Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
Longdo Multiple Bilingual-Thai Dictionary Search and Compilation Service
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
Enter a word or URL (for PopThai services)
[E.g., cat, cnn.com, slashdot.jp] Help! suggest
Enlarge to enter more text
Choose service:
 
Contents
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for raise (2 entries) (6.2905 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raise-, *raise*. Possible hiragana form: らいせ

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Raise \Raise\ (r[=a]z), v. t. [imp. & p. p. {Raised} (r[=a]zd); p. pr. & vb. n. {Raising}.] [OE. reisen, Icel. reisa, causative of r[imac]sa to rise. See {Rise}, and cf. {Rear} to raise.] [1913 Webster] 1. To cause to rise; to bring from a lower to a higher place; to lift upward; to elevate; to heave; as, to raise a stone or weight. Hence, figuratively: [1913 Webster] (a) To bring to a higher condition or situation; to elevate in rank, dignity, and the like; to increase the value or estimation of; to promote; to exalt; to advance; to enhance; as, to raise from a low estate; to raise to office; to raise the price, and the like. [1913 Webster] This gentleman came to be raised to great titles. --Clarendon. [1913 Webster] The plate pieces of eight were raised three pence in the piece. --Sir W. Temple. [1913 Webster] (b) To increase the strength, vigor, or vehemence of; to excite; to intensify; to invigorate; to heighten; as, to raise the pulse; to raise the voice; to raise the spirits or the courage; to raise the heat of a furnace. [1913 Webster] (c) To elevate in degree according to some scale; as, to raise the pitch of the voice; to raise the temperature of a room. [1913 Webster] 2. To cause to rise up, or assume an erect position or posture; to set up; to make upright; as, to raise a mast or flagstaff. Hence: [1913 Webster] (a) To cause to spring up from a recumbent position, from a state of quiet, or the like; to awaken; to arouse. [1913 Webster] They shall not awake, nor be raised out of their sleep. --Job xiv. 12. [1913 Webster] (b) To rouse to action; to stir up; to incite to tumult, struggle, or war; to excite. [1913 Webster] He commandeth, and raiseth the stormy wind. --Ps. cvii. 25. [1913 Webster] Aeneas . . . employs his pains, In parts remote, to raise the Tuscan swains. --Dryden. [1913 Webster] (c) To bring up from the lower world; to call up, as a spirit from the world of spirits; to recall from death; to give life to. [1913 Webster] Why should it be thought a thing incredible with you, that God should raise the dead ? --Acts xxvi. 8. [1913 Webster] 3. To cause to arise, grow up, or come into being or to appear; to give rise to; to originate, produce, cause, effect, or the like. Hence, specifically: [1913 Webster] (a) To form by the accumulation of materials or constituent parts; to build up; to erect; as, to raise a lofty structure, a wall, a heap of stones. [1913 Webster] I will raise forts against thee. --Isa. xxix. 3. [1913 Webster] (b) To bring together; to collect; to levy; to get together or obtain for use or service; as, to raise money, troops, and the like. "To raise up a rent." --Chaucer. [1913 Webster] (c) To cause to grow; to procure to be produced, bred, or propagated; to grow; as, to raise corn, barley, hops, etc.; toraise cattle. "He raised sheep." "He raised wheat where none grew before." --Johnson's Dict. [1913 Webster] Note: In some parts of the United States, notably in the Southern States, raise is also commonly applied to the rearing or bringing up of children. [1913 Webster] I was raised, as they say in Virginia, among the mountains of the North. --Paulding. [1913 Webster] (d) To bring into being; to produce; to cause to arise, come forth, or appear; -- often with up. [1913 Webster] I will raise them up a prophet from among their brethren, like unto thee. --Deut. xviii. 