the poppy ({Glaucium luteum}), found on the sandy shores of Great Britain and Virginia; -- called also {horned poppy}. --Gray. {Horn pox} (Med.), abortive smallpox with an eruption like that of chicken pox. {Horn quicksilver} (Min.), native calomel, or bichloride of mercury. {Horn shell} (Zool.), any long, sharp, spiral, gastropod shell, of the genus {Cerithium}, and allied genera. {Horn silver} (Min.), cerargyrite. {Horn slate}, a gray, siliceous stone. {To pull in one's horns}, {To haul in one's horns}, to withdraw some arrogant pretension; to cease a demand or withdraw an assertion. [Colloq.] {To raise the horn}, or {To lift the horn} (Script.), to exalt one's self; to act arrogantly. "'Gainst them that raised thee dost thou lift thy horn?" --Milton. {To take a horn}, to take a drink of intoxicating liquor. [Low] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Horn \Horn\, v. t. 1. To furnish with horns; to give the shape of a horn to. [1913 Webster] 2. To cause to wear horns; to cuckold. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: horn n 1: a noisemaker (as at parties or games) that makes a loud noise when you blow through it 2: one of the bony outgrowths on the heads of certain ungulates 3: a noise made by the driver of an automobile to give warning; 4: a high pommel of a Western saddle (usually metal covered with leather) [syn: {horn}, {saddle horn}] 5: a brass musical instrument with a brilliant tone; has a narrow tube and a flared bell and is played by means of valves [syn: {cornet}, {horn}, {trumpet}, {trump}] 6: any hard protuberance from the head of an organism that is similar to or suggestive of a horn 7: the material (mostly keratin) that covers the horns of ungulates and forms hooves and claws and nails 8: a device having the shape of a horn; "horns at the ends of a new moon"; "the hornof an anvil"; "the cleat had two horns" 9: an alarm device that makes a loud warning sound 10: a brass musical instrument consisting of a conical tube that is coiled into a spiral and played by means of valves [syn: {French horn}, {horn}] 11: a device on an automobile for making a warning noise [syn: {automobile horn}, {car horn}, {motor horn}, {horn}, {hooter}] v 1: stab or pierce with a horn or tusk; "the rhino horned the explorer" [syn: {horn}, {tusk}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Horn [hɔrn] (n) , s.(n ) horn From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: horn horn hooter; horn; klaxon From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: horn hooter; horn; klaxon

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions



  • Time: 4.9747 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).