Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
Longdo Multiple Bilingual-Thai Dictionary Search and Compilation Service
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
Enter a word or URL (for PopThai services)
[E.g., cat, cnn.com, slashdot.jp] Help! suggest
Enlarge to enter more text
Choose service:
 
Contents
 
Search result for skeleton (46 entries) (0.5243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skeleton-, *skeleton*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skeleton[N] โครงกระดูก, See also: โครงตึก, โครงสร้าง, Syn. skeletal frame, exoskeleton
skeleton[N] โครงสร้าง, See also: โครงตึก, โครงร่าง, Syn. draft, design, outline
skeleton[N] คนผอมแห้ง, See also: ผู้ที่ผอมโซ
skeletonize[VT] ทำโครงร่าง, See also: ร่าง
skeleton in the closet[IDM] ความลับที่น่าตกใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
skeletonโครงร่าง, โครงกระดูก, โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skeleton, appendicularโครงกระดูกแขนขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skeleton, axialโครงกระดูกแกน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skeleton, cardiac; fibrous skeleton of heartโครงหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า skeleton **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
skeletonThe poor old man was reduced to just a skeleton.
skeletonDr. Skeleton is known for his study on ghosts.
skeletonThe poor old man was reduced to just a skeleton.
skeletonThe love affair is a skeleton in the closet.
skeletonEvery family has a skeleton in the cupboard.
skeletonEvery family has a skeleton in the closet.
skeletonTom Skeleton was shaking and trembling in every limb.
skeletonThere is a skeleton in every house.
skeletonThere's a skeleton choking on a crust of bread.
skeletonTom Skeleton, the ancient stage doorkeeper, sat in his battered armchair, listening as the actors came up the stone stairs from their dressing rooms.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skeleton(สเคล'ลิเทิน) n. โครงกระดูก,กระ-ดูกทั้งหมดของสัตว์ที่ก่อเป็นโครงขึ้น,คนที่ผอมมาก,สัตว์ที่ผอมมาก,โครงค้ำ,โครงร่าง, -Phr. (skeleton in the closet เรื่องฉาวโฉ่ภายในหรือภายในบ้านความลับที่น่าอับอาย) adj. เกี่ยวกับโครงกระดูก,คล้ายโครงกระดูก

English-Thai: Nontri Dictionary
skeleton(n) โครงร่าง,โครงกระดูก,ซี่โครง,โครง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุญแจผี[N] skeleton key, See also: passkey, master key, Example: ลูกบิดกุญแจนั้นจะทำกุญแจผียากง่ายก็ตรงเขี้ยวหรือแหวนภายใน, Count unit: ดอก, ลูก, Thai definition: ลูกกุญแจหรือเส้นลวดเป็นต้นที่ทำขึ้นสำหรับไขกุญแจ มักใช้เพื่อการทุจริต
โครงกระดูก[N] skeleton, See also: anatomical structure, complex body part, bodily structure, body structure, Syn. กระดูก, Example: เสือกินกวางจนเหลือแต่โครงกระดูก, Count unit: โครง, Thai definition: กระดูกร่างกายที่ทำให้มีรูปร่างอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟอสซิลไดโนเสาร์[n. exp.] (føtsin dainōsao) EN: skeleton of a dinosaur   
โครง[n.] (khrōng) EN: skeleton ; structure ; framework   FR: structure [f] ; ossature [f] ; charpente [f] ; squelette [m] ; carcasse [f]
โครงกระดูก[n.] (khrōngkradūk) EN: skeleton ; anatomical structure ; complex body part ; bodily structure ; body structure   FR: squelette [m] ; ossature [f]
โครงสร้าง[n.] (khrōngsāng) EN: structure ; framework ; skeleton ; construction ; arrangement   FR: structure [f] ; ossature [f] ; organisation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SKELETON S K EH1 L AH0 T AH0 N
SKELETONS S K EH1 L AH0 T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skeleton (n) (s k e1 l i t n)
skeletons (n) (s k e1 l i t n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骨头架子[gu3 tou5 jia4 zi5, 骨頭架子] skeleton; skinny person; a mere skeleton [Add to Longdo]
[ku1, 骷] skeleton [Add to Longdo]
[ge2, 骼] skeleton [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gerippe {n}skeleton; scrag [Add to Longdo]
Minimalbesetzung {f}skeleton staff [Add to Longdo]
Minimalbetrieb {m}; Notbetrieb {m}skeleton service [Add to Longdo]
Rahmenabkommen {n}skeleton agreement; basic agreement [Add to Longdo]
Rahmengesetz {n} | Rahmengesetze {pl}skeleton law; framework law | framework laws [Add to Longdo]
Rahmentarif {m}skeleton tariff [Add to Longdo]
Skelett {n}; Knochengerüst {n} [anat.] | Skelette {pl}; Knochengerüste {pl}skeleton | skeletons [Add to Longdo]
Skelettbauweise {f}skeleton construction; skeleton structure [Add to Longdo]
Stammbesatzung {f}skeleton crew [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Skeleton \Skel"e*ton\, n. [NL., fr. Gr. ???? (sc. ???) a dried body, a mummy, fr. ???? dried up, parched, ???? to dry, dry up, parch.] 1. (Anat.) (a) The bony and cartilaginous framework which supports the soft parts of a vertebrate animal. Note: [See Illust. of the Human Skeleton, in Appendix.] (b) The more or less firm or hardened framework of an invertebrate animal. [1913 Webster] Note: In a wider sense, the skeleton includes the whole connective-tissue framework with the integument and its appendages. See {Endoskeleton}, and {Exoskeleton}. [1913 Webster] 2. Hence, figuratively: (a) A very thin or lean person. (b) The framework of anything; the principal parts that support the rest, but without the appendages. [1913 Webster] The great skeleton of the world. --Sir M. Hale. [1913 Webster] (c) The heads and outline of a literary production, especially of a sermon. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Skeleton \Skel"e*ton\, a. Consisting of, or resembling, a skeleton; consisting merely of the framework or outlines; having only certain leading features of anything; as, a skeleton sermon; a skeleton crystal. [1913 Webster] {Skeleton bill}, a bill or draft made out in blank as to the amount or payee, but signed by the acceptor. [Eng.] {Skeleton key}, a key with nearly the whole substance of the web filed away, to adapt it to avoid the wards of a lock; a master key; -- used for opening locks to which it has not been especially fitted. {Skeleton leaf}, a leaf from which the pulpy part has been removed by chemical means, the fibrous part alone remaining. {Skeleton proof}, a proof of a print or engraving, with the inscription outlined in hair strokes only, such proofs being taken before the engraving is finished. {Skeleton regiment}, a regiment which has its complement of officers, but in which there are few enlisted men. {Skeleton shrimp} (Zool.), a small crustacean of the genus {Caprella}. See Illust. under {Laemodipoda}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: skeleton n 1: something reduced to its minimal form; "the battalion was a mere skeleton of its former self"; "the bare skeleton of a novel" 2: a scandal that is kept secret; "there must be a skeleton somewhere in that family's closet" [syn: {skeleton}, {skeleton in the closet}, {skeleton in the cupboard}] 3: the hard structure (bones and cartilages) that provides a frame for the body of an animal [syn: {skeletal system}, {skeleton}, {frame}, {systema skeletale}] 4: the internal supporting structure that gives an artifact its shape; "the building has a steel skeleton" [syn: {skeleton}, {skeletal frame}, {frame}, {underframe}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.5243 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).