Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
Longdo Multiple Bilingual-Thai Dictionary Search and Compilation Service
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
Enter a word or URL (for PopThai services)
[E.g., cat, cnn.com, slashdot.jp] Help! suggest
Enlarge to enter more text
Choose service:
 
Contents
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for not (13 entries) (4.497 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -not-, *not*.

Result from Foreign Dictionaries (13 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Not \Not\ [Contr. from ne wot. See 2d {Note}.] Wot not; know not; knows not. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Not \Not\, a. Shorn; shaven. [Obs.] See {Nott}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Not \Not\, adv. [OE. not, noht, nought, naught, the same word as E. naught. See {Naught}.] A word used to express negation, prohibition, denial, or refusal. [1913 Webster] Not one word spake he more than was need. --Chaucer. [1913 Webster] Thou shalt not steal. --Ex. xx. 15. [1913 Webster] Thine eyes are upon me, and I am not. --Job vii. 8. [1913 Webster] The question is, may I do it, or may I not do it? --Bp. Sanderson. [1913 Webster] {Not . . . but}, or {Not but}, only. [Obs. or Colloq.] --Chaucer. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: not adv 1: negation of a word or group of words; "he does not speak French"; "she is not going"; "they are not friends"; "not many"; "not much"; "not at all" [syn: {not}, {non}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Not [noːt] (n) , s.(f ) distress; hardship; misery; necessity; need From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Not... [noːt] emergency From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: billet 1. (ask.) askerlere kışlalar dışında temin edilen ikametgâh, konak yeri 2. bu ikametgâhı temin için çıkarılan yazılı veya sözlü emir, konak tezkeresi 3. iş, vazife, ödev 4. pusula, not 5. kütük, demir veya çelik çubuk 6. konaklatmak, yerleştirmek, yer temin etmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: memorandum 1. (çoğ.) -da, -dums) ileride hatırlanması için yazılan (kıs.)a not 2. muhtıra 3. not. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: line 1. çizgi, yol, hat 2. ip, sicim 3. iplik 4. (çoğ.) dizgin 5. ölçme ipi 6. olta ipi 7. satır, mısra 8. hudut hattı 9. seri, dizi 10. ekvator çizgisi 11. enlem veya boylam dairesi, (mat.) eni ve kalınlığı olmayan çizgi, geometrik çizgi 12. plan, desen, şekil 13. sıra 14. kısa mektup, pusula, not 15. hareket tarzı 16. fikir silsilesi 17. hiza 18. belirli bir cins veya marka mal 19. (tiyatro) rol, kısım 20. vapur şirketi 21. tarik, yol, hat 22. (ask.) savunma hattı, saf, sıra 23. (den.) saf halinde yanyana giden gemi kafilesinin meydana getirdigi hat 24. silsile, sıra 25. nesep, soy 26. saha, çığır 27. meslek, hizmet, meşguliyet 28. bir pusun on ikide birini teşkil eden ölçü çizgisi 29. (argo.) kandırıcı sözler, ikna edici sözler. line engraving çizgilerle hakkedilmiş resim kalıbı 30. tire klişesi. lineofbattle ship eskiden savaş hattı gemisi. line of vision görüş hattı. line squall bora, fırtna. line up sıraya girmek 31. tarafını tutmak 32. sıralamak 33. kıyas etmek, karşılaştırmak. all along the line sıra boyunca bring into line sıraya getirmek. branch line şube hattı, kol: asıl işe ek olarak yapılan ikinci derecede iş. draw the line bir şeyi reddetmek, yapmamak. drawn up in line saf tutmuş. have a line on hakkında bilgi almak, bilgisi olmak. hold the line değişikliğe karşı olmak 34. telefonu kapatmamak. in line for kazanma ihtimali olan. in line with uygun 35. bir hizada. in my line kabiliyet veya faaliyet alanımda. main line ana hat, anayol 36. başlıca iş. on a line aynı hizada, bir sırada. on the line peşin (ödeme) out of line aynı fikirde olmayan 37. itaatsiz 38. uyuşmamış. read between the lines yazılı olanından fazlasını okumak, bir yazıdaki kapalı anlamı keşfetmek. the color line beyaz insanların diğer ırklarla aralarında gözettikleri fark. the line ekvator 39. ordu veya donanma. toe the line bir kanun veya kurala itaat etmek veya ettirmek. What' your line? Ne işle uğraşıyorsunuz? From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: note 1. not, işaret 2. tezkere, pusula, betik 3. (müz.) nota, ses 4. piyano tuşlarından biri 5. bir devletin başka bir devlete yaptığı bildiri, nota 6. alâmet, delil 7. hesap pusulası 8. senet 9. şöhret, itibar 10. dikkat, hesaba alma. note paper mektup kâğıdı. circular note genelge, tamim, sirküler 11. bir çeşit kredi mektubu. compare notes fikir teati etmek. person of note şöhret sahibi kimse, tanınmış kimse. speak without notes hiç yazıya bakmadan nutuk söylemek. strike the right note yerinde söz söylemek, lafı gediğine oturtmak. take note of önem vermek, dikkat etmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: postscript 1. not, dipnot, hamiş, haşiye, derkenar 2. (kıs.) p. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: scrip 1. isim listesi 2. not, pusula 3. muvak kat senet 4. (A.B.D.) eskiden kullanılan ufak kâgıt para. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: apostil 1. (not), haşiye, derkenar.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.497 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).