Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for art (12 entries) (5.9951 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -art-, *art*.

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: -ard \-ard\, -art \-art\ The termination of many English words; as, coward, reynard, drunkard, mostly from the French, in which language this ending is of German origin, being orig. the same word as English hard. It usually has the sense of one who has to a high or excessive degree the quality expressed by the root; as, braggart, sluggard. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Art \Art\ ([aum]rt). The second person singular, indicative mode, present tense, of the substantive verb {Be}; but formed after the analogy of the plural are, with the ending -t, as in thou shalt, wilt, orig. an ending of the second person sing. pret. Cf. {Be}. Now used only in solemn or poetical style. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Art \Art\ ([aum]rt), n. [F. art, L. ars, artis, orig., skill in joining or fitting; prob. akin to E. arm, aristocrat, article.] 1. The employment of means to accomplish some desired end; the adaptation of things in the natural world to the uses of life; the application of knowledge or power to practical purposes. [1913 Webster] Blest with each grace of nature and of art. --Pope. [1913 Webster] 2. A system of rules serving to facilitate the performance of certain actions; a system of principles and rules for attaining a desired end; method of doing well some special work; -- often contradistinguished from science or speculative principles; as, the art of building or engraving; the art of war; the art of navigation. [1913 Webster] Science is systematized knowledge . . . Art is knowledge made efficient by skill. --J. F. Genung. [1913 Webster] 3. The systematic application of knowledge or skill in effecting a desired result. Also, an occupation or business requiring such knowledge or skill. [1913 Webster] The fishermen can't employ their art with so much success in so troubled a sea. --Addison. [1913 Webster] 4. The application of skill to the production of the beautiful by imitation or design, or an occupation in which skill is so employed, as in painting and sculpture; one of the fine arts; as, he prefers art to literature. [1913 Webster] 5. pl. Those branches of learning which are taught in the academical course of colleges; as, master of arts. [1913 Webster] In fearless youth we tempt the heights of arts. --Pope. [1913 Webster] Four years spent in the arts (as they are called in colleges) is, perhaps, laying too laborious a foundation. --Goldsmith. [1913 Webster] 6. Learning; study; applied knowledge, science, or letters. [Archaic] [1913 Webster] So vast is art, so narrow human wit. --Pope. [1913 Webster] 7. Skill, dexterity, or the power of performing certain actions, acquired by experience, study, or observation; knack; as, a man has the art of managing his business to advantage. [1913 Webster] 8. Skillful plan; device. [1913 Webster] They employed every art to soothe . . . the discontented warriors. --Macaulay. [1913 Webster] 9. Cunning; artifice; craft. [1913 Webster] Madam, I swear I use no art at all. --Shak. [1913 Webster] Animals practice art when opposed to their superiors in strength. --Crabb. [1913 Webster] 10. The black art; magic. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] {Art and part} (Scots Law), share or concern by aiding and abetting a criminal in the perpetration of a crime, whether by advice or by assistance in the execution; complicity. [1913 Webster] Note: The arts are divided into various classes. {The useful arts}, {The mechanical arts}, or {The industrial arts} are those in which the hands and body are more concerned than the mind; as in making clothes and utensils. These are called trades. {The fine arts} are those which have primarily to do with imagination and taste, and are applied to the production of what is beautiful. They include poetry, music, painting, engraving, sculpture, and architecture; but the term is often confined to painting, sculpture, and architecture. {The liberal arts} (artes liberales, the higher arts, which, among the Romans, only freemen were permitted to pursue) were, in the Middle Ages, these seven branches of learning, -- grammar, logic, rhetoric, arithmetic, geometry, music, and astronomy. In modern times the liberal arts include the sciences, philosophy, history, etc., which compose the course of academical or collegiate education. Hence, degrees in the arts; master and bachelor of arts. [1913 Webster] In America, literature and the elegant arts must grow up side by side with the coarser plants of daily necessity. --Irving. [1913 Webster] Syn: Science; literature; aptitude; readiness; skill; dexterity; adroitness; contrivance; profession; business; trade; calling; cunning; artifice; duplicity. See {Science}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: art n 1: the products of human creativity; works of art collectively; "an art exhibition"; "a fine collection of art" [syn: {art}, {fine art}] 2: the creation of beautiful or significant things; "art does not need to be innovative to be good"; "I was never any good at art"; "he said that architecture is the art of wasting space beautifully" [syn: {art}, {artistic creation}, {artistic production}] 3: a superior skill that you can learn by study and practice and observation; "the art of conversation"; "it's quite an art" [syn: {art}, {artistry}, {prowess}] 4: photographs or other visual representations in a printed publication; "the publisher was responsible for all the artwork in the book" [syn: {artwork}, {art}, {graphics}, {nontextual matter}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: ART Adaptive Resonance Theory (NN) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: ART Advanced Resolution Technology (Minolta) From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: art [aːrt] kind; manner From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Art [aːrt] (n) , s.(f ) breed; description; fashion; fits; kind; manner; mode; sort; species; type; variety From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: heel 1. topuk, ökçe 2. ayakkabı ökçesi: çorap topuğu 3. herhangi bir şeyin geride olan kısmı, uç (ekmek), art, arka, son 4. (A.B.D), (argo) alçak adam, kalleş kimse. heel-and-toe walking her adımda bir ayağın parmaklarını kaldırmadan öbürünün topuğunu yere değdirerek yürüme. at heel, to heel hemen arkasına veya arkasında, peşinde, ardı sıra. come to heel çağrılınca ayağının dibine gelmek (köpek) 5. uslanmak. cool ones heels bekletilmek, (slang) ağaç olmak, kök salmak. down at the heel perişan kılıklı. drag one' heels istemeyerek gitmek veya kabul etmek, ayaklarını sürümek, ayakları geri geri gitmek. head over heels (bak.) head kick up one' heels oyalanmak, eğlenmek serbest hareket etmek. Iay by the heels hapsetmek. take to one' heels koşarak kaçmak, (slang) tabanları yağlamak. From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: art character; nature; personality character; nature From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: art kind; sort From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: art [ar] art

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.9951 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).