18. [1913 Webster] God vouchsafes to raise another world From him [Noah], and all his anger to forget. --Milton. [1913 Webster] (e) To give rise to; to set agoing; to occasion; to start; to originate; as, to raise a smile or a blush. [1913 Webster] Thou shalt not raise a false report. --Ex. xxiii. 1. [1913 Webster] (f) To give vent or utterance to; to utter; to strike up. [1913 Webster] Soon as the prince appears, they raise a cry. --Dryden. [1913 Webster] (g) To bring to notice; to submit for consideration; as, to raise a point of order; to raise an objection. [1913 Webster] 4. To cause to rise, as by the effect of leaven; to make light and spongy, as bread. [1913 Webster] Miss Liddy can dance a jig, and raise paste. --Spectator. [1913 Webster] 5. (Naut.) (a) To cause (the land or any other object) to seem higher by drawing nearer to it; as, to raise Sandy Hook light. (b) To let go; as in the command, Raise tacks and sheets, i. e., Let go tacks and sheets. [1913 Webster] 6. (Law) To create or constitute; as, to raise a use, that is, to create it. --Burrill. [1913 Webster] {To raise a blockade} (Mil.), to remove or break up a blockade, either by withdrawing the ships or forces employed in enforcing it, or by driving them away or dispersing them. {To raise a check}, {note}, {bill of exchange}, etc., to increase fraudulently its nominal value by changing the writing, figures, or printing in which the sum payable is specified. {To raise a siege}, to relinquish an attempt to take a place by besieging it, or to cause the attempt to be relinquished. {To raise steam}, to produce steam of a required pressure. {To raise the wind}, to procure ready money by some temporary expedient. [Colloq.] {To raise Cain}, or {To raise the devil}, to cause a great disturbance; to make great trouble. [Slang] [1913 Webster] Syn: To lift; exalt; elevate; erect; originate; cause; produce; grow; heighten; aggravate; excite. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: raise n 1: the amount a salary is increased; "he got a 3% raise"; "he got a wage hike" [syn: {raise}, {rise}, {wage hike}, {hike}, {wage increase}, {salary increase}] 2: an upward slope or grade (as in a road); "the car couldn't make it up the rise" [syn: {ascent}, {acclivity}, {rise}, {raise}, {climb}, {upgrade}] [ant: {declension}, {declination}, {decline}, {declivity}, {descent}, {downslope}, {fall}] 3: increasing the size of a bet (as in poker); "I'll see your raise and double it" 4: the act of raising something; "he responded with a lift of his eyebrow"; "fireman learn several different raises for getting ladders up" [syn: {lift}, {raise}, {heave}] v 1: raise the level or amount of something; "raise my salary"; "raise the price of bread" 2: raise from a lower to a higher position; "Raise your hands"; "Lift a load" [syn: {raise}, {lift}, {elevate}, {get up}, {bring up}] [ant: {bring down}, {get down}, {let down}, {lower}, {take down}] 3: cause to be heard or known; express or utter; "raise a shout"; "raise a protest"; "raise a sad cry" 4: collect funds for a specific purpose; "The President raised several million dollars for his college" 5: cultivate by growing, often involving improvements by means of agricultural techniques; "The Bordeaux region produces great red wines"; "They produce good ham in Parma"; "We grow wheat here"; "We raise hogs here" [syn: {grow}, {raise}, {farm}, {produce}] 6: bring up; "raise a family"; "bring up children" [syn: {rear}, {raise}, {bring up}, {nurture}, {parent}] 7: summon into action or bring into existence, often as if by magic; "raise the specter of unemployment"; "he conjured wild birds in the air"; "call down the spirits from the mountain" [syn: {raise}, {conjure}, {conjure