Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
Longdo Multiple Bilingual-Thai Dictionary Search and Compilation Service
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
Enter a word or URL (for PopThai services)
[E.g., cat, cnn.com, slashdot.jp] Help! suggest
Enlarge to enter more text
Choose service:
 
Contents
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for t (9 entries) (3.0715 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -t-, *t*.

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mute \Mute\, n. 1. One who does not speak, whether from physical inability, unwillingness, or other cause. Specifically: (a) One who, from deafness, either congenital or from early life, is unable to use articulate language; a deaf-mute. (b) A person employed by undertakers at a funeral. (c) A person whose part in a play does not require him to speak. (d) Among the Turks, an officer or attendant who is selected for his place because he can not speak. [1913 Webster] 2. (Phon.) A letter which represents no sound; a silent letter; also, a close articulation; an element of speech formed by a position of the mouth organs which stops the passage of the breath; as, {p}, {b}, {d}, {k}, {t}. [1913 Webster] 3. (Mus.) A little utensil made of brass, ivory, or other material, so formed that it can be fixed in an erect position on the bridge of a violin, or similar instrument, in order to deaden or soften the tone. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: T \T\ (t[=e]), the twentieth letter of the English alphabet, is a nonvocal consonant. With the letter h it forms the digraph th, which has two distinct sounds, as in thin, then. See Guide to Pronunciation, [sect][sect]262-264, and also [sect][sect]153, 156, 169, 172, 176, 178-180. [1913 Webster] The letter derives its name and form from the Latin, the form of the Latin letter being further derived through the Greek from the Ph[oe]nician. The ultimate origin is probably Egyptian. It is etymologically most nearly related to d, s, th; as in tug, duke; two, dual, L. duo; resin, L. resina, Gr. "rhti`nh, tent, tense, a., tenuous, thin; nostril, thrill. See {D}, {S}. [1913 Webster] {T bandage} (Surg.), a bandage shaped like the letter T, and used principally for application to the groin, or perineum. {T cart}, a kind of fashionable two seated wagon for pleasure driving. {T iron}. (a) A rod with a short crosspiece at the end, -- used as a hook. (b) Iron in bars, having a cross section formed like the letter T, -- used in structures. {T rail}, a kind of rail for railroad tracks, having no flange at the bottom so that a section resembles the letter T. {T square}, a ruler having a crosspiece or head at one end, for the purpose of making parallel lines; -- so called from its shape. It is laid on a drawing board and guided by the crosspiece, which is pressed against the straight edge of the board. Sometimes the head is arranged to be set at different angles. {To a T}, exactly, perfectly; as, to suit to a T. [Colloq.] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: T n 1: a base found in DNA (but not in RNA) and derived from pyrimidine; pairs with adenine [syn: {thymine}, {T}] 2: one of the four nucleotides used in building DNA; all four nucleotides have a common phosphate group and a sugar (ribose) [syn: {deoxythymidine monophosphate}, {T}] 3: a unit of weight equivalent to 1000 kilograms [syn: {metric ton}, {MT}, {tonne}, {t}] 4: the 20th letter of the Roman alphabet [syn: {T}, {t}] 5: thyroid hormone similar to thyroxine but with one less iodine atom per molecule and produced in smaller quantity; exerts the same biological effects as thyroxine but is more potent and briefer [syn: {triiodothyronine}, {liothyronine}, {T}] 6: hormone produced by the thyroid glands to regulate metabolism by controlling the rate of oxidation in cells; "thyroxine is 65% iodine" [syn: {thyroxine}, {thyroxin}, {tetraiodothyronine}, {T}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: T /T/ 1. [from LISP terminology for ?true?] Yes. Used in reply to a question (particularly one asked using The -P convention). In LISP, the constant T means ?true?, among other things. Some Lisp hackers use ?T? and ?NIL? instead of ?Yes? and ?No? almost reflexively. This sometimes causes misunderstandings. When a waiter or flight attendant asks whether a hacker wants coffee, he may absently respond ?T?, meaning that he wants coffee; but of course he will be brought a cup of tea instead. Fortunately, most hackers (particularly those who frequent Chinese restaurants) like tea at least as well as coffee ? so it is not that big a problem. 2. See {time T} (also {since time T equals minus infinity}). 3. [techspeak] In transaction-processing circles, an abbreviation for the noun ?transaction?. 4. [Purdue] Alternate spelling of {tee}. 5. A dialect of {LISP} developed at Yale. (There is an intended allusion to NIL, ?New Implementation of Lisp?, another dialect of Lisp developed for the {VAX}) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: chase 1. (t), hakketmek, oymak 2. kabartma işleri yapmak (maden üzerine) 3. (matb.) harflerin muhafazasında kullanılan demir çerçeve 4. oluk. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: dental 1. dişlere veya diş hekimliğine ait 2. ((dilb.) dişsel 3. (t, d gibi) dişsel ünsuz. dental arch diş kavsi. dental nerve (anat.) diş siniri. dental plate takma diş. dental surgery diş cerrahisi. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: tenuis 1. süreksiz ünsüzlerden biri (k, p, t) From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: 't the it From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: t' [t] thee; to thee; to you; to thee thee; to thee; to you; you thee; you

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.0715 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).