Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
Longdo Multiple Bilingual-Thai Dictionary Search and Compilation Service
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
Enter a word or URL (for PopThai services)
[E.g., cat, cnn.com, slashdot.jp] Help! suggest
Enlarge to enter more text
Choose service:
 
Contents
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for pay (21 entries) (6.087 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pay-, *pay*.

Result from Foreign Dictionaries (21 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pay \Pay\ (p[=a]), v. i. To give a recompense; to make payment, requital, or satisfaction; to discharge a debt. [1913 Webster] The wicked borroweth, and payeth not again. --Ps. xxxvii. 21. [1913 Webster] 2. Hence, to make or secure suitable return for expense or trouble; to be remunerative or profitable; to be worth the effort or pains required; as, it will pay to ride; it will pay to wait; politeness always pays. [1913 Webster] {To pay for}. (a) To make amends for; to atone for; as, men often pay for their mistakes with loss of property or reputation, sometimes with life. (b) To give an equivalent for; to bear the expense of; to be mulcted on account of. [1913 Webster] 'T was I paid for your sleeps; I watched your wakings. --Beau. & Fl. [1913 Webster] {To pay off}. [Etymol. uncertain.] (a) (Naut.) To fall to leeward, as the head of a vessel under sail. (b) to repay (a debt). {To pay on}. [Etymol. uncertain.] To beat with vigor; to redouble blows. [Colloq.] {To pay round} [Etymol. uncertain.] (Naut.) To turn the ship's head. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pay \Pay\ (p[=a]), v. t. [OF. peier, fr. L. picare to pitch, pix pitch: cf. OF. peiz pitch, F. poix. See {Pitch} a black substance.] (Naut.) To cover, as bottom of a vessel, a seam, a spar, etc., with tar or pitch, or waterproof composition of tallow, resin, etc.; to smear. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pay \Pay\, v. t. [imp. & p. p. {Paid} (p[=a]d); p. pr. & vb. n. {Paying}.] [OE. paien, F. payer, fr. L. pacare to pacify, appease, fr. pax, pacis, peace. See {Peace}.] 1. To satisfy, or content; specifically, to satisfy (another person) for service rendered, property delivered, etc.; to discharge one's obligation to; to make due return to; to compensate; to remunerate; to recompense; to requite; as, to pay workmen or servants. [1913 Webster] May no penny ale them pay [i. e., satisfy]. --P. Plowman. [1913 Webster] [She] pays me with disdain. --Dryden. [1913 Webster] 2. Hence, figuratively: To compensate justly; to requite according to merit; to reward; to punish; to retort or retaliate upon. [1913 Webster] For which, or pay me quickly, or I'll pay you. --B. Jonson. [1913 Webster] 3. To discharge, as a debt, demand, or obligation, by giving or doing what is due or required; to deliver the amount or value of to the person to whom it is owing; to discharge a debt by delivering (money owed). "Pay me that thou owest." --Matt. xviii. 28. [1913 Webster] Have patience with me, and I will pay thee all. --Matt. xviii. 26. [1913 Webster] If they pay this tax, they starve. --Tennyson. [1913 Webster] 4. To discharge or fulfill, as a duy; to perform or render duty, as that which has been promised. [1913 Webster] This day have I paid my vows. --Prov. vii. 14. [1913 Webster] 5. To give or offer, without an implied obligation; as, to pay attention; to pay a visit. [1913 Webster] Not paying me a welcome. --Shak. [1913 Webster] {To pay off}. (a) To make compensation to and discharge; as, to pay off the crew of a ship. (b) To allow (a thread, cord, etc.) to run off; to unwind. (c) to bribe. {To pay one's duty}, to render homage, as to a sovereign or other superior. {To pay out} (Naut.), to pass out; hence, to slacken; to allow to run out; as, to pay out more cable. See under {Cable}. {To pay the piper}, to bear the cost, expense, or trouble. [Colloq.