up}, {invoke}, {evoke}, {stir}, {call down}, {arouse}, {bring up}, {put forward}, {call forth}] 8: move upwards; "lift one's eyes" [syn: {lift}, {raise}] 9: construct, build, or erect; "Raise a barn" [syn: {raise}, {erect}, {rear}, {set up}, {put up}] [ant: {dismantle}, {level}, {pull down}, {rase}, {raze}, {take down}, {tear down}] 10: call forth (emotions, feelings, and responses); "arouse pity"; "raise a smile"; "evoke sympathy" [syn: {arouse}, {elicit}, {enkindle}, {kindle}, {evoke}, {fire}, {raise}, {provoke}] 11: create a disturbance, especially by making a great noise; "raise hell"; "raise the roof"; "raise Cain" 12: raise in rank or condition; "The new law lifted many people from poverty" [syn: {lift}, {raise}, {elevate}] 13: increase; "This will enhance your enjoyment"; "heighten the tension" [syn: {enhance}, {heighten}, {raise}] 14: give a promotion to or assign to a higher position; "John was kicked upstairs when a replacement was hired"; "Women tend not to advance in the major law firms"; "I got promoted after many years of hard work" [syn: {promote}, {upgrade}, {advance}, {kick upstairs}, {raise}, {elevate}] [ant: {break}, {bump}, {demote}, {kick downstairs}, {relegate}] 15: cause to puff up with a leaven; "unleavened bread" [syn: {raise}, {leaven}, {prove}] 16: bid (one's partner's suit) at a higher level 17: bet more than the previous player 18: cause to assemble or enlist in the military; "raise an army"; "recruit new soldiers" [syn: {recruit}, {levy}, {raise}] 19: put forward for consideration or discussion; "raise the question of promotions"; "bring up an unpleasant topic" [syn: {raise}, {bring up}] 20: pronounce (vowels) by bringing the tongue closer to the roof of the mouth; "raise your `o'" 21: activate or stir up; "raise a mutiny" 22: establish radio communications with; "They managed to raise Hanoi last night" 23: multiply (a number) by itself a specified number of times: 8 is 2 raised to the power 3 24: bring (a surface or a design) into relief and cause to project; "raised edges" 25: invigorate or heighten; "lift my spirits"; "lift his ego" [syn: {raise}, {lift}] 26: put an end to; "lift a ban"; "raise a siege" [syn: {lift}, {raise}] 27: cause to become alive again; "raise from the dead"; "Slavery is already dead, and cannot be resurrected"; "Upraising ghosts" [syn: {resurrect}, {raise}, {upraise}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  raise 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
raise
 • ยกขึ้น: ชูขึ้น [Lex2]
 • เลี้ยงดู: เลี้ยง [Lex2]
 • ทำให้เพิ่มขึ้น: ทำให้มากขึ้น [Lex2]
 • ปลูก: เพาะปลูก [Lex2]
 • รวบรวมเงิน: เรี่ยไร [Lex2]
 • กระตุ้น: ยั่วยุ, ปลุกปั่น [Lex2]
 • เพิ่มเงินพนัน[Lex2]
 • ติดต่อทางวิทยุ[Lex2]
 • ทำให้คืนชีพ[Lex2]
 • ยกระดับ: ส่งเสริม, เลื่อนขึ้น [Lex2]
 • สร้าง[Lex2]
 • การยกขึ้น[Lex2]
 • รายได้ที่เพิ่มขึ้น: เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น [Lex2]
 • (เรส) vt.,vi. (การ) ยก,ยกขึ้น,ชูขึ้น,ทำให้สูงขึ้น,เงย,ยกระดับ,สร้าง,ตั้งเสา,สนับสนุน,ส่งเสริม,เลื่อนขั้น,เลี้ยง (เด็ก,ไก่...) ,ระดมพล,ปลุก,ยั่วยุ,ทำให้คืนชีพ,เพิ่มค่า,ทำให้ขนมฟู,รวบรวมเงิน,เก็บภาษี,เพาะปลูก,วางเงินพนันมากขึ้น,ติดต่อทางวิทยุ [Hope]
 • (vt) ตั้งขึ้น,ยกขึ้น,เลื่อนขั้น,เลี้ยงสัตว์,เพาะปลูก,ส่งเสริม [Nontri]
 • /R EY1 Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
rase, Raine, Rasse, Reise, Waise, reise

Similar FRENCH words suggested by aspell:
rai se, rai-se, raies, raide, taise, aise, aisé, raie, rase, rasé, braise, braisé, fraise, fraisé, baise, baisé, raine, rainé, raire, raides, raines, rainés, risse, aises, aisés, réais, arise, arisé, raser, rases, rasés, riser, braiser, braises, braisés, fraiser, fraises, fraisés, graisse, graissé, races, racés, haïsse, rais, réasse, recès, d'aise, d'aisé, l'aise, l'aisé

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2905 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).