Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
Longdo Multiple Bilingual-Thai Dictionary Search and Compilation Service
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
Enter a word or URL (for PopThai services)
[E.g., cat, cnn.com, slashdot.jp] Help! suggest
Enlarge to enter more text
Choose service:
 
Contents
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for died (3 entries) (4.4163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -died-, *died*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Die \Die\, v. i. [imp. & p. p. {Died}; p. pr. & vb. n. {Dying}.] [OE. deyen, dien, of Scand. origin; cf. Icel. deyja; akin to Dan. d["o]e, Sw. d["o], Goth. diwan (cf. Goth. afd?jan to harass), OFries. d?ia to kill, OS. doian to die, OHG. touwen, OSlav. daviti to choke, Lith. dovyti to torment. Cf. {Dead}, {Death}.] 1. To pass from an animate to a lifeless state; to cease to live; to suffer a total and irreparable loss of action of the vital functions; to become dead; to expire; to perish; -- said of animals and vegetables; often with of, by, with, from, and rarely for, before the cause or occasion of death; as, to die of disease or hardships; to die by fire or the sword; to die with horror at the thought. [1913 Webster] To die by the roadside of grief and hunger. --Macaulay. [1913 Webster] She will die from want of care. --Tennyson. [1913 Webster] 2. To suffer death; to lose life. [1913 Webster] In due time Christ died for the ungodly. --Rom. v. 6. [1913 Webster] 3. To perish in any manner; to cease; to become lost or extinct; to be extinguished. [1913 Webster] Letting the secret die within his own breast. --Spectator. [1913 Webster] Great deeds can not die. --Tennyson. [1913 Webster] 4. To sink; to faint; to pine; to languish, with weakness, discouragement, love, etc. [1913 Webster] His heart died within, and he became as a stone. --1 Sam. xxv. 37. [1913 Webster] The young men acknowledged, in love letters, that they died for Rebecca. --Tatler. [1913 Webster] 5. To become indifferent; to cease to be subject; as, to die to pleasure or to sin. [1913 Webster] 6. To recede and grow fainter; to become imperceptible; to vanish; -- often with out or away. [1913 Webster] Blemishes may die away and disappear amidst the brightness. --Spectator. [1913 Webster] 7. (Arch.) To disappear gradually in another surface, as where moldings are lost in a sloped or curved face. [1913 Webster] 8. To become vapid, flat, or spiritless, as liquor. [1913 Webster] {To die in the last ditch}, to fight till death; to die rather than surrender. [1913 Webster] "There is one certain way," replied the Prince [William of Orange] " by which I can be sure never to see my country's ruin, -- I will die in the last ditch." --Hume (Hist. of Eng. ). {To die out}, to cease gradually; as, the prejudice has died out. Syn: To expire; decease; perish; depart; vanish. [1913 Webster] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: d 1. (kıs.) date, daughter, day, days, dead, diameter, died 2. (tıb.) da ver. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: die 1. (died, dying)ölmek, vefat etmek 2. ölecek gibi olmak 3. sıkılmak, (informal) patlamak 4. helâk olmak 5. mahvolmak 6. yok olmak 7. bayılmak 8. ecel teri dökmek 9. (k.dili.) çok fazla arzu etmek. die a glorious death şerefli bir şekilde ölmek. die away yavaş yavaş kesilmek, tedricen ortadan kalkmak. die back (bitki) tepeden köke doğru kurumak. die off birer birer ölüp tükenmek. die out yok olmak 10. azalıp tükenmek. die by violence suikast neticesinde ölmek, öldürülmek. die from wounds Yaralanarak ölmek. die in harness vazife başında ölmek. Never say die Davandan asla vazgeçme.

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  died 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
died
 • /D AY1 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [die]
 • ตาย: สิ้นอายุขัย, หมดอายุ [Lex2]
 • พินาศ: ย่อยยับ, หายนะ, ล่มจม [Lex2]
 • หยุด: หยุดทำงาน [Lex2]
 • แม่พิมพ์ตอกโลหะ[Lex2]
 • ลูกเต๋า: สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า [Lex2]
 • คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเพศหญิง หรือพหูพจน์ (เหมือน the ในภาษาอังกฤษ) [LongdoDE]
 • (ได) {died,dying,dies} vi. ตาย,หยุด,หยุดทำงาน,อวสาน,พินาศ,สงบลง,สลายตัว,ทรมาน,ต้องการอย่างมาก. vt. ตาย. ###SW. Id. (die hard ดื้อรั้น) n. ลูกเต๋า,สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า,แม่พิมพ์,แบบเหล็ก,เบ้าเท vt. พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ -pl. dies,dice [Hope]
 • (n) ลูกเต๋า,ลูกบาศก์,แม่พิมพ์,เบ้าหล่อ [Nontri]
 • (vi) ตาย,สิ้นอายุขัย,อวสาน,พินาศ,หมดอายุ,หยุด [Nontri]
 • /D AY1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
dies, die, Dieb, Lied, mied, Dienst, sieden, dienen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
sied, dieu, lied, pied, d'ide

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 4.4163 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).