Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
Longdo Multiple Bilingual-Thai Dictionary Search and Compilation Service
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
Enter a word or URL (for PopThai services)
[E.g., cat, cnn.com, slashdot.jp] Help! suggest
Enlarge to enter more text
Choose service:
 
Contents
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for pis (18 entries) (6.0603 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pis-, *pis*.

Result from Foreign Dictionaries (18 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: pis [pi] udder From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: pis [pis] urine From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: corrupt 1. namussuz, fırsatçı, rüşvet almaya alışmış, kötü, pis 2. bozuk, çürük. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: dirty 1. kirli, pis, murdar 2. bulanık 3. iğrenç, çirkin 4. alçak 5. sisli, fırtınalı, bozuk (hava) 6. fazla miktarda radyoaktif zerreler yayan 7. (argo) yanında esrar bulunan 8. pisletmek, kirletmek, murdar etmek 9. lekelemek. dirty work (k.dili) el altından yürütülen iş, hileli oyun, bir işin en zor kısmı. dirtiness pislik. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: goat 1. keçi, teke 2. (astr.) Oğlak burcu 3. (argo) şakaya hedef olan kimse 4. zampara. goatherd keçi çobanı. get one's goat (argo) bir kiınsenin sinirine dokunmak, kızdırmak. the sheep and the goats iyiler ve kötüler. striped goatfish barbunya, (zool.) Muslus barbatus. Syrian goat küpeli keçi. wild goat yaban keçisi, (zool.)Coprahircus, goaty keçi gibi, kaba, pis, goatishly kaba bir şekilde, pis olarak goatishness (I.), kabalık, pislik, zorbalık. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: foul 1. iğrenç kerih, tiksindirici, nefret verici 2. kirli, pis, murdar 3. menfur, çirkin, ayıp 4. bozuk 5. sövüp sayma kabilinden 6. fena (hava) 7. dolaşmış, karışmış, birbirine geçmiş 8. midye bağlamış (gemi teknesi) 9. (den.) gambalı çaparız 10. (spor) kurallara aykırı hareket, faul, hatalı vuruş veya davranış 11. dolaşma, karışma 12. çarpışma, bindirme (gemi) foul bill of health (den.) bulaşık patent. foul breath pis nefes. foul copy düzeltmelerle karalanmış nüsha. foulmouthed ağzı bozuk, küfürbaz. foul play kurallara aykırı oyun 13. haince hareket hıyanet, suikast 14. cinayet. foul shot basketbol faul atışı. by fair means or foul iyi veya kötü yola baş vurarak, nasıl olursa olsun. fall foul of çaparız gelmek 15. çatmak, kızdırmak. to play foul hainlik etmek. foully çirkin bir şekilde 16. haince. foulness bozukluk 17. pislik, kir 18. günah. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: grime 1. kir, deriye yapışmış kir 2. kirletmek, karartmak. grimy kirli, pis, bulaşık. griminess pislik, kirli oluş. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: grub 1. tırtıl, sürfe, kurt 2. bıkıp usanmadan çalışan kimse 3. (argo) yiyecek. grubby kirli, pis, düzensiz 4. kurtlu. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: impure 1. kirli, pis, murdar 2. karışık, katışık, mahlut 3. iffetsiz 4. saf olmayan (lisan) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: insanitary 1. sağlığa zararlı, pis. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: mangy 1. uyuz, uyuz gibi olan 2. perişan, pis, iğrenç, tiksinti veren. manginess uyuzluk. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: muddy 1. çamurlu 2. bulanık, kirli, pis 3. karışık 4. çamurla kirletmek, çamura bulamak 5. bulandırmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: nasty 1. tiksindirici, iğrenç 2. kötü, çirkin 3. hoşa gitmeyen 4. ayıp, edepsiz, müstehcen 5. sıkıcı, sinirlendirici 6. pis, çok kirli, murdar. nasty blow ağır darbe, tehlikeli vuruş. nasty dose acı veya pis kokulu ilâç. nasty sea fırtınalı deniz. nasty story müstehcen hikâye. Don't be nasty iğrenç olma. nastily iğrenç bir şekilde. nastiness iğrençlik. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: piggish 1. domuz gibi 2. obur 3. pis 4. bencil. piggishly domuzcasına, domuz gibi. piggishness domuz gibi oluş 5. domuzluk etme. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: sordid 1. kirli, pis 2. alçak, sefil 3. çıkarcı, paragöz 4. (zool.) çamur renkli. sordidly alçakça, sefilâne 5. hasisçe. sordidness pislik, alçaklık, sefillik 6. hasislik, pintilik. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: squalid 1. kirli, pis, murdar, bakımsız, sefil. squalidity, squalidness sefillik. squalidly sefalet içinde. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: unclean 1. kirli, pis, murdar 2. ahlaksız, günahkar. uncleanly pis durumda. uncleanness pislik, murdarlık. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: uncleanly 1. pis, kirli, murdar 2. iffetsiz. uncleanliness murdarlık.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0603 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).