Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
Longdo Multiple Bilingual-Thai Dictionary Search and Compilation Service
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
Enter a word or URL (for PopThai services)
[E.g., cat, cnn.com, slashdot.jp] Help! suggest
Enlarge to enter more text
Choose service:
 
Contents
 
Search result for enough (53 entries) (0.0845 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enough-, *enough*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enough[N] จำนวนที่พอเพียง, See also: ความพอเพียง, Syn. abundance, adequacy, sufficiency
enough[ADJ] พอเพียง, See also: พอ, พอสมควร, เพียงพอ, Syn. adequate, ample, sufficient
enough[ADV] พอเพียง, See also: พอ, พอสมควร, เพียงพอ, พอยอมรับได้, Syn. adequately, amply, sufficiently
enough[INT] พอแล้ว! (คำไม่เป็นทางการ), See also: หยุด!
Enough is enough.[IDM] พอแล้ว, See also: ไม่เอาอีกแล้ว
enough is as good as a feast[IDM] ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า enough **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
enough"Will you have some more coffee?" "No, thanks. I've had enough."
enough"Do you eat more?" "No, I had enough."
enoughIs one thousand yen enough?
enoughAre there enough chairs to seat 12 people?
enoughFive thousand yen is enough to buy this dictionary.
enoughI have had quite enough of his jokes.
enoughThe reason for your failure is that you did not try hard enough.
enoughI cannot thank you enough.
enoughI cannot thank you enough.
enoughI cannot thank you enough.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enough(อีนัฟ') adj.,adv. พอ,พอเพียง -n. ปริมาณหรือจำนวนที่พอเพียง,ความพอเพียง. -interj. พอแล้ว! หยุด! ดีแล้ว!, Syn. adequate

English-Thai: Nontri Dictionary
enough(adj) พอเพียง,พอ,พอต้องการ,เพียงพอ
enough(adv) อย่างพอเพียง,อย่างพอ,อย่างเพียงพอ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างเพียงพอ[ADV] sufficiently, See also: enough, Syn. อย่างพอเพียง, Example: ถ้าได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรง
เพียงพอ[ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, amply, Syn. พอเพียง, Example: ฉันมีเงินเก็บเพียงพอที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai definition: มีเท่าที่ต้องการ, มีพอดีที่ต้องการ
พอ[ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, Syn. พอเพียง, เพียงพอ, Example: เม็ดเงินคงคลังยังมีไม่พอที่จะใช้หนี้ระยะสั้น
พอทำพอกิน[ADV] enough, See also: just enough for each day, Example: ชาวไร่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็ทำเรือกสวนไร่นาค้าขาย พอทำพอกิน พอเลี้ยงตัวได้, Thai definition: พอกินไปวันหนึ่งๆ
พอเพียง[ADV] enough, See also: sufficiently, adequately, Syn. เพียงพอ, พอ, Ant. ขาดแคลน, ขาด, Example: วันนี้ ก.ท.ม. กำลังไส้แห้ง ไม่มีงบประมาณพอเพียงที่จะไปดำเนินการบริหารโครงการให้แล้วเสร็จ
พอแล้ว[ADV] enough, Syn. เหมาะแล้ว, ควรแล้ว, Example: ชีวิตของเธอลำบากมาพอแล้ว น่าจะสบายเสียที
เอาอยู่[ADV] enough, Thai definition: พอสมควร
จุ[ADV] much, See also: enough, sufficiently, amply, Syn. มาก, มากมาย, เยอะ, เยอะแยะ, Ant. น้อย, เล็กน้อย, Example: เห็นว่าหล่อนตัวเล็กอย่างนี้เถอะทานจุชะมัดเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture   FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
หาญ[v.] (hān) EN: be bold enough ; dare   FR: faire preuve de courage ; oser
อิ่ม[v.] (im) EN: be full ; be saturated ; be satiated ; have enough ; be replete ; be satisfied   FR: être rassasié ; être repu
จุ[adv.] (ju) EN: much ; enough ; sufficiently ; amply ; a lot   FR: largement ; beaucoup
คุ้ม[v.] (khum) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover ; get one's money worth   FR: équivaloir ; couvrir
คุ้มค่า[v.] (khumkhā) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover   FR: valoir ; mériter
หลับไม่อิ่ม[v. exp.] (lap mai im) EN: not get enough sleep   
มีเงินพอ[v. exp.] (mī ngoēn phø) EN: afford ; have enough money   FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
มีเงินทุนพอ[v. exp.] (mī ngoenthun phø) EN: afford ; have enough money   FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
หน่าย[v.] (nāi) EN: be tired of ; be sick of ; be fed up ; be bored with ; have had enough of   FR: en avoir assez de ; être fatigué de ; être malade de ; être lassé ; être dégoûté