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pay \Pay\, n. 1. Satisfaction; content. --Chaucer. [1913 Webster] 2. An equivalent or return for money due, goods purchased, or services performed; salary or wages for work or service; compensation; recompense; payment; hire; as, the pay of a clerk; the pay of a soldier. [1913 Webster] Where only merit constant pay receives. --Pope. [1913 Webster] There is neither pay nor plunder to be got. --L'Estrange. [1913 Webster] {Full pay}, the whole amount of wages or salary; maximum pay; especially, the highest pay or allowance to civil or military officers of a certain rank, without deductions. {Half pay}. See under {Half}. {Pay day}, the day of settlement of accounts. {Pay dirt} (Mining), earth which yields a profit to the miner. [Western U.S.] {Pay office}, a place where payment is made. {Pay roll}, (a) a roll or list of persons entitled to payment, with the amounts due; now usually one word, {payroll}. (b) the total sum of money which is paid to all employees on payday. [1913 Webster +PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: pay n 1: something that remunerates; "wages were paid by check"; "he wasted his pay on drink"; "they saved a quarter of all their earnings" [syn: {wage}, {pay}, {earnings}, {remuneration}, {salary}] v 1: give money, usually in exchange for goods or services; "I paid four dollars for this sandwich"; "Pay the waitress, please" 2: convey, as of a compliment, regards, attention, etc.; bestow; "Don't pay him any mind"; "give the orders"; "Give him my best regards"; "pay attention" [syn: {give}, {pay}] 3: cancel or discharge a debt; "pay up, please!" [syn: {pay up}, {ante up}, {pay}] [ant: {default}, {default on}] 4: bring in; "interest-bearing accounts"; "How much does this savings certificate pay annually?" [syn: {yield}, {pay}, {bear}] 5: do or give something to somebody in return; "Does she pay you for the work you are doing?" [syn: {pay}, {pay off}, {make up}, {compensate}] 6: dedicate; "give thought to"; "give priority to"; "pay attention to" [syn: {give}, {pay}, {devote}] 7: be worth it; "It pays to go through the trouble" 8: render; "pay a visit"; "pay a call" 9: bear (a cost or penalty), in recompense for some action; "You'll pay for this!"; "She had to pay the penalty for speaking out rashly"; "You'll pay for this opinion later" 10: make a compensation for; "a favor that cannot be paid back" 11: discharge or settle; "pay a debt"; "pay an obligation" From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: divvy 1. (argo) kısım, pay 2. up ile paylaşmak, bölmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: dole 1. kısım, hisse, pay, nasip 2. muhtaç kimselere yiyecek, giyecek v.b dağıtımı, yardım, iane, sadaka verme 3. hükümetin işsizlere yardım olarak verdiği para 4. out ile iane olarak dağıtmak 5. ufak miktarda giyecek, yiyecek v.b yardımı yapmak. go veya be on the dole hükümetin işsizlere yaptığı para yardımı listesine katılmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: cut 1. kesme, kesiş 2. biçki 3. biçim, şekil 4. oyulmuş geçit 5. dilim, parça 6. (matb.) klişe 7. hisse, pay 8. (A.B.D), (argo) bir soygun veya ganimetten bir kimseye düşen pay 9. inciten söz veya tavır 10. fiyat, tahsisat veya maaştan indirim, kesinti. cut of beef sığır etinden belirli bir kısım (biftek, kotlet, kontrfile) cuts of meat et kesimleri. a cut above bir derece daha iyi. short cut kestirme yol. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: desert 1. liyakat, istihkak, pay, hisse 2. mükafatı hak etme. He got his deserts. Hak ettiğini buldu. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: interest 1. alaka, ilgi, merak 2. merak uyandırma, zevk verme kabiliyeti 3. hisse, pay 4. menfaat 5. kar, kazanç 6. faiz 7. (çoğ.) iktisadi hayatta hakim grup. in the interest of menfaatine, için. vested interests (ikt.) alakadar menfaatler 8. hakları tanınmış iktisadi müesseseler. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: lot 1. (-ted, - ting) kısmet, kader, talih, baht, nasip 2. kura 3. (İng.) vergi 4. arazi parçası 5. hisse, pay 6. (gen.) (çoğ.) birçok, çok miktar 7. kısım, parça 8. nevi, tip 9. taksim etmek, hisselere ayırmak 10. kısımlara ayırmak (arazi) 11. kur'a ile taksim etmek. a lot çok. cast in one' lot with birinin kaderine bağlanmak, birinin nasibini paylaşmak. cast lots zar atarak veya başka suretle talihini denemek. draw lots kur'a çekmek. odd lot az miktar. He has lots of friends. Pek çok dostu var. the lot hepsi. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: moiety 1. yarım, yarı 2. parça, (kıs.)ım, pay. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: part 1. parça, (kıs.)ım, cüz 2. birbirine eşit olan (kıs.)ımlardan her biri 3. uzuv 4. (mat.) fasıl 5. hisse, pay 6. rol 7. görev 8. (müz.) fasıl, parti, belirli bir salgı veya sese mahsus (kıs.)ım 9. semt, taraf 10. saçların ayrıldığı yer 11. (kıs.)men .part and parcel esas (kıs.)ım. part müsic (müz.) birkaç ses veya çalgı için yazılmış parça. part owner hissedar. part singing birkaç sesle şarkı söyleme. part writing (müz.) kontrpuan. parts of speech sözbölükleri. aliquot part (mat.) tam bölen. a person of part kabiliyetli kimse, çok cepheli adam. component parts bir bütünü meydana getiren (kıs.)ımlar. for my part bana kalırsa, benim fikrimce, bence. foreign parts dış ülkeler, yabancı memleketler. for the most part çoğunlukla, ekseriya, esas itibariyle. in part (kıs.)men 12. bazı hususlarda. in good part tatlılıkla, gönül hoşluğuyle. in parts parça parça, (kıs.)ım (kıs.)ım. on the part of tarafından. play a part bir rolü oynamak. spare parts yedek parçalar. take part in katılmak, iştirak etmek. take the part of birinden yana çıkmak, bir kimsenin tarafını tutmak 13. rolünü almak. the greater part çoğunluk, ekseriyet. the outer part dış (kıs.)ımlar. the privy parts edep yerleri. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: portion 1. (kıs.)ım, parça, cüz 2. porsiyon, bir tabak yemek 3. pay, hisse 4. (kıs.)met, kader, nasip 5. drahoma, çeyiz 6. hisselere ayırmak, taksim etmek 7. parsellemek 8. miras bırakmak 9. kızına drahoma vermek. lega1 portion (huk.) mahfuz hisse. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: proportion 1. oran, nispet: (çoğ.) bir cismin genişlik, uzunluk ve derinliği, ebat, boyutlar 2. hisse, pay 3. uygunluk 4. (mat.) iki çift nicelik arasındaki nispet eşitliği, oran- tı 5. orantı kuralı 6. orantı kurmak 7. birbirine uyumlu kılmak. proportion of births to population nüfusa göre doğum nispeti. a large proportion of the profits karın önemli miktarı. in proportion to nispetle, nazaran. all out of proportion tamamen nispetsiz. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: quantum 1. (çoğ.) -ta) miktar, meblâğ 2. belirli miktar, pay, hisse 3. (fiz.) en ufak enerji birimi. quantum leap önemli bir atılım. quantum theory (fiz.) kuantum teorisi. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: quota 1. hisse, pay 2. belirli sayı veya miktar, kontenjan, kota. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: ration 1. pay, hisse 2. vesika ile verilen miktar 3. tayın, er azığı 4. tayın vermek 5. vesika ile dağıtmak 6. tayın miktarını tespit etmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: share 1. pay, hisse, parça 2. hisse senedi 3. taksim etmek, hisselere ayırmak 4. bölüşmek, paylaşmak 5. iştirak etmek 6. hissesi olmak 7. hisse veya payına düşeni almak. share and share alike eşit paylarla. go shares paylaşmak. preferred shares imtiyazlı hisseler. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: snack 1. kısım, hisse 2. pay 3. lokma, bir iki lokmalık yemek 4. ("on" ile) yemekler arası atıştırmak. snack bar alaminüt yemeklerin yendiği lokanta. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: allot 1. kur'a usulü ile tayin etmek 2. pay etmek, bölüştürmek 3. tahsis etmek. allotment hisse, pay 4. tayin 5. tahsis 6. bölüştürme, taksim 7. tevzi .

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.087 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).