Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
Longdo Multiple Bilingual-Thai Dictionary Search and Compilation Service
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
Enter a word or URL (for PopThai services)
[E.g., cat, cnn.com, slashdot.jp] Help! suggest
Enlarge to enter more text
Choose service:
 
Contents
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for matter (4 entries) (6.1759 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -matter-, *matter*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Matter \Mat"ter\, n. [OE. matere, F. mati[`e]re, fr. L. materia; perh. akin to L. mater mother. Cf. {Mother}, {Madeira}, {Material}.] 1. That of which anything is composed; constituent substance; material; the material or substantial part of anything; the constituent elements of conception; that into which a notion may be analyzed; the essence; the pith; the embodiment. [1913 Webster] He is the matter of virtue. --B. Jonson. [1913 Webster] 2. That of which the sensible universe and all existent bodies are composed; anything which has extension, occupies space, or is perceptible by the senses; body; substance. [1913 Webster] Note: Matter is usually divided by philosophical writers into three kinds or classes: solid, liquid, and gaseous. Solid substances are those whose parts firmly cohere and resist impression, as wood or stone. Liquids have free motion among their parts, and easily yield to impression, as water and wine. Gaseous substances are elastic fluids, called vapors and gases, as air and oxygen gas. [1913 Webster] 3. That with regard to, or about which, anything takes place or is done; the thing aimed at, treated of, or treated; subject of action, discussion, consideration, feeling, complaint, legal action, or the like; theme. "If the matter should be tried by duel." --Bacon. [1913 Webster] Son of God, Savior of men! Thy name Shall be the copious matter of my song. --Milton. [1913 Webster] Every great matter they shall bring unto thee, but every small matter they shall judge. --Ex. xviii. 22. [1913 Webster] 4. That which one has to treat, or with which one has to do; concern; affair; business. [1913 Webster] To help the matter, the alchemists call in many vanities out of astrology. --Bacon. [1913 Webster] Some young female seems to have carried matters so far, that she is ripe for asking advice. --Spectator. [1913 Webster] 5. Affair worthy of account; thing of consequence; importance; significance; moment; -- chiefly in the phrases what matter? no matter, and the like. [1913 Webster] A prophet some, and some a poet, cry; No matter which, so neither of them lie. --Dryden. [1913 Webster] 6. Inducing cause or occasion, especially of anything disagreeable or distressing; difficulty; trouble. [1913 Webster] And this is the matter why interpreters upon that passage in Hosea will not consent it to be a true story, that the prophet took a harlot to wife. --Milton. [1913 Webster] 7. Amount; quantity; portion; space; -- often indefinite. [1913 Webster] Away he goes, . . . a matter of seven miles. --L' Estrange. [1913 Webster] I have thoughts to tarry a small matter. --Congreve. [1913 Webster] No small matter of British forces were commanded over sea the year before. --Milton. [1913 Webster] 8. Substance excreted from living animal bodies; that which is thrown out or discharged in a tumor, boil, or abscess; pus; purulent substance. [1913 Webster] 9. (Metaph.) That which is permanent, or is supposed to be given, and in or upon which changes are effected by psychological or physical processes and relations; -- opposed to {form}. --Mansel. [1913 Webster] 10. (Print.) Written manuscript, or anything to be set in type; copy; also, type set up and ready to be used, or which has been used, in printing. [1913 Webster] {Dead matter} (Print.), type which has been used, or which is not to be used, in printing, and is ready for distribution. {Live matter} (Print.), type set up, but not yet printed from. {Matter in bar}, {Matter of fact}. See under {Bar}, and {Fact}. {Matter of record}, anything recorded. {Upon the matter}, or {Upon the whole matter}, considering the whole; taking all things into view; all things considered. [1913 Webster] Waller, with Sir William Balfour, exceeded in horse, but were, upon the whole matter, equal in foot. --Clarendon. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Matter \Mat"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Mattered}; p. pr. & vb. n. {Mattering}.] 1. To be of importance; to import; to signify. [1913 Webster] It matters not how they were called. --Locke. [1913 Webster] 2. To form pus or matter, as an abscess; to maturate. [R.] "Each slight sore mattereth." --Sir P. Sidney. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Matter \Mat"ter\, v. t. To regard as important; to take account of; to care for. [Obs.] [1913 Webster] He did not matter cold nor hunger. --H. Brooke. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: matter n 1: a vaguely specified concern; "several matters to attend to"; "it is none of your affair"; "things are going well" [syn: {matter}, {affair}, {thing}] 2: some situation or event that is thought about; "he kept drifting off the topic"; "he had been thinking about the subject for several years"; "it is a matter for the police" [syn: {topic}, {subject}, {issue}, {matter}] 3: that which has mass and occupies space; "physicists study both the nature of matter and the forces which govern it" 4: a problem; "is anything the matter?" 5: (used with negation) having consequence; "they were friends and it was no matter who won the games" 6: written works (especially in books or magazines); "he always took some reading matter with him on the plane" v 1: have weight; have import, carry weight; "It does not matter much" [syn: {count}, {matter}, {weigh}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  matter 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
matter
 • สิ่งที่ต้องทำ: ภารกิจ, งาน, ธุรกิจ [Lex2]
 • สาร: เนื้อหาสาระ, สาระสำคัญ, ใจความ, จุดสำคัญ, เรื่อง, เรื่องราว [Lex2]
 • วัตถุ: สสาร, สิ่งของ [Lex2]
 • สิ่งพิมพ์: สิ่งตีพิมพ์ [Lex2]
 • เป็นเรื่องสำคัญ: มีความหมาย, มีสาระสำคัญ, มีความสำคัญ [Lex2]
 • (แมท\'เทอะ) n. วัตถุ,สสาร,สาระ,เนื้อหา,สิ่งที่อยู่ในช่องว่าง,วัตถุทางกาย,สารเฉพาะอย่าง,สารที่ถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย,หนอง,สิ่งตีพิมพ์,สิ่งขีดเขียน,สถานการณ์,สภาวะ,ธุรกิจ,ความสำคัญ,ความลำบาก,เหตุผล,สาเหตุ,สำเนา,แบบ vi. เป็นสิ่งสำคัญมีความหมาย มีหนอง [Hope]
 • (n) วัตถุ,สสาร,สิ่งของ,สาระ,เรื่อง [Nontri]
 • (vi) เป็นเรื่องราว,สำคัญ,เป็นเหตุ [Nontri]
 • /M AE1 T ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
+ matt

Similar FRENCH words suggested by aspell:
mat ter, mat-ter, natter, mater, matte, mâter, mattes, natte, natté, mate, maté, mâte, mâté, nattes, nattés, mante, mates, matés, mâtes, mâtés, malter, latter, motter, patter, mander, mantes

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1759 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).