Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for boot (10 entries) (5.8851 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boot-, *boot*.

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Boot \Boot\, n. [OE. bote, OF. bote, F. botte, LL. botta; of uncertain origin.] 1. A covering for the foot and lower part of the leg, ordinarily made of leather. [1913 Webster] 2. An instrument of torture for the leg, formerly used to extort confessions, particularly in Scotland. [1913 Webster] So he was put to the torture, which in Scotland they call the boots; for they put a pair of iron boots close on the leg, and drive wedges between them and the leg. --Bp. Burnet. [1913 Webster] 3. A place at the side of a coach, where attendants rode; also, a low outside place before and behind the body of the coach. [Obs.] [1913 Webster] 4. A place for baggage at either end of an old-fashioned stagecoach. [1913 Webster] 5. An apron or cover (of leather or rubber cloth) for the driving seat of a vehicle, to protect from rain and mud. [1913 Webster] 6. (Plumbing) The metal casing and flange fitted about a pipe where it passes through a roof. [1913 Webster] {Boot catcher}, the person at an inn whose business it was to pull off boots and clean them. [Obs.] --Swift. {Boot closer}, one who, or that which, sews the uppers of boots. {Boot crimp}, a frame or device used by bootmakers for drawing and shaping the body of a boot. {Boot hook}, a hook with a handle, used for pulling on boots. {Boots and saddles} (Cavalry Tactics), the trumpet call which is the first signal for mounted drill. {Sly boots}. See {Slyboots}, in the Vocabulary. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Boot \Boot\, v. t. [imp. & p. p. {Booted}; p. pr. & vb. n. {Booting}.] 1. To profit; to advantage; to avail; -- generally followed by it; as, what boots it? [1913 Webster] What booteth it to others that we wish them well, and do nothing for them? --Hooker. [1913 Webster] What subdued To change like this a mind so far imbued With scorn of man, it little boots to know. --Byron. [1913 Webster] What boots to us your victories? --Southey. [1913 Webster] 2. To enrich; to benefit; to give in addition. [Obs.] [1913 Webster] And I will boot thee with what gift beside Thy modesty can beg. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Boot \Boot\ (b[=oo]t), n. [OE. bot, bote, advantage, amends, cure, AS. b[=o]t; akin to Icel. b[=o]t, Sw. bot, Dan. bod, Goth. b[=o]ta, D. boete, G. busse; prop., a making good or better, from the root of E. better, adj. [root]255.] 1. Remedy; relief; amends; reparation; hence, one who brings relief. [1913 Webster] He gaf the sike man his boote. --Chaucer. [1913 Webster] Thou art boot for many a bruise And healest many a wound. --Sir W. Scott. [1913 Webster] Next her Son, our soul's best boot. --Wordsworth. [1913 Webster] 2. That which is given to make an exchange equal, or to make up for the deficiency of value in one of the things exchanged. [1913 Webster] I'll give you boot, I'll give you three for one. --Shak. [1913 Webster] 3. Profit; gain; advantage; use. [Obs.] [1913 Webster] Then talk no more of flight, it is no boot. --Shak. [1913 Webster] {To boot}, in addition; over and above; besides; as a compensation for the difference of value between things bartered. [1913 Webster] Helen, to change, would give an eye to boot. --Shak. [1913 Webster] A man's heaviness is refreshed long before he comes to drunkenness, for when he arrives thither he hath but changed his heaviness, and taken a crime to boot. --Jer. Taylor. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Boot \Boot\, n. Booty; spoil. [Obs. or R.] --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Boot \Boot\, v. t. [imp. & p. p. {Booted}; p. pr. & vb. n. {Booting}.] 1. To put boots on, esp. for riding. [1913 Webster] Coated and booted for it. --B. Jonson. [1913 Webster] 2. To punish by kicking with a booted foot. [U. S.] [1913 Webster] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Boot \Boot\, v. i. To boot one's self; to put on one's boots. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: boot n 1: footwear that covers the whole foot and lower leg 2: British term for the luggage compartment in a car 3: the swift release of a store of affective force; "they got a great bang out of it"; "what a boot!"; "he got a quick rush from injecting heroin"; "he does it for kicks" [syn: {bang}, {boot}, {charge}, {rush}, {flush}, {thrill}, {kick}] 4: protective casing for something that resembles a leg 5: an instrument of torture that is used to heat or crush the foot and leg [syn: {boot}, {the boot}, {iron boot}, {iron heel}] 6: a form of foot torture in which the feet are encased in iron and slowly crushed 7: the act of delivering a blow with the foot; "he gave the ball a powerful kick"; "the team's kicking was excellent" [syn: {kick}, {boot}, {kicking}] v 1: kick; give a boot to 2: cause to load (an operating system) and start the initial processes; "boot your computer" [syn: {boot}, {reboot}, {bring up}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: boot v.,n. [techspeak; from ?by one's bootstraps?] To load and initialize the operating system on a machine. This usage is no longer jargon (having passed into techspeak) but has given rise to some derivatives that are still jargon. The derivative reboot implies that the machine hasn't been down for long, or that the boot is a {bounce} (sense 4) intended to clear some state of {wedgitude}. This is sometimes used of human thought processes, as in the following exchange: ?You've lost me.? ?OK, reboot. Here's the theory....? This term is also found in the variants cold boot (from power-off condition) and warm boot (with the CPU and all devices already powered up, as after a hardware reset or software crash). Another variant: soft boot, reinitialization of only part of a system, under control of other software still running: ?If you're running the {mess-dos} emulator, control-alt-insert will cause a soft-boot of the emulator, while leaving the rest of the system running.? Opposed to this there is hard boot, which connotes hostility towards or frustration with the machine being booted: ?I'll have to hard-boot this losing Sun.? ?I recommend booting it hard.? One often hard-boots by performing a {power cycle}. Historical note: this term derives from bootstrap loader, a short program that was read in from cards or paper tape, or toggled in from the front panel switches. This program was always very short (great efforts were expended on making it short in order to minimize the labor and chance of error involved in toggling it in), but was just smart enough to read in a slightly more complex program (usually from a card or paper tape reader), to which it handed control; this program in turn was smart enough to read the application or operating system from a magnetic tape drive or disk drive. Thus, in successive steps, the computer ?pulled itself up by its bootstraps? to a useful operating state. Nowadays the bootstrap is usually found in ROM or EPROM, and reads the first stage in from a fixed location on the disk, called the ?boot block?. When this program gains control, it is powerful enough to load the actual OS and hand control over to it. From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Boot [boːt] (n) , s.(n ) boat From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: boot [bot] bark; barque boat ship; vessel

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.8851 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).