Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
Longdo Multiple Bilingual-Thai Dictionary Search and Compilation Service
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
Enter a word or URL (for PopThai services)
[E.g., cat, cnn.com, slashdot.jp] Help! suggest
Enlarge to enter more text
Choose service:
 
Contents
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for smalls (2 entries) (6.202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smalls-, *smalls*.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Smalls \Smalls\, n. pl. See {Small}, n., 2, 3. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Little \Lit"tle\ (l[i^]t"t'l), a. [The regular comparative and superlative of this word, littler and littlest, are often used as comparatives of the sense small; but in the sense few, less, or, rarely, lesser is the proper comparative and least is the superlative. See {Lesser}. The regular form, littlest, occurs also in some of the English provinces, and occasionally in colloquial language. " Where love is great, the littlest doubts are fear." --Shak.] [OE. litel, lutel, AS. l[=y]tel, l[imac]tel, l[=y]t; akin to OS. littil, D. luttel, LG. l["u]tt, OHG. luzzil, MHG. l["u]tzel; and perh. to AS. lytig deceitful, lot deceit, Goth. liuts deceitful, lut[=o]n to deceive; cf. also Icel. l[imac]till little, Sw. liten, Dan. liden, lille, Goth. leitils, which appear to have a different root vowel.] 1. Small in size or extent; not big; diminutive; -- opposed to {big} or {large}; as, a little body; a little animal; a little piece of ground; a little hill; a little distance; a little child. [1913 Webster] He sought to see Jesus who he was; and could not for the press, because he was little of stature. --Luke xix. 3. [1913 Webster] 2. Short in duration; brief; as, a little sleep. [1913 Webster] Best him enough: after a little time, I'll beat him too. --Shak. [1913 Webster] 3. Small in quantity or amount; not much; as, a little food; a little air or water. [1913 Webster] Conceited of their little wisdoms, and doting upon their own fancies. --Barrow. [1913 Webster] 4. Small in dignity, power, or importance; not great; insignificant; contemptible. [1913 Webster] When thou wast little in thine own sight, wast thou not made the head of the tribes? --I Sam. xv. 17. [1913 Webster] 5. Small in force or efficiency; not strong; weak; slight; inconsiderable; as, little attention or exertion;little effort; little care or diligence. [1913 Webster] By sad experiment I know How little weight my words with thee can find. --Milton. [1913 Webster] 6. Small in extent of views or sympathies; narrow; shallow; contracted; mean; illiberal; ungenerous. [1913 Webster] The long-necked geese of the world that are ever hissing dispraise, Because their natures are little. --Tennyson. [1913 Webster] {Little chief}. (Zool.) See {Chief hare}. {Little Englander}, an Englishman opposed to territorial expansion of the British Empire. See {Antiimperialism}, above. Hence: {Little Englandism}. {Little finger}, the fourth and smallest finger of the hand. {Little go} (Eng. Universities), a public examination about the middle of the course, which is less strict and important than the final one; -- called also {smalls}. Cf. {Great go}, under {Great}. --Thackeray. {Little hours} (R. C. Ch.), the offices of prime, tierce, sext, and nones. Vespers and compline are sometimes included. {Little-neck clam}, or {Little neck} (Zool.), the quahog, or round clam. {Little ones}, young children. [1913 Webster] The men, and the women, and the little ones. --Deut. ii. 34. [1913 Webster] {Little peach}, a disease of peaches in which the fruit is much dwarfed, and the leaves grow small and thin. The cause is not known. {Little Rhod"y}, Rhode Island; -- a nickname alluding to its small size. It is the smallest State of the United States. {Little Sisters of the Poor} (R. C. Ch.), an order of women who care for old men and women and infirm poor, for whom special houses are built. It was established at St. Servan, Britany, France, in 1840, by the Abb['e] Le Pailleur. {Little slam} (Bridge Whist), the winning of 12 out of the 13 tricks. It counts 20 points on the honor score. Contrasted with {grand slam}. [Webster 1913 Suppl.]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  smalls 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
smalls
 • /S M AO1 L Z/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
  [small]
 • เล็ก: น้อย, เล็กน้อย, ไม่พอเพียง, ไม่มาก, ไม่สำคัญ [Lex2]
 • ยังเด็ก: ยังเล็ก [Lex2]
 • (สมอล) adj. เล็ก,น้อย,จ้อย,นิด,บอบบาง,ถ่อมตัว,ตัวเล็ก,อ่อนแรง,อ่อนกำลัง,เสียงอ่อน adv. ต่ำต้อย,เล็กน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ด้วยเสียงอ่อน. n.. สิ่งที่เล็ก. ###SW. smallness n. ###S. wee,little,mean [Hope]
 • (adj) จิ๋ว,เล็ก,น้อย,เตี้ย,จ้อย,ย่อม,ปลีก [Nontri]
 • /S M AO1 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Stalls, Alls, Schalls, Knalls, Balls, Falls, Halls, Mahls, Mails, Malos, Malus, Mülls, Saals, Sauls, Stall, Walls, falls, Saales, Skalps, Spalts, Stahls, All, Mal, all, mal, Schall, Knall, Skala, drall, Ball, Fall, Hall, Mahl, Mail, Mali, Malo, Malz, Maul, Moll, Müll, Saal, Salm, Salz, Saul, Wall, Shell, Skalp, Spalt, Stahl, prall, smart, stahl, still

Similar FRENCH words suggested by aspell:
smalas, smalts, smala, smalt

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.202 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).