Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for ass (3 entries) (6.901 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ass-, *ass*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ass \Ass\, n. [OE. asse, AS. assa; akin to Icel. asni, W. asen, asyn, L. asinus, dim. aselus, Gr. ?; also to AS. esol, OHG. esil, G. esel, Goth. asilus, Dan. [ae]sel, Lith. asilas, Bohem. osel, Pol. osiel. The word is prob. of Semitic origin; cf. Heb. ath?n she ass. Cf. {Ease}.] 1. (Zool.) A quadruped of the genus {Equus} ({Equus asinus}), smaller than the horse, and having a peculiarly harsh bray and long ears. The tame or domestic ass is patient, slow, and sure-footed, and has become the type of obstinacy and stupidity. There are several species of wild asses which are swift-footed. [1913 Webster] 2. A dull, heavy, stupid fellow; a dolt. --Shak. [1913 Webster] {Asses' Bridge}. [L. pons asinorum.] The fifth proposition of the first book of Euclid, "The angles at the base of an isosceles triangle are equal to one another." [Sportive] "A schoolboy, stammering out his Asses' Bridge." --F. Harrison. {To make an ass of one's self}, to do or say something very foolish or absurd. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Butt \Butt\, But \But\, n. [F. but butt, aim (cf. butte knoll), or bout, OF. bot, end, extremity, fr. boter, buter, to push, butt, strike, F. bouter; of German origin; cf. OHG. b[=o]zan, akin to E. beat. See {Beat}, v. t.] 1. A limit; a bound; a goal; the extreme bound; the end. [1913 Webster] Here is my journey's end, here my butt And very sea mark of my utmost sail. --Shak. [1913 Webster] Note: As applied to land, the word is nearly synonymous with mete, and signifies properly the end line or boundary; the abuttal. [1913 Webster] 2. The larger or thicker end of anything; the blunt end, in distinction from the sharp end; as, the butt of a rifle. Formerly also spelled {but}. See 2nd {but}, n. sense 2. [1913 Webster +PJC] 3. A mark to be shot at; a target. --Sir W. Scott. [1913 Webster] The groom his fellow groom at butts defies, And bends his bow, and levels with his eyes. --Dryden. [1913 Webster] 4. A person at whom ridicule, jest, or contempt is directed; as, the butt of the company. [1913 Webster] I played a sentence or two at my butt, which I thought very smart. --Addison. [1913 Webster] 5. A push, thrust, or sudden blow, given by the head of an animal; as, the butt of a ram. [1913 Webster] 6. A thrust in fencing. [1913 Webster] To prove who gave the fairer butt, John shows the chalk on Robert's coat. --Prior. [1913 Webster] 7. A piece of land left unplowed at the end of a field. [1913 Webster] The hay was growing upon headlands and butts in cornfields. --Burrill. [1913 Webster] 8. (Mech.) (a) A joint where the ends of two objects come squarely together without scarfing or chamfering; -- also called {butt joint}. (b) The end of a connecting rod or other like piece, to which the boxing is attached by the strap, cotter, and gib. (c) The portion of a half-coupling fastened to the end of a hose. [1913 Webster] 9. (Shipbuilding) The joint where two planks in a strake meet. [1913 Webster] 10. (Carp.) A kind of hinge used in hanging doors, etc.; -- so named because fastened on the edge of the door, which butts against the casing, instead of on its face, like the strap hinge; also called {butt hinge}. [1913 Webster] 11. (Leather Trade) The thickest and stoutest part of tanned oxhides, used for soles of boots, harness, trunks. [1913 Webster] 12. The hut or shelter of the person who attends to the targets in rifle practice. [1913 Webster] 13. The buttocks; as, get up off your butt and get to work; -- used as a euphemism, less objectionable than {ass}. [slang] Syn: ass, rear end, derriere, behind, rump, heinie. [PJC] {Butt chain} (Saddlery), a short chain attached to the end of a tug. {Butt end}. The thicker end of anything. See {But end}, under 2d {But}. [1913 Webster] Amen; and make me die a good old man! That's the butt end of a mother's blessing. --Shak. [1913 Webster] {A butt's length}, the ordinary distance from the place of shooting to the butt, or mark. {Butts and bounds} (Conveyancing), abuttals and boundaries. In lands of the ordinary rectangular shape, butts are the lines at the ends (F. bouts), and bounds are those on the sides, or sidings, as they were formerly termed. --Burrill. {Bead and butt}. See under {Bead}. {Butt and butt}, joining end to end without overlapping, as planks. {Butt weld} (Mech.), a butt joint, made by welding together the flat ends, or edges, of a piece of iron or steel, or of separate pieces, without having them overlap. See {Weld}. {Full butt}, headfirst with full force. [Colloq.] "The corporal . . . ran full butt at the lieutenant." --Marryat. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: ass n 1: the fleshy part of the human body that you sit on; "he deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on your fanny and do nothing?" [syn: {buttocks}, {nates}, {arse}, {butt}, {backside}, {bum}, {buns}, {can}, {fundament}, {hindquarters}, {hind end}, {keister}, {posterior}, {prat}, {rear}, {rear end}, {rump}, {stern}, {seat}, {tail}, {tail end}, {tooshie}, {tush}, {bottom}, {behind}, {derriere}, {fanny}, {ass}] 2: a pompous fool 3: hardy and sure-footed animal smaller and with longer ears than the horse 4: slang for sexual intercourse [syn: {fuck}, {fucking}, {screw}, {screwing}, {ass}, {nooky}, {nookie}, {piece of ass}, {piece of tail}, {roll in the hay}, {shag}, {shtup}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 6.901 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).