Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for gas (11 entries) (5.834 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gas-, *gas*.

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gas \Gas\ (g[a^]s), v. t. [imp. & p. p. {Gassed} (g[a^]st); p. pr. & vb. n. {Gassing}.] 1. (Textiles) To singe, as in a gas flame, so as to remove loose fibers; as, to gas thread. [Webster 1913 Suppl.] 2. To impregnate with gas; as, to gas lime with chlorine in the manufacture of bleaching powder. [Webster 1913 Suppl.] 3. to expose to a poisonous or noxious gas "The protest threatened to become violent, and the police gassed the demonstrators to force them to disperse." [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gas \Gas\ (g[a^]s), n.; pl. {Gases} (g[a^]s"[e^]z). [Invented by the chemist Van Helmont of Brussels, who died in 1644.] 1. An a["e]riform fluid; -- a term used at first by chemists as synonymous with air, but since restricted to fluids supposed to be permanently elastic, as oxygen, hydrogen, etc., in distinction from vapors, as steam, which become liquid on a reduction of temperature. In present usage, since all of the supposed permanent gases have been liquified by cold and pressure, the term has resumed nearly its original signification, and is applied to any substance in the elastic or a["e]riform state. [1913 Webster] 2. (Popular Usage) (a) A complex mixture of gases, of which the most important constituents are marsh gas, olefiant gas, and hydrogen, artificially produced by the destructive distillation of gas coal, or sometimes of peat, wood, oil, resin, etc. It gives a brilliant light when burned, and is the common gas used for illuminating purposes. (b) Laughing gas. (c) Any irrespirable a["e]riform fluid. [1913 Webster] 3. same as {gasoline}; -- a shortened form. Also, the accelerator pedal of a motor vehicle; used in the term " step on the gas". [PJC] 4. the accelerator pedal of a motor vehicle; used in the term " step on the gas". [PJC] 5. Same as {natural gas}. [PJC] 6. an exceptionally enjoyable event; a good time; as, The concert was a gas. [slang] [PJC] Note: Gas is often used adjectively or in combination; as, gas fitter or gasfitter; gas meter or gas-meter, etc. [1913 Webster] {Air gas} (Chem.), a kind of gas made by forcing air through some volatile hydrocarbon, as the lighter petroleums. The air is so saturated with combustible vapor as to be a convenient illuminating and heating agent. {Gas battery} (Elec.), a form of voltaic battery, in which gases, especially hydrogen and oxygen, are the active agents. {Gas carbon}, {Gas coke}, etc. See under {Carbon}, {Coke}, etc. {Gas coal}, a bituminous or hydrogenous coal yielding a high percentage of volatile matters, and therefore available for the manufacture of illuminating gas. --R. W. Raymond. {Gas engine}, an engine in which the motion of the piston is produced by the combustion or sudden production or expansion of gas; -- especially, an engine in which an explosive mixture of gas and air is forced into the working cylinder and ignited there by a gas flame or an electric spark. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: gas n 1: the state of matter distinguished from the solid and liquid states by: relatively low density and viscosity; relatively great expansion and contraction with changes in pressure and temperature; the ability to diffuse readily; and the spontaneous tendency to become distributed uniformly throughout any container [syn: {gas}, {gaseous state}] 2: a fluid in the gaseous state having neither independent shape nor volume and being able to expand indefinitely 3: a volatile flammable mixture of hydrocarbons (hexane and heptane and octane etc.) derived from petroleum; used mainly as a fuel in internal-combustion engines [syn: {gasoline}, {gasolene}, {gas}, {petrol}] 4: a state of excessive gas in the alimentary canal [syn: {flatulence}, {flatulency}, {gas}] 5: a pedal that controls the throttle valve; "he stepped on the gas" [syn: {accelerator}, {accelerator pedal}, {gas pedal}, {gas}, {throttle}, {gun}] 6: a fossil fuel in the gaseous state; used for cooking and heating homes [syn: {natural gas}, {gas}] v 1: attack with gas; subject to gas fumes; "The despot gassed the rebellious tribes" 2: show off [syn: {boast}, {tout}, {swash}, {shoot a line}, {brag}, {gas}, {blow}, {bluster}, {vaunt}, {gasconade}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: gas [as in ?gas chamber?] 1. interj. A term of disgust and hatred, implying that gas should be dispensed in generous quantities, thereby exterminating the source of irritation. ?Some loser just reloaded the system for no reason! Gas!? 2. interj. A suggestion that someone or something ought to be flushed out of mercy. ?The system's getting {wedged} every few minutes. Gas!? 3. vt. To {flush} (sense 1). ?You should gas that old crufty software.? 4. [IBM] n. Dead space in nonsequentially organized files that was occupied by data that has since been deleted; the compression operation that removes it is called degassing (by analogy, perhaps, with the use of the same term in vacuum technology). 5. [IBM] n. Empty space on a disk that has been clandestinely allocated against future need. From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Gas [gaːs] (n) , s.(n ) fluid; gas From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Gas-) [gaːs] tap [Br.] From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: gas [xɑs] gas From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: gas gas From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: gas gas From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]: gas gas From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]: gas gas

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.834 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).