Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
Longdo Multiple Bilingual-Thai Dictionary Search and Compilation Service
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
Enter a word or URL (for PopThai services)
[E.g., cat, cnn.com, slashdot.jp] Help! suggest
Enlarge to enter more text
Choose service:
 
Contents
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for boxes (1 entries) (5.866 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -boxes-, *boxes*.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Box \Box\, n.; pl. {Boxes} [As. box a small case or vessel with a cover; akin to OHG. buhsa box, G. b["u]chse; fr. L. buxus boxwood, anything made of boxwood. See {Pyx}, and cf. {Box} a tree, {Bushel}.] 1. A receptacle or case of any firm material and of various shapes. [1913 Webster] 2. The quantity that a box contain. [1913 Webster] 3. A space with a few seats partitioned off in a theater, or other place of public amusement. [1913 Webster] Laughed at by the pit, box, galleries, nay, stage. --Dorset. [1913 Webster] The boxes and the pit are sovereign judges. --Dryden. [1913 Webster] 4. A chest or any receptacle for the deposit of money; as, a poor box; a contribution box. [1913 Webster] Yet since his neighbors give, the churl unlocks, Damning the poor, his tripple-bolted box. --J. Warton. [1913 Webster] 5. A small country house. "A shooting box." --Wilson. [1913 Webster] Tight boxes neatly sashed. --Cowper. [1913 Webster] 6. A boxlike shed for shelter; as, a sentry box. [1913 Webster] 7. (Mach) (a) An axle box, journal box, journal bearing, or bushing. (b) A chamber or section of tube in which a valve works; the bucket of a lifting pump. [1913 Webster] 8. The driver's seat on a carriage or coach. [1913 Webster] 9. A present in a box; a present; esp. a Christmas box or gift. "A Christmas box." --Dickens. [1913 Webster] 10. (Baseball) The square in which the pitcher stands. [1913 Webster] 11. (Zool.) A Mediterranean food fish; the bogue. [1913 Webster] Note: Box is much used adjectively or in composition; as box lid, box maker, box circle, etc.; also with modifying substantives; as money box, letter box, bandbox, hatbox or hat box, snuff box or snuffbox. [1913 Webster] {Box beam} (Arch.), a beam made of metal plates so as to have the form of a long box. {Box car} (Railroads), a freight car covered with a roof and inclosed on the sides to protect its contents. {Box chronometer}, a ship's chronometer, mounted in gimbals, to preserve its proper position. {Box coat}, a thick overcoat for driving; sometimes with a heavy cape to carry off the rain. {Box coupling}, a metal collar uniting the ends of shafts or other parts in machinery. {Box crab} (Zool.), a crab of the genus {Calappa}, which, when at rest with the legs retracted, resembles a box. {Box drain} (Arch.), a drain constructed with upright sides, and with flat top and bottom. {Box girder} (Arch.), a box beam. {Box groove} (Metal Working), a closed groove between two rolls, formed by a collar on one roll fitting between collars on another. --R. W. Raymond. {Box metal}, an alloy of copper and tin, or of zinc, lead, and antimony, for the bearings of journals, etc. {Box plait}, a plait that doubles both to the right and the left. {Box turtle} or {Box tortoise} (Zool.), a land tortoise or turtle of the genera {Cistudo} and {Emys}; -- so named because it can withdraw entirely within its shell, which can be closed by hinged joints in the lower shell. Also, humorously, an exceedingly reticent person. --Emerson. {In a box}, in a perplexity or an embarrassing position; in difficulty. (Colloq.) {In the wrong box}, out of one's place; out of one's element; awkwardly situated. (Colloq.) --Ridley (1554) [1913 Webster]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  boxes 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
boxes
 • /B AA1 K S AH0 Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [box]
 • กล่อง: หีบ, ลัง, กลัก, คอก [Lex2]
 • ใส่กล่อง[Lex2]
 • ที่นั่งคนขับรถม้า[Lex2]
 • ช่องสี่เหลี่ยม[Lex2]
 • คอกสำหรับคนดูในโรงละคร[Lex2]
 • ตบ: ตี, ต่อยที่หู [Lex2]
 • การตบ (ด้วยมือ): การตี, การต่อย [Lex2]
 • ต่อยมวย[Lex2]
 • การต่อย: การตบ [Lex2]
 • ต้นไม้ชนิดหนึ่ง[Lex2]
 • ต้นไม้ชนิดหนึ่งใช้ทำเครื่องแกะสลักและไม้บรรทัด[Lex2]
 • โทรทัศน์[Lex2]
 • ช่องคลอด[Lex2]
 • ทวารหนัก[Lex2]
 • (บอคซฺ) {boxed,boxing,boxes} n. คล่อง,ลัง,หีบ,กล่อง,กลัก,คอก,สิ่งที่บรรจุอยู่,บ้านเล็ก,กระท่อม,ที่นั่งคนขับรถม้า,ที่พักอาศัยเล็ก,ตู้จดหมาย,ตู้โทรศัพท์,ตู้รถม้า,ตู้ไปรษณีย์ช่องคลอด,การต่อย,การตบ vt. ใส่ในกล่อง (หีบ,ลัง) ,ตบ,ต่อย,ตบที่หู,ต่อยที่หู [Hope]
 • (n) หีบ,กล่อง,กลัก,ลัง,ที่นั่งคนขับรถม้า,คอก,ตู้ไปรษณีย์,การชกมวย [Nontri]
 • (vt) ใส่หีบ,ใส่กล่อง,บรรจุหีบ,ชกมวย [Nontri]
 • /B AA1 K S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Boxers, boxest, boxe, Boxen, Boxer, boxen, Boa, BTX, Bob, Bon, Boy, bog, bot

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 5.866 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).