Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
Longdo Multiple Bilingual-Thai Dictionary Search and Compilation Service
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
Enter a word or URL (for PopThai services)
[E.g., cat, cnn.com, slashdot.jp] Help! suggest
Enlarge to enter more text
Choose service:
 
Contents
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for alt (15 entries) (3.583 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alt-, *alt*.

Result from Foreign Dictionaries (15 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Alt \Alt\, a. & n. [See {Alto}.] (Mus.) The higher part of the scale. See {Alto}. [1913 Webster] {To be in alt}, to be in an exalted state of mind. [1913 Webster] Altaian From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: ALT n 1: angular distance above the horizon (especially of a celestial object) [syn: {elevation}, {EL}, {altitude}, {ALT}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: alt /awlt/ 1. n. The alt shift key on an IBM PC or {clone} keyboard; see {bucky bits}, sense 2 (though typical PC usage does not simply set the 0200 bit). 2. n. The option key on a Macintosh; use of this term usually reveals that the speaker hacked PCs before coming to the Mac (see also {feature key}, which is sometimes incorrectly called ?alt?). 3. The alt hierarchy on Usenet, the tree of newsgroups created by users without a formal vote and approval procedure. There is a myth, not entirely implausible, that alt is acronymic for ?anarchists, lunatics, and terrorists?; but in fact it is simply short for ?alternative?. 4. n.,obs. Rare alternate name for the ASCII ESC character (ASCII 0011011). This use, derives, with the alt key itself, from archaic PDP-10 operating systems, especially {ITS}. From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: alt all; altogehter; everything From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: alt [ɑlt] alt; countertenor contralto; contraltovoice alto; contralto From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: bottom 1. dip, alt 2. esas, kaynak, temel 3. vadi 4. (den.) karina, tekne, gemi 5. dayanma gücü 6. iskemlenin oturulacak yeri 7. (k.dili.) kıç, popo. Bottoms up! (k.dili.) içkilerinizi bir yudumda bitirin !. at bottom aslında, esasında. get at the bottom of bir şeyin esasına inmek, aslını anlamak. bottom dollar son kuruş bottom land ovalık arazi. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: foot 1. (çoğ.) feet) ayak, kadem 2. ayak kısmı 3. en alçak kısım 4. alt, (dağ) etek, dip 5. temel esas 6. son 7. (şiir) vezin tef'ilesi 8. yaya asker, piyade 9. dikiş makinasında bezi düz tutan parça, ayak 10. yekun, tutar. foot lathe ayak tornası. foot of a mast (den) direk ıskaçası. foot of a sail (den) yelkenin altabaşosu. foot passenger yaya yolcu, yaya giden kimse. foot rot (bot.) portakal ağacının gövdesine ârız olan bir hastalık herhangi bir filizin dibinde husule gelen bir hastalık. foot rule bir ayak boyunda cetvel. foot soldier piyade neferi. (I.) wouldn't touch that with a tenfoot pole. Elimi bile sürmem. at one's feet ayağının dibinde 11. tesiri altında. cubic foot kübik kadem, 28, 317 cm3. off one's feet yatar vaziyette 12. iradesi dışında. have feet of clay dışardan görünmeyen önemli bir kusuru olmak. keep one's feet düşmemek, sarsılmamak. one foot in the grave bir ayağı çukurda. on foot yaya olarak, yürüyerek. on one's feet ayakta. put one's foot down kararlı olmak, ayak diremek. put one's best foot forward iyi bir tesir bırakmak 13. elinden geleni yapmak. put one's foot into it, put one's foot in one's mouth pot kırmak, gaf yapmak. set foot in girmek, ayak basmak. sit at one's feet bir kimsenin hayranı olmak, müridi olmak. square foot kadem kare, 0, 0929 m2. stand on one's own feet bağımsız olmak, kimseye muhtaç olmadan yaşamak. swift of foot ayağına tez. under foot ayak altında. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: hypo 1. (önek) aşağı, alt, daha az. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: inferior 1. aşağı 2. adi, bayağı 3. mevki veya rütbede aşağı 4. ikinci derecede, ehemmiyeti az 5. (astr.) güneş ve dünya arasında olan 6. ufkun altında olan 7. (bot.) başka organın altında yetişen, alt 8. (matb.) harflerin veya satırların altına dizilen 9. aşağı derecede olan kimse veya şey. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: nether 1. alt, alttaki. nether milstone alt değirmen taşı. nethermost en alttaki. nether world ölüler diyarı 2. cehennem. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: sub- 1. (önek) as ast 2. alt, aşağı 3. ikincil 4. yan 5. hemen hemen. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: subaltern 1. ast, alt 2. ing., (ask.) astsubay 3. ast. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: under 1. (edat), altına, altında 2. -dan aşağı, -dan eksik 3. aşağısına, aşağısında 4. himayesinde 5. hükmünde, emrinde, kumandası altında 6. yetkisinde 7. arasına, altına 8. aşağıda, aşağı mevki veya halde 9. daha az 10. alt 11. az 12. bastırılmış. under canvas yelkenleri açık. under cultivation işlenmiş (toprak) under oath yeminli. under one' hat gizli. under penalty of the law cezaya çarptırılabilir. under sail yelkenle çalışan 13. harekete geçmiş (gemi) under the circumstances öyle ise, o halde, bu şartlar altında. two acres under corn mısır ekilmiş sekiz dönümlük arazi. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: underneath 1. (edat), altına, altında 2. alt. From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: alt [alt] ancient; anciently; antiquarian; old; oldly

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.583 seconds ^

    Cannot write to file () Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).