Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
Longdo Multiple Bilingual-Thai Dictionary Search and Compilation Service
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
Enter a word or URL (for PopThai services)
[E.g., cat, cnn.com, slashdot.jp] Help! suggest
Enlarge to enter more text
Choose service:
 
Contents
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for de (16 entries) (0.4369 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -de-, *de*. Possible hiragana form:

Result from Foreign Dictionaries (16 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: De- \De-\ A prefix from Latin de down, from, away; as in debark, decline, decease, deduct, decamp. In words from the French it is equivalent to Latin dis- apart, away; or sometimes to de. Cf. {Dis-}. It is negative and opposite in derange, deform, destroy, etc. It is intensive in deprave, despoil, declare, desolate, etc. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: DE n 1: a Mid-Atlantic state; one of the original 13 colonies [syn: {Delaware}, {Diamond State}, {First State}, {DE}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: DE DatenElement (HBCI) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: epi- 1. (önek) üstünde, üstüne, yakınında, -de, önce, evvel, sonra, takiben. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: in 1. (edat.) içinde, içine, dahilinde, de, da 2. giymiş, süslenmiş, örtülü 3. (belirli bir renk, model veya kumaştan) yapılmış 4. düzenlenmiş 5. ile meşgul 6. amacıyle 7. vasıtasıyla 8. göre 9. bakımından 10. tesirinde 11. esnasında 12. (A.B.D.) zamam dolmadan önce 13. halinde, vaktinde, mevsiminde 14. üzere, ile, iken. in any case her halde, ne olursa olsun. in a crowd ka- labalık halde, küme halinde in fact gerçekte, aslında, hakikatte. in health sıhhatte. in honor of şerefine. in hot water sıcak suda 15. güçlük içinde, zor durumda. in itself haddi- zatında, bağımsız olarak. in my opinion benim fikrimce, bana kalırsa. in order that diye, ta ki. in reply to -e cevaben, cevap olarak. in sight görünürde. in so far as -e kadar. in that çünkü, cihetiyle, madem ki. in the dark karanlıkta, bilmeyerek, malumatı olmadan. in three months uç aya kadar, üç ay zarfında. believe in him ona güvenmek. blind in one eye bir gözü kör. seven in number sayıca yedi, yedi adet. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: on 1. (edat) üzerinde, üstünde üstüne 2. yanında 3. kenarında 4. tarafında, de 5. ile 6. esnasında, zarfında 7. hakkında 8. halinde. on the alert tetikte, uyanık. on the contrary aksine, bilakis. on the offensive hücum halinde. on the whole genellikle, her şeyi hesaba katarak. on the track of peşinde, izinde. on Thursday perşembe günü, Let' be on our way. Gidelim. The house is on fire. Ev tutuşmuş. Yangın var. The joke is on you. Bu taş size atıldı. The car stalled on me. Arabanın motoru durdu ve bana zorluk çıkardı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: too 1. fazla, lüzumundan fazla, hadden ziyade 2. de, dahi, ilâveten, ek olarak, hem de. Too bad! Vah vah! I am too going. Ne yaparsan yap, gideceğim. This has gone too far. Bu mesele sıktı artık. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: upon 1. (edat) üstüne, üzerine, üstünde, üzerinde 2. -e, -de, ile 3. vukuunda, hususunda 4. şartıyle, göre 5. takdirde. tier upon tier tabaka tabaka, sıra sıra. upon my word vallahi, alimallah 6. Hay Allah ! From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: a 1. bir, herhangi bir (ünsüzle başlayan kelimelerden önce kullanılır 2. (bak.) an) 3. her bir, -de, -ne: twice a year senede iki defa, two lira a dozen düzinesine iki lira. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: and 1. (bağlaç.) ve, de, ile And howl (k.dili) Hem de nasıl and so forth ve saire. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: at 1. (edat.) tarafında, -de, -da 2. -e, -a 3. üzere, halinde 4. başına, her birine, beherine 5. nezdinde 6. yanında, evinde 7. ile meşgul 8. hususunda at all hiç, hiç bir suretle at and from (den.) (sig.) gerek limarda ve gerekse yolda(sigorta) at best nihayet, olsa olsa. at call talep edildiginde. at ease rahat. at first önce, evvela. at home evde 9. kabul günü. at large serbest. at last nihayet. at least hiç olmazsa. at most en çok. atoncederhal, hemen. at one aynl fikirde mutablk 10. saat birde. at par resmi değerinde. at sight göruldüğünde, ibrazında at that oldugu gibi 11. haliyle 12. hatta, bile. all at once hepsi birden, hep bir(den.) all at sea şaşırmış, ne yapacağını bilmez bir halde. sick at heart kederli, uzgun, muteessir. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: de [də] the; to the the From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: ‐de ‐th From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]: de from; of from; out of From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]: de of from; of from; out of From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: de [də] of from; of from; out of at; by; on; upon because of; for; for sake of; on account of; owing to; through

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.4369 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).