Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
Longdo Multiple Bilingual-Thai Dictionary Search and Compilation Service
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
Enter a word or URL (for PopThai services)
[E.g., cat, cnn.com, slashdot.jp] Help! suggest
Enlarge to enter more text
Choose service:
 
Contents
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for gen (19 entries) (3.2996 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gen-, *gen*. Possible hiragana form: げん

Result from Foreign Dictionaries (19 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: -gen \-gen\ [(1) From Gr. -gen-, from the same root as ge`nos race, stock (see {Genus}). (2) From Gr. suffix -genh`s born. Cf. F. -g[`e]ne.] 1. A suffix used in scientific words in the sense of producing, generating: as, amphigen, amidogen, halogen. [1913 Webster] 2. A suffix meaning produced, generated; as, exogen. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: gen n 1: informal term for information; "give me the gen on your new line of computers" From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: gen /jen/, n.,v. Short for {generate}, used frequently in both spoken and written contexts. From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: gen short brief; short From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: gen [xɛn] gene From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: cerement 1. (gen.), (çoğ.) mumlu bez, kefen bezi. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: chap, chop 1. (gen.), (çoğ.) çene, çene boşluğu. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: chilblain 1. (gen.), (çoğ.), (tıb.) soğuk ve rutubetten el ve ayaklarda hâsıl olan kızarıklık ve şişlik 2. mayasıl. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: gripe 1. (A.B.D.), (k.dili.) sıkıntı vermek, cefa etmek, kızdırmak: sancı vermek (kann) 2. sancılanmak 3. (A.B.D.), (argo) sızlanmak, şikâyet etmek 4. (A.B.D.), (k.dili.) şikâyet, sıkıntı 5. (gen.), (çoğ.) karın ağrısı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: habiliment 1. (gen.), (çoğ.) elbise, kıyafet, kılık. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: misgiving 1. (gen.), (çoğ.) şüphe, kuşku, kuruntu 2. korku. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: nerve 1. sinir, asap 2. kuvvet 3. soğukkanlılık, metanet, cesaret 4. küstahlık, cüret 5. (gen.), (çoğ.) duyarlık, duysal dayanıklılık kaynağı 6. (gen.) (çoğ.) asabi buhran asap bozukluğu 7. (biyol.) kanat veya yaprak damarı. nerve agent (ask.) sinirleri altüst eden gaz. nerve center (anat.) işitme ve görme gibi belirli görevi olan sinir hücrelerinin toplandığı yer, sinir merkezi 8. yönetim ve haberleşme merkezi 9. komuta merkezi. nerve fiber sinir lifi. nerve gas sinir gazı. nerve impulse sinir akımı. nerve track özellikle beyinde ve belkemiğinde sinirlerin geçtiği yer. a fit of nerves sinir buhranı get on one' nerves birinin sinirine dokunmak, asabını bozmak. strain every nerve son derece gayret göstermek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: sahib 1. (gen.), b.h. Hindistan'da Avrupalılara verilen ünvan 2. efendi. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: sanction 1. tasdik, teyit 2. müeyyide 3. kanuna itaatsizlik cezası 4. (gen.), (çoğ.) milletlerarası bir kanunu çiğneyen devlete karşı diğer birkaç devletin birleşerek aldık ları zorlatıcı tedbir 5. tasdik etmek, teyit etmek, tasvip etmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: slipway 1. (gen.), (çoğ.) gemi yapı kızağı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: sulk 1. somurtmak, surat asmak, küsmek 2. (gen.), (çoğ.) somurtma 3. küskünlük 4. somurtkanlık. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: temporality 1. muvakkatlik, geçicilik 2. (gen.), (çoğ.) kilise gibi dinsel bir kuruluşa ait emlâk ve gelir. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: whisker 1. (çoğ.) yanak sakalı, yan sakal 2. (çoğ.), (k. dili) bıyık 3. sakal kılı 4. (çoğ.) kedi bıyığı 5. (den.), (gen.), (çoğ.) cıvadranın iki tarafındaki çubuklar. whiskered yan sakallı, sakallı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: arrear 1. arka kısım 2. arkada kalma 3. (gen.), (çoğ.) ödenmemiş borç, bakaya. be in arrears borcu vaktinde ödeyememek. arrearage geri kalma 4. vaktinde ödenmemiş borcun bakyyesi.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.2996 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).