CMU English Pronouncing Dictionary
ENOUGH AH0 N AH1 F
ENOUGH IY0 N AH1 F
ENOUGH'S AH0 N AH1 F S
ENOUGH'S IY0 N AH1 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enough (n) (i1 n uh1 f)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gou4, 彀] enough [Add to Longdo]
血流漂杵[xue4 liu2 piao1 chu3, 血流漂杵] enough blood flowing to float pestles (成语 saw); rivers of blood; blood bath [Add to Longdo]
足够[zu2 gou4, 足夠] enough; sufficient [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
genug; ausreichendenough [Add to Longdo]
hinreichend {adj}enough; sufficient [Add to Longdo]
mehr als genugenough and to spare [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Enough \E*nough"\, n. A sufficiency; a quantity which satisfies desire, is adequate to the want, or is equal to the power or ability; as, he had enough to do take care of himself. "Enough is as good as a feast." [1913 Webster] And Esau said, I have enough, my brother. --Gen. xxxiii. 9. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Enough \E*nough"\ ([-e]*n[u^]f"), a. [OE. inoh, inow, enogh, AS. gen[=o]h, gen[=o]g, a. & adv. (akin to OS. gin[=o]g, D. genoeg, OHG. ginoug, G. genug, Icel. gn[=o]gr, Sw. nog, Dan. nok, Goth. gan[=o]hs), fr. geneah it suffices (akin to Goth. ganah); pref. ge- + a root akin to L. nancisci to get, Skr. na[,c], Gr. 'enegkei^n to carry.] Satisfying desire; giving content; adequate to meet the want; sufficient; -- usually, and more elegantly, following the noun to which it belongs. [1913 Webster] How many hired servants of my father's have bread enough and to spare! --Luke xv. 17. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Enough \E*nough"\, adv. 1. In a degree or quantity that satisfies; to satisfaction; sufficiently. [1913 Webster] 2. Fully; quite; -- used to express slight augmentation of the positive degree, and sometimes equivalent to very; as, he is ready enough to embrace the offer. [1913 Webster] I know you well enough; you are Signior Antonio. --Shak. [1913 Webster] Thou knowest well enough . . . that this is no time to lend money. --Shak. [1913 Webster] 3. In a tolerable degree; -- used to express mere acceptableness or acquiescence, and implying a degree or quantity rather less than is desired; as, the song was well enough. [1913 Webster] Note: Enough usually follows the word it modifies. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: enough \e*nough"\, interj. An exclamation denoting sufficiency, being a shortened form of it is enough. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: enough adv 1: as much as necessary; "Have I eaten enough?"; (`plenty' is nonstandard) "I've had plenty, thanks" [syn: {enough}, {plenty}] adj 1: sufficient for the purpose; "an adequate income"; "the food was adequate"; "a decent wage"; "enough food"; "food enough" [syn: {adequate}, {decent}, {enough}] n 1: an adequate quantity; a quantity that is large enough to achieve a purpose; "enough is as good as a feast"; "there is more than a sufficiency of lawyers in this country" [syn: {enough}, {sufficiency}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.0845 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).