Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
Longdo Multiple Bilingual-Thai Dictionary Search and Compilation Service
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
Enter a word or URL (for PopThai services)
[E.g., cat, cnn.com, slashdot.jp] Help! suggest
Enlarge to enter more text
Choose service:
 
Contents
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for it (23 entries) (3.1514 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -it-, *it*.

Result from Foreign Dictionaries (23 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: It \It\ ([i^]t), pron. [OE. it, hit, AS. hit; cf. D. het. [root]181. See {He}.] The neuter pronoun of the third person, corresponding to the masculine pronoun he and the feminine she, and having the same plural (they, their or theirs, them). [1913 Webster] Note: The possessive form its is modern, being rarely found in the writings of Shakespeare and Milton, and not at all in the original King James's version of the Bible. During the transition from the regular his to the anomalous its, it was to some extent employed in the possessive without the case ending. See {His}, and {He}. In Dryden's time its had become quite established as the regular form. [1913 Webster] The day present hath ever inough to do with it owne grief. --Genevan Test. [1913 Webster] Do, child, go to it grandam, child. --Shak. [1913 Webster] It knighthood shall do worse. It shall fright all it friends with borrowing letters. --B. Jonson. [1913 Webster] Note: In the course of time, the nature of the neuter sign t in it, the form being found in but a few words, became misunderstood. Instead of being looked upon as an affix, it passed for part of the original word. Hence was formed from it the anomalous genitive its, superseding the Saxon his. --Latham. [1913 Webster] The fruit tree yielding fruit after his (its) kind. --Gen. i. 11. Usage: It is used, 1. As a substance for any noun of the neuter gender; as, here is the book, take it home. [1913 Webster] 2. As a demonstrative, especially at the beginning of a sentence, pointing to that which is about to be stated, named, or mentioned, or referring to that which apparent or well known; as, I saw it was John. [1913 Webster] It is I; be not afraid. --Matt. xiv. 27. [1913 Webster] Peter heard that it was the Lord. --John xxi. 7. Often, in such cases, as a substitute for a sentence or clause; as, it is thought he will come; it is wrong to do this. [1913 Webster] 3. As an indefinite nominative for a impersonal verb; as, it snows; it rains. [1913 Webster] 4. As a substitute for such general terms as, the state of affairs, the condition of things, and the like; as, how is it with the sick man? [1913 Webster] Think on me when it shall be well with thee. --Gen. xl. 14. [1913 Webster] 5. As an indefinite object after some intransitive verbs, or after a substantive used humorously as a verb; as, to foot it (i. e., to walk). [1913 Webster] The Lacedemonians, at the Straits of Thermopyl[ae], when their arms failed them, fought it out with nails and teeth. --Dryden. [1913 Webster] Whether the charmer sinner it, or saint it, If folly grows romantic, I must paint it. --Pope. [1913 Webster] {Its self}. See {Itself}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Personal \Per"son*al\ (p[~e]r"s[u^]n*al), a. [L. personalis: cf. F. personnel.] 1. Pertaining to human beings as distinct from things. [1913 Webster] Every man so termed by way of personal difference. --Hooker. [1913 Webster] 2. Of or pertaining to a particular person; relating to, or affecting, an individual, or each of many individuals; peculiar or proper to private concerns; not public or general; as, personal comfort; personal desire. [1913 Webster] The words are conditional, -- If thou doest well, -- and so personal to Cain. --Locke. [1913 Webster] 3. Pertaining to the external or bodily appearance; corporeal; as, personal charms. --Addison. [1913 Webster] 4. Done in person; without the intervention of another. "Personal communication." --Fabyan. [1913 Webster] The immediate and personal speaking of God. --White. [1913 Webster] 5. Relating to an individual, his character, conduct, motives, or private affairs, in an invidious and offensive manner; as, personal reflections or remarks. [1913 Webster] 6. (Gram.) Denoting person; as, a personal pronoun. [1913 Webster] {Personal action} (Law), a suit or action by which a man claims a debt or personal duty, or damages in lieu of it; or wherein he claims satisfaction in damages for an injury to his person or property, or the specific recovery of goods or chattels; -- opposed to real action. {Personal equation}. (Astron.) See under {Equation}. {Personal estate} or {Personal property} (Law), movables; chattels; -- opposed to {real estate} or {real property}. It usually consists of things temporary and movable, including all subjects of property not of a freehold nature. {Personal identity} (Metaph.), the persistent and continuous unity of the individual person, which is attested by consciousness. {Personal pronoun} (Gram.), one of the pronouns {I}, {thou}, {he}, {she}, {it}, and their plurals. {Personal representatives} (Law), the executors or administrators of a person deceased. {Personal rights}, rights appertaining to the person; as, the rights of a personal security, personal liberty, and private property. {Personal tithes}. See under {Tithe}. {Personal verb} (Gram.), a verb which is modified or inflected to correspond with the three persons. