Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
Longdo Multiple Bilingual-Thai Dictionary Search and Compilation Service
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
Enter a word or URL (for PopThai services)
[E.g., cat, cnn.com, slashdot.jp] Help! suggest
Enlarge to enter more text
Choose service:
 
Contents
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for hacker (3 entries) (6.3124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hacker-, *hacker*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: hacker \hack"er\ (h[a^]k"[~e]r), n. One who, or that which, hacks. Specifically: A cutting instrument for making notches; esp., one used for notching pine trees in collecting turpentine; a hack. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: hacker n 1: someone who plays golf poorly 2: a programmer who breaks into computer systems in order to steal or change or destroy information as a form of cyber- terrorism [syn: {hacker}, {cyber-terrorist}, {cyberpunk}] 3: a programmer for whom computing is its own reward; may enjoy the challenge of breaking into other computers but does no harm; "true hackers subscribe to a code of ethics and look down upon crackers" 4: one who works hard at boring tasks [syn: {hack}, {drudge}, {hacker}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: hacker n. [originally, someone who makes furniture with an axe] 1. A person who enjoys exploring the details of programmable systems and how to stretch their capabilities, as opposed to most users, who prefer to learn only the minimum necessary. RFC1392, the Internet Users' Glossary, usefully amplifies this as: A person who delights in having an intimate understanding of the internal workings of a system, computers and computer networks in particular. 2. One who programs enthusiastically (even obsessively) or who enjoys programming rather than just theorizing about programming. 3. A person capable of appreciating {hack value}. 4. A person who is good at programming quickly. 5. An expert at a particular program, or one who frequently does work using it or on it; as in ?a Unix hacker?. (Definitions 1 through 5 are correlated, and people who fit them congregate.) 6. An expert or enthusiast of any kind. One might be an astronomy hacker, for example. 7. One who enjoys the intellectual challenge of creatively overcoming or circumventing limitations. 8. [deprecated] A malicious meddler who tries to discover sensitive information by poking around. Hence password hacker, network hacker. The correct term for this sense is {cracker}. The term ?hacker? also tends to connote membership in the global community defined by the net (see {the network}. For discussion of some of the basics of this culture, see the How To Become A Hacker FAQ. It also implies that the person described is seen to subscribe to some version of the hacker ethic (see {hacker ethic}). It is better to be described as a hacker by others than to describe oneself that way. Hackers consider themselves something of an elite (a meritocracy based on ability), though one to which new members are gladly welcome. There is thus a certain ego satisfaction to be had in identifying yourself as a hacker (but if you claim to be one and are not, you'll quickly be labeled {bogus}). See also {geek}, {wannabee}. This term seems to have been first adopted as a badge in the 1960s by the hacker culture surrounding TMRC and the MIT AI Lab. We have a report that it was used in a sense close to this entry's by teenage radio hams and electronics tinkerers in the mid-1950s.

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  hacker 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
hacker
 • ผู้ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ (ทางคอมพิวเตอร์): ผู้เจาะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นคำที่ใช้ในหมู่นักเขียนโปรแกรมหมายถึงผู้แสดงหาควา [Lex2]
 • (แฮค\' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป,คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง [Hope]
 • /HH AE1 K ER0/ [CMU]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Hacker, Hackern, Hackers, Acker, hacke, Hocker, Höcker, Macker, Packer, hacken, wacker, Jack, Heck, Lack, Sack

Similar FRENCH words suggested by aspell:
jacket, racket, acter, hacher, cake, acre, âcre, acquêt, cakes, jacquer, ancrer, quaker, acmé, acné, acte, haquet, macquer, pacquer, sacquer, acres, âcres, acmés, acnés, actes, caquer

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.3124 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).