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: IT n 1: the branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunications to retrieve and store and transmit information [syn: {information technology}, {IT}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: IT Information Technology From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: IT Iran Time [+0300] (TZ) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: canzone 1. (it), (müz.) (çoğ.) -ni) italyan tarzı bestelenmiş bir çeşit lirik şiir 2. balad veya şarkı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: canzonet 1. (it), (müz.) kısa, hafif ve neşeli şarkı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: basso 1. (it), (müz.) basso, bas 2. pes perdeli ses. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: bassorelievo 1. (it), (bak.) basrelief. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: belvedere 1. it., (mim.) tepe köşkü, binaların özellikle üst kat taraçaları 2. manzara seyredilmesi için yapılmış bina. the Belvedere Roma'daki Vatikan sanat galerisi. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: dog 1. köpek, it 2. kurt, tilki ve çakal gibi hayvan 3. bu hayvanların erkeği 4. (k.dili.) herif, adam 5. (argo) değersiz ve kötü olan herhangi bir şey 6. kütükleri tutmak veya kaldırmak için kullanılan demir alet 7. (argo) çirkin ve sıkıcı kadın 8. mandal 9. den palamar gözü 10. ocagm demir ayağı dogs (argo) ayaklar. dog collar köpek tasması 11. dik ve yüksek yaka. dog days yazın en rutubetli ve sıcak sayılı günleri, eyyamı bahur. dog in the manger kendisine yaramayan şeylerin başkaları tarafından alınmasına engel olan bencil kimse. dog Latin uydurma ve hatalı Latince. dog license köpeğin tasma numarası veya kayıt vesikası. dog rose köpek gülü, yabani gül, (bot.) Rosa canina dog' life (k.dili.) tasalı hayat. Dog Star Büyük Köpek burcunda en parlak yıldız, Sirius. dog tag köpeğe takılan madeni kimlik 12. (A.B.D.), (k.dili.) askerlerin boyunlarına taktıkları madeni kimlik belgesi. dog tired, dog weary çok yorgun, bitkin. dogs of war harbin kan dökücü ve yıkıcı tarafları. a dead dog köpek leşi 13. değersiz kimse veya şey. creeping dog' tooth grass büyük ayrık otu, domuz ayrığı, (bot.) Cynodon dactylon die like a dog gebermek, sefil bir şekilde ölmek (dog) eatdog çıkar gözeten. Every dog has his day (bak.) day go to the dogs mahvol (mak.), bozulmak, kötü yola düşmek. hot dog sosis Iet sleeping dogs lie işi kurcalamamak, işi oluruna bırakmak. put on the dog (A.B.D.), (k.dili.) çalım satmak, poz takınmak. rain cats and dogs sel gibi yağmur yağ (mak.), gökler boşanmak. sea dog fok 14. gemici throw to the dogs itin önüne atmak, ziyan etmek, israf etmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: cur 1. sokak köpeği 2. alçak adam, it. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: accelerando 1. (it), (müz.) tedricen artan hız ile, accelerando. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: espressivo 1. (it.), (müz.) dokunaklı, tesir edici bir şekilde. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: maestoso 1. it., (müz.) ağır ve görkemli 2. maestoso From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: moderato 1. it., (müz.) moderato. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: molto 1. it., (müz.) çok. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: agitato 1. (it), (muz) acele ve heyecanlı tarzda çalınan veya söylenen. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: tardo 1. it., (müz.) yavaş. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: tanto 1. it., (müz.) o kadar. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: whelp 1. köpek veya yırtcı hayvan yavrusu 2. enik, encik 3. it 4. it herif 5. eniklemek, enciklemek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: appoggiatura 1. (it), (müz.) adi notanın yanına ilâve edilen ufak nota, . From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: atempo 1. (it), (müz.) evvelki tempoya dönüş.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.1